ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
Αρχική Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1-2017
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΑΖΙΩΛΥ-ΛΓΙ 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 229 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 65ΜΜΩΛΥ-Ω0Χ 16/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 228/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΔΙ9ΩΛΥ-ΦΙ6 16/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 227 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΗΥΟΩΛΥ-Δ4Τ 13/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 226 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 62ΦΟΩΛΥ-4ΙΝ 13/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 225 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Δ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΘΕΚΩΛΥ-ΠΧΞ 12/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 224 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διάθεση πίστωσης για δαπάνη Ταχυδρομικών Τελών του δήμου (προμήθεια γραμματοσήμων από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω4ΓΥΩΛΥ-859 12/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 223 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΠ1ΛΩΛΥ-ΡΞΥ 11/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 221 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ7ΛΙΩΛΥ-3Ε2 11/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 222/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΜΣΜΩΛΥ-ΣΨ2 06/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 220/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μετακίνηση υπαλλήλου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΔΦΞΩΛΥ-Ο0Ο 02/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 219 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
08 OTE 2017
Δήμαρχος ΑΔΑ: 759ΩΩΛΥ-ΒΓΖ 28/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 212 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 71Ζ8ΩΛΥ-ΙΚΗ 28/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 213 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση Δημάρχου 204/2017 "Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003226"
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΗΔΚΩΛΥ-ΔΝ7 27/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 4499/25-09-2017 Αρ. Αποφ.: 204/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Αποκατάσταση σιδηροκατασκευών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΕΠ9ΩΛΥ-ΞΘ0 25/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 205 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μίσθωση δασικών τμημάτων για απόληψη ξυλείας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΔΨΤΩΛΥ-ΜΝ8 25/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 4494 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΙΒΘΩΛΥ-ΥΕΠ 25/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 203/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ E-PDE ΑΠ. ΔΗΜ. 202- 21-9-20172017 Γ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΨΘ5ΩΛΥ-ΣΜΛ 21/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 202 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Συντήρηση αρδευτικών πηγών θέση "Τρανή βρύση" Μορφοβουνίου – Μεσενικόλα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Λ9ΤΩΛΥ-Χ5Χ 21/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 201 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω8ΕΛΩΛΥ-2Ρ0 21/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 197 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 198