ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΝΘ5ΩΛΥ-ΜΘΙ 14/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 282 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης - επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 60Π1ΩΛΥ-ΨΟΛ 14/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 281 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση επιτροπής για την προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών κ.λ.π. των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7Γ4ΠΩΛΥ-ΨΝΓ 14/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 280 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΕΥΑΩΛΥ-ΕΚΨ 13/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 279 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΒΠΑΩΛΥ-ΩΧ9 12/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 278 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Διάθεση πίστωσης για δαπάνη Ταχυδρομικών Τελών του δήμου (προμήθεια γραμματοσήμων από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.).
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΚΔ0ΩΛΥ-ΕΔΒ 12/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 277 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΦΙΤΩΛΥ-Π01 05/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 00 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΠ3ΠΩΛΥ-8ΚΤ 05/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 00 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω48ΦΩΛΥ-ΦΚΩ 01/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 267 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΧ33ΩΛΥ-ΚΞΡ 01/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 276 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή παραίτησης εντεταλμένου Συμβούλου και τροποποίηση της με αριθμό 25/2017 απόφασης Δημάρχου που αφορά στον Ορισμό Αντιδημάρχων για το από 01-03-2017 μέχρι και 31-08-2019 χρονικό διάστημα - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7Γ0ΔΩΛΥ-ΡΑΨ 30/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 5832 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 65ΤΠΩΛΥ-Ι7Ο 28/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 273 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μετακίνηση υπαλλήλου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΘΩΛΩΛΥ-Υ9Ι 23/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 272 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διάθεση πίστωσης για δαπάνη Ταχυδρομικών Τελών του δήμου (προμήθεια γραμματοσήμων από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 70Ε5ΩΛΥ-Ζ5Ν 23/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 271 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΙΠΥΩΛΥ-6ΞΗ 22/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 263 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 75Ε7ΩΛΥ-ΛΙΖ 22/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 264 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΘΕΞΩΛΥ-3ΥΔ 20/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 270 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 78ΕΥΩΛΥ-1Τ4 20/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 267/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΗΙ4ΩΛΥ-8ΙΛ 20/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 268/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 70ΦΜΩΛΥ-1ΦΛ 20/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 269/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 201