ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Aναγνώριση προϋπηρεσίας υπαλλήλων του Δήμου εκτός δημοσίου τομέα.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΒΡΩΩΛΥ-Ρ3Γ 09/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 366/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) και διορισμός υπαλλήλου για τη διενέργειά της
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΟ03ΩΛΥ-Ω3Ι 08/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 365 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΧΦ6ΩΛΥ-Χ20 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 364 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΥΕΟΩΛΥ-ΥΩΒ 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 363 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
362-2018-απόφ μετακίνησης
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΑΛΘΩΛΥ-ΘΩΦ 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 362 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ1Ν2ΩΛΥ-ΜΝ3 01/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 355/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 354/2018
Δήμαρχος ΑΔΑ: 78ΥΛΩΛΥ-ΣΓΚ 31/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 354 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «Βαφή μεταλλικών δημοτικών υποδομών»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Μ07ΩΛΥ-Ω5Σ 31/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 353 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΥΛΑΚΤΗΣ -ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΧΦΘΩΛΥ-ΣΥΖ 26/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ για την 28η ΟΚΤΩΒΡIOY 2018
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΣΛΔΩΛΥ-2ΗΚ 26/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 352 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ για την προμήθεια ΓΛΥΚΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΡ76ΩΛΥ-ΜΑ2 26/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 351 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΞ, ΚΛΠ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΦΑ9ΩΛΥ-1ΜΠ 26/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 340 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
10 ΚΙΝΗΤΑ 2018
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω5Σ7ΩΛΥ-Ο19 24/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 337 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω33ΒΩΛΥ-ΡΕΧ 24/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 338 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΥ54ΩΛΥ-ΗΣΜ 24/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 336 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μηχανογράφηση του πρωτοκόλλου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΣΕΛΩΛΥ-85Π 23/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 333 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επανεγκατάσταση και παραμετροποίηση του Server – ανάκτηση δεδομένων και αντικατάσταση κάρτας γραφικών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 730ΝΩΛΥ-ΚΘΟ 23/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 332 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 60ΤΑΩΛΥ-ΑΡΒ 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 329 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια για ΈΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω0Ψ1ΩΛΥ-ΓΩ2 17/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 326 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
« ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΛΑΚΤΗΣ ,ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7Δ62ΩΛΥ-ΒΩ1 16/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 327 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 285