ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω0ΚΟΩΛΥ-ΝΞΕ 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 105 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΧΗ6ΩΛΥ-Κ0Γ 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 104 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Κ0ΡΩΛΥ-ΛΜ6 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 103 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Κ8ΠΩΛΥ-ΞΝΠ 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 102 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω2ΑΜΩΛΥ-240 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 101 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 62ΝΧΩΛΥ-Ρ24 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 100 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΣΤΜΩΛΥ-Ρ7Γ 09/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 97 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ξ5ΗΩΛΥ-Ν1Τ 09/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 96 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΑΒΗΩΛΥ-ΚΞ9 09/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 95 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΨΖΘΩΛΥ-0Λ7 09/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 94 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΤ58ΩΛΥ-Λ5Ν 08/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 93 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΗΒΘΩΛΥ-ΣΩΩ 04/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 92 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΟΖΔΩΛΥ-0ΧΓ 04/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 91 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6038ΩΛΥ-Ν0Ω 04/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 90 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΜΥΣΩΛΥ-39Κ 04/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 89 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκτακτος αποχιονισμός οδών - κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΜΓ7ΩΛΥ-ΔΣΞ 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 452/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκτακτος αποχιονισμός οδών - κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΞΙΔΩΛΥ-226 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 451/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκτακτος αποχιονισμός οδών - κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΞΒΒΩΛΥ-6ΥΠ 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 450/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκτακτος αποχιονισμός οδών - κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΩΩ8ΩΛΥ-ΤΝΩ 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 449/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκτακτος αποχιονισμός οδών - κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΖ3ΞΩΛΥ-09Ο 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 448/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 288