ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας 5ου 2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΧΠ7ΩΛΥ-ΒΝ5 23/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 416 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΠΧΨΩΛΥ-Β9Ζ 22/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 390 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ9Γ1ΩΛΥ-9ΦΗ 22/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 389 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων (ΔήμοςΝΕΤ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 66Σ4ΩΛΥ-Ζ18 17/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 386 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Καλώδιο ηλεκτροδότησης πλωτού Μαγούλας)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ6ΑΟΩΛΥ-ΛΝΗ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 384 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού διυλιστηρίου νερού Νεοχωρίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ00ΚΩΛΥ-ΞΣΝ 15/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 382 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έλεγχος και συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒΧΞΩΛΥ-ΘΧΓ 15/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 380 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Εργασίες χρωματισμού Κοινοτικού Γραφείου –Ιατρείου Μεσενικόλα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΝΓ5ΩΛΥ-ΖΣΟ 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 377 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου 4ου 2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: 618ΤΩΛΥ-ΞΗΓ 09/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 373 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας 4ου 2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΩΠΑΩΛΥ-897 09/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 372 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω7Α3ΩΛΥ-Κ36 07/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 371 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκτακτος έλεγχος - συντήρηση δεξαμενών και μετρήσεις υδρομέτρων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΟΘΖΩΛΥ-ΒΜΩ 07/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 370 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δημοσίευση της αριθ. πρωτ. 1645/7-5-2019 περίληψης διακήρυξης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ζ0ΠΩΛΥ-ΣΜ1 07/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 368 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ν4ΨΩΛΥ-ΥΓ8 07/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 364 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΡΗΩΩΛΥ-ΞΜ8 07/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 367 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των τμημάτων 12α & 15 της Τ.Κ. Φυλακτής
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω4ΜΤΩΛΥ-ΣΩΔ 07/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 1646 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των συστάδων 31β και 35β της Τ.Κ. Νεοχωρίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΥ1ΚΩΛΥ-ΕΟ7 07/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 1645 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΑΒΠΩΛΥ-ΔΧΧ 03/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 360 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Αμοιβές ορκωτών λογιστών» για τον ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΙΡΘΩΛΥ-Χ1Π 30/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 359 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκτακτες εργασίες κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους
Δήμαρχος ΑΔΑ: 68ΠΩΩΛΥ-6Τ1 24/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 346 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 294