ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΕΤΟΙΜΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΕΧ5ΩΛΥ-02Λ 22/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 214 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η MAΡTIOY 2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΥ96ΩΛΥ-Φ7Μ 21/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 211 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΓΛΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η MAΡTIOY 2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: 66Π5ΩΛΥ-6ΗΞ 21/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 210 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ9ΛΠΩΛΥ-45Φ 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 207 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τηλεφωνικά τέλη (κινητά αιρετών) μηνός 2ου 2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω2Ι2ΩΛΥ-9ΒΣ 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 203 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τηλεφωνικά τέλη μηνός 3ου 2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΠΣΔΩΛΥ-Ι89 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 204 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ5Χ7ΩΛΥ-Ψ2Μ 18/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 205 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΩΤΕΩΛΥ-ΡΩΗ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 201/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκτακτη αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης (2)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ5ΟΚΩΛΥ-ΛΑΕ 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 199 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση ανωτέρου Μ.Κ. σε υπάλληλο του Δήμου, λόγω συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΔΝΕΩΛΥ-ΞΜ1 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 197 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση ανωτέρου Μ.Κ. σε υπάλληλο του Δήμου, λόγω συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω7ΜΒΩΛΥ-Ξ0Τ 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 169 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω8ΦΡΩΛΥ-7ΩΧ 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 195 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΧΜ4ΩΛΥ-ΨΤΠ 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 194 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΥΛΤΩΛΥ-Κ5Ι 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 193 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Λ0ΠΩΛΥ-Ν2Υ 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 192 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΖΛΙΩΛΥ-Ι3Ψ 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 191 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 69ΖΥΩΛΥ-7ΑΜ 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 190 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έκτακτη αποκατάσταση αντλιοστασίου Αγ. Παντελεήμονα Πεζούλας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΚΝΙΩΛΥ-9Υ0 08/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 189 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 Ν.1080/80)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω9ΔΑΩΛΥ-65Ρ 08/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 832/07-03-2019 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού
Δήμαρχος ΑΔΑ: 67ΝΞΩΛΥ-ΙΕ3 05/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 183 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 291