ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 17/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Θέση Κέδρος)»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠΕΦΩΛΥ-ΗΔ0 18/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 17/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 87/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Βασιαρδάνη Δημήτριου του Γεωργίου για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (αποθήκης) στην Τ.Κ. Μεσενικόλα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨΚΒΩΛΥ-ΑΛΣ 10/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 87/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 87/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 95/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Α’ τριμήνου (Ιανουαρίου-Μαρτίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 69ΜΖΩΛΥ-ΩΑΣ 05/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 95/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 109/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 5.360,00 € της Β' κατανομής έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΝΑ4ΩΛΥ-ΟΣΣ 05/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 109/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 109/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 81/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποφάσεων Δημάρχου που αφορούν σε κατεπείγουσα ανάθεση υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω0Ω1ΩΛΥ-02Ψ 03/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 81/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 81/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 60/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και απόδοση πίστωσης για την επιχορήγηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης "επιΝΟΗΣΗ""
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΣΓΟΩΛΥ-ΑΓΡ 24/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 60/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 60/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 260/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «ΕπιΝόηση»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΡΕΠΩΛΥ-2Ν4 24/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 260/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 260/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 113/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Καρδίτσας «ΠΕΡΣΕΑΣ» αγώνα ορεινού δρόμου στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΤ7ΙΩΛΥ-Ρ5Π 22/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 113/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 112/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου έτους 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Λ6ΣΩΛΥ-ΛΑΑ 22/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 112/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 86/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΩΛ0ΩΛΥ-3ΒΠ 21/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 86/2019 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 80/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 5.360,00 € της Α' κατανομής έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΩΧΜΩΛΥ-4ΓΑ 21/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 80/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 80/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 90/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του οικονομικού έτους 2017"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΕ46ΩΛΥ-39Λ 17/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 90/2019 Δ.Σ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 88/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Δρομέων Καρδίτσας του αγώνα δρόμου «1ου GALACTIKO LAKESIDE RUN ORIGINAL»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΞΕΠΩΛΥ-Μ7Κ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 88/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 88/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 119/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της κ. Νικολαΐδου Ελένης του Νικολάου σχετικά με χορήγηση βεβαίωσης παλαιότητας αγροτεμαχίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΖΖΨΩΛΥ-ΤΟ5 15/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 119/2019 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 94/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω4ΓΖΩΛΥ-ΨΦ8 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 94/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 93/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ9ΑΙΩΛΥ-Ι5Β 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 93/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 93/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 91/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΙΞΙΩΛΥ-3ΙΦ 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 91/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 91/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 54/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση/συμπλήρωση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΥΚΕΩΛΥ-ΔΩ5 08/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 54/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 54/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 106/2019 Δ.Σ.: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΠΡΝΩΛΥ-ΘΝΩ 03/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 106/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 106/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 107/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω31ΓΩΛΥ-3Β7 02/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 107/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 96