ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 134/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΨΞΥΩΛΥ-ΒΗΞ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 134/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 134/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 131/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για απόληψη ξυλείας συστάδων Τ.Κ. Φυλακτής «συστάδες 11γ-13α-14»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΜΗΜΩΛΥ-Ξ6Ν 09/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 131/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 131/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 133/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΩ11ΩΛΥ-ΛΔΙ 09/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 133/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 127/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Δημοσίων Ηλεκτρονικών Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΞΘΘΩΛΥ-30Θ 08/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 127/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 140/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της πραγματοποίησης δεξιώσεων (τελετή έναρξης και λήξης) στο πλαίσιο λειτουργίας της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Νεράιδας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Ν5ΜΩΛΥ-Ο67 05/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 140/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 140/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 139/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προμήθεια πετρελαίου για τη λειτουργία της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Νεράιδας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΓΖΝΩΛΥ-ΒΥΠ 05/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 139/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 139/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 138/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για τις ανάγκες της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Νεράιδας για το έτος 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΧΘ1ΩΛΥ-ΦΚ9 05/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 138/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 138/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 136/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης και των θεμάτων της"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 784ΟΩΛΥ-ΖΡΠ 05/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 136/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 136/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 122/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜΚΘΩΛΥ-284 03/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 122/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 122/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 137/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ44ΝΩΛΥ-6Κ4 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 137/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 101/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εγκατάσταση ασύρματης κεραίας σταθερού δικτύου Cosmote στον Οικισμό Αγ. Αθανασίου της Τ.Κ. Λαμπερού"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΙΧΖΩΛΥ-ΑΟ5 25/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 101/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 101/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 17/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Θέση Κέδρος)»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠΕΦΩΛΥ-ΗΔ0 18/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 17/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 87/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Βασιαρδάνη Δημήτριου του Γεωργίου για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (αποθήκης) στην Τ.Κ. Μεσενικόλα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨΚΒΩΛΥ-ΑΛΣ 10/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 87/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 87/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 95/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Α’ τριμήνου (Ιανουαρίου-Μαρτίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 69ΜΖΩΛΥ-ΩΑΣ 05/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 95/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 109/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 5.360,00 € της Β' κατανομής έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΝΑ4ΩΛΥ-ΟΣΣ 05/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 109/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 109/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 81/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποφάσεων Δημάρχου που αφορούν σε κατεπείγουσα ανάθεση υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω0Ω1ΩΛΥ-02Ψ 03/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 81/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 81/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 60/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και απόδοση πίστωσης για την επιχορήγηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης "επιΝΟΗΣΗ""
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΣΓΟΩΛΥ-ΑΓΡ 24/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 60/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 60/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 260/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «ΕπιΝόηση»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΡΕΠΩΛΥ-2Ν4 24/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 260/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 260/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 113/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Καρδίτσας «ΠΕΡΣΕΑΣ» αγώνα ορεινού δρόμου στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΤ7ΙΩΛΥ-Ρ5Π 22/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 113/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 112/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου έτους 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Λ6ΣΩΛΥ-ΛΑΑ 22/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 112/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 97