ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 237/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης του έργου : "Αντικατολισθητική προστασία Κερασιάς (ζαρζανέτ)" και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Σ6ΙΩΛΥ-9ΚΥ 10/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 237/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 237/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 263/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας «Αποχιονισμός οδών - κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» για το έτος 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΞΦΟΩΛΥ-2ΗΠ 31/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 263/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 259/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση υποβολής πρότασης/αίτησης χρηματοδότησης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΑΞΝΩΛΥ-ΨΜΟ 28/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 259/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 259/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 243/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 728ΗΩΛΥ-ΧΥ1 20/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 243/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 248/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα οικ. έτους 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ93ΖΩΛΥ-ΤΨΞ 19/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 248/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 244/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Σ2ΩΩΛΥ-ΣΙ4 19/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 244/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 244/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 247/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΔΩΓΩΛΥ-Ζ3Ψ 14/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 247/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 246/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης και των θεμάτων της"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 692ΧΩΛΥ-ΤΟΦ 14/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 246/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 246/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 241/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στο θεματικό πάρκο «Παυσιλυπούπολη 2018-2019»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΟΡ9ΩΛΥ-ΑΣ0 06/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 241/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 241/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 214/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας «Πιστοποίηση Ανελκυστήρα»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Σ46ΩΛΥ-ΝΥ4 05/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 214/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 224/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Μανώλη Σεραφείμ για παράταση ωραρίου μουσικής"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 61ΡΩΩΛΥ-ΟΒΖ 05/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 224/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 236/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Γ’ τριμήνου (Ιουλίου - Σεπτεμβρίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Φ12ΩΛΥ-6ΑΚ 03/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 236/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 236/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 235/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω1Η9ΩΛΥ-ΕΛΗ 03/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 235/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 234/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατύπωση γνώμης αναφορικά με υποβολή προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για το σχολικό έτος 2019-2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Γ1ΚΩΛΥ-Π8Ρ 30/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 234/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 234/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 233/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΝΥΘΩΛΥ-ΕΩ5 30/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 233/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 233/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 212/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα οικονομικού έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤ9ΦΩΛΥ-ΥΥΟ 29/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 212/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 212/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 211/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 327/2018 απόφασης του Δημάρχου αναφορικά με «Έκτακτη αποκατάσταση βλαβών εξωτερικών δικτύων Φυλακτής, Μπελοκομίτη»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6403ΩΛΥ-ΘΜ6 29/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 211/2018 Δ.Σ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 215/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετατοπίσεις- επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού σε Τ.Κ. του Δήμου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΘΚ1ΩΛΥ-Ι1Φ 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 215/2018 Δ.Σ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 242/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 60ΥΗΩΛΥ-Δ3Ξ 26/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 242/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 242/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 210/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Πεζούλας»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΕΑΕΩΛΥ-65Ψ 23/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 210/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 210/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 92