ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 263/2017 Δ.Σ. : "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα οικ. έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Φ7ΟΩΛΥ-0ΨΨ 08/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 263/2017 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 262/2017 Δ.Σ. : "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΚΦΥΩΛΥ-Δ5Ι 07/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 262/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 262/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 261/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της κ. Βασιλείου Μαρίας του Γεωργίου για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΖΖ4ΩΛΥ-ΥΥΛ 07/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 261/2017 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 260/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Καρβασαρά ‘Οι Άγιοι Απόστολοι’ για παραχώρηση χρήσης αίθουσας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω2Α6ΩΛΥ-2ΛΥ 06/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 260/2017 Δ.Σ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 259/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Συλλόγου Καριτσιωτών "Η Παναγία Πελεκητή" για ηλεκτροδότηση αθλητικού χώρου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΥΖΣΩΛΥ-3Ω2 06/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 259/2017 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 256/2017 Δ.Σ. : "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατύπωση απόψεων σε θέματα περιορισμού βοσκής"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΓΕ8ΩΛΥ-7ΩΙ 06/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 256/2017 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 253/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤΣ7ΩΛΥ-ΓΑΑ 06/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 253/2017 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 252/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση των συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης έτους 2017"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω7ΘΞΩΛΥ-ΥΛΠ 04/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 252/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 252/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 251/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Έργο ύδρευσης Πεζούλας»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜΖΡΩΛΥ-2ΒΘ 04/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 251/2017 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 250/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Πεζούλας»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΙΖΘΩΛΥ-ΞΞΙ 04/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 250/2017 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 248/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ7ΗΘΩΛΥ-55Χ 01/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 248/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 248/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 247/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ» (Α.Μ.14/2016)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘΤΕΩΛΥ-Π3Κ 01/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 247/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 247/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 239/2017 Δ.Σ. : "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου « ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΦΥΛΑΚΤΗΣ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΧΓΘΩΛΥ-ΤΨΘ 30/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 239/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 239/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 238/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΔΙ ΠΕΖΟΥΛΑΣ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΞΜΒΩΛΥ-ΞΓ3 30/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 238/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 238/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 237/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΛΑΜΠΕΡΟΥ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΝΟΗΩΛΥ-7ΓΞ 30/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 237/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 237/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 236/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΡΙΤΣΑΣ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΒΚΩΛΥ-Ν7Λ 30/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 236/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 236/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 254/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΗΤΦΩΛΥ-5Ρ8 29/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 254/2017 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 249/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης του έργου «Εσωτερική Οδοποιΐα Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων» και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ7ΧΩΩΛΥ-ΗΚΡ 29/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 249/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 249/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 255/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή αιρετών του Δήμου στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. στα Ιωάννινα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ7ΚΤΩΛΥ-5ΦΞ 29/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 255/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 255/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 234/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΓΒ2ΩΛΥ-Γ0Ν 29/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 234/2017 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 80