ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης του εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔΟΝΩΛΥ-ΤΒ2 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 46 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού Εργασίες καθαρισμού – ευπρ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 631ΘΩΛΥ-93Ρ 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 49 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού Έλεγχος – συντήρηση
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΞΝΨΩΛΥ-952 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 48 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (αγωγή μικροδιαφοράς
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΛΣΩΛΥ-Π5Θ 08/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 43 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των θέματων της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 692ΠΩΛΥ-9ΣΦ 03/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 44 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση η μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση συστάδων του δημοτικού δάσους της Τ.Κ. Νεοχωρίου για απόληψη τεχνικ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω4ΔΝΩΛΥ-0ΒΦ 01/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 33 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση η μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση συστάδων του δημοτικού δάσους της Τ.Κ. Φυλακτής για απόληψη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 63ΟΧΩΛΥ-4ΡΨ 27/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 32 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση ή μη του πρακτικού διαπραγμάτευσης για την τεχνική υπηρεσία «Τεχνικού Συμβούλου –Μελετητή για την εκτέλεσ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΓ3ΚΩΛΥ-7ΗΔ 26/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 40 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού, για Αποχιονισμό οδών –κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λίμνης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΔΖ0ΩΛΥ-ΝΞΚ 24/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 39 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού, για Εργασίες καθαρισμού – ευπρεπισμού και συντήρησης πρ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ9ΓΨΩΛΥ-Λ4Κ 24/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 38 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού, για Έλεγχο - συντήρηση δεξαμενών, αντλιοστασίων και μετ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ζ4ΓΩΛΥ-ΞΑ1 24/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 37 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού, για Αντικατολισθητική προστασία Κερασιάς (ζαρζα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΛΖΣΩΛΥ-ΟΩΒ 24/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 36 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Επικύρωση ή μη του 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού, για την Οδοποιία Λαμπερού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧΨ2ΩΛΥ-ΚΙ3 24/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 35 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΕΗΩΛΥ-ΤΘ3 21/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 34 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου για παράβολα και έξοδα τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 610ΥΩΛΥ-ΟΧΙ 20/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 31 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη ανανέωσης - τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων του έργου Ύδρευση ΟΤΑ Λίμνης Ν. Πλαστή
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΟΡ6ΩΛΥ-ΟΔ8 08/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 24 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον Καθορισμό όρων για μίσθωση των συστάδων 12α & 15 του δημοτικού δάσους Φυλακτής για απόληψη τεχνικής ξυλείας ελάτ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ζ3ΣΩΛΥ-3Ε0 06/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 28 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον Καθορισμό όρων για μίσθωση των συστάδων 31β και 35β του δημοτικού δάσους Νεοχωρίου για απόληψη τεχνικής ξυλείας ελάτης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΡΙΞΩΛΥ-51Α 06/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 27 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόδοση λογαριασμού στο χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε σύμφωνα με την με αριθμό. 142019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για Παρά
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔΡΔΩΛΥ-Ν67 03/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 26 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Φυλακτής - Κρυονερίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΔΤ4ΩΛΥ-ΠΑΖ 15/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 22 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 177