ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Έγκριση της με αριθμό 372018 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε Έκτακτη Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών από θεομηνίες
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΝΝ1ΩΛΥ-ΩΝΝ 14/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 52 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης του Δήμου οικονομικού έτους 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Χ94ΩΛΥ-ΩΥΓ 14/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 50 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Ζ6ΦΩΛΥ-ΦΛ0 14/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 49 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Επιλογή ανοιχτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας για έργα κάτω των ορίων , έγκριση δαπάνης και διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΙΑΙΩΛΥ-Ρ5Κ 12/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 45 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης σχετικής πίστωσης για Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμό υπολόγου για Μετατοπίσεις-επεκτάσεις δικτύων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΤΖΩΛΥ-ΗΘ7 08/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 48 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 2.480,00 € για Παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ο4ΔΩΛΥ-ΖΕΑ 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 47 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο, Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου Αντιπλημμυρική θωράκιση παρόχθιων περιοχών Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 63ΥΨΩΛΥ-91Λ 06/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 46 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω9ΖΘΩΛΥ-3ΒΖ 06/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 44 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου, για να παραστεί ενώπιον του Πταισματοδικείου Καρδίτσας σε
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΘΖΤΩΛΥ-ΨΣ6 06/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 43 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Χ85ΩΛΥ-0ΓΨ 06/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 42 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση κίνησης του φορτωτή- εκσκαφέα ΜΕ 101803
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΛΥΧΩΛΥ-Ξ7Ω 02/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 20 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της με αριθμό 192018 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε Έκτακτο Αποχιονισμό Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8ΧΙΩΛΥ-ΣΕΥ 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 41 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αριθμό 202018 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε Έκτακτο Αποχιονισμό Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΘΓΜΩΛΥ-Ρ2Ψ 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 40 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αριθμό 212018 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε Έκτακτο Αποχιονισμό Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 69Υ1ΩΛΥ-ΘΛ7 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 39 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αριθμό 222018 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε Έκτακτο Αποχιονισμό Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΘΒΩΛΥ-ΗΤΙ 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 38 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αριθμό 232018 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε Έκτακτο Αποχιονισμό Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 61Υ1ΩΛΥ-Ι1Τ 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 37 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αριθμό 242018 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε Έκτακτο Αποχιονισμό Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ε8ΜΩΛΥ-9Ι4 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 36 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δέσμευση και διάθεση (ψήφιση) σχετικής πίστωσης για εξόφληση της υπ’ αριθμό 1572017 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 66ΩΞΩΛΥ-Ο0Σ 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 32 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 4.960,00 € για Έκτακτο αποχιονισμό οδών - κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΩΨΖΩΛΥ-5ΧΓ 28/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 34 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 6.324,00 € για Έκτακτο αποχιονισμό οδών - κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω981ΩΛΥ-ΔΒΨ 28/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 35 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 160