ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
Αρχική Αποφάσεις
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 4.977,36 € για Εργασίες κατεδάφισης ετοιμόρροπων δημοτικών κατασκευών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨ3ΧΩΛΥ-Γ2Τ 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 402 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 1.736,00 € για Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων του δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω37ΜΩΛΥ-ΛΨ5 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 403 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 2.049,81 € για Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΔΠΩΛΥ-8ΞΧ 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 399 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 2604,00 € για Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων του δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΠΛΥΩΛΥ-ΤΒ3 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 400 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 1.748,15 € για Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων του δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΙΨΩΩΛΥ-ΧΜΙ 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 397 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 611ΕΩΛΥ-ΟΘ5 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 396 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση η μη πρακτικών δημοπρασίας για τη φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση Ξενώνα Νεοχωρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΡ3ΩΛΥ-2ΑΗ 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 364 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση η μη πρακτικών δημοπρασίας για τη φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Χιονοδρομικού Κέντρου Αγράφων Δήμου Λίμνης Πλ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ο4ΡΩΛΥ-1ΝΚ 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 365 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση, δέσμευση και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.431,56 € για εξόφληση της υπ’ αριθμό 1142017 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕΓΟΩΛΥ-ΒΟΖ 17/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 409 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση, δέσμευση και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 7.199,19 € για εξόφληση της υπ’ αριθμό 1522017 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΚΠΖΩΛΥ-Γ56 16/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 408 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση, δέσμευση και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 26.102,55 € για εξόφληση της υπ’ αριθμό 932017 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Καρδ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΓΒΓΩΛΥ-ΛΩΣ 16/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 407 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7228ΩΛΥ-Σ2Ρ 16/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 412 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω9ΧΧΩΛΥ-ΡΔΦ 16/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 412 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΩ9ΣΩΛΥ-9ΛΜ 16/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 398 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο, Περιβαλλοντική μελέτη για αποκατάσταση πρανών και λοιπών χώρων Μορφοβουνίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΘ1ΚΩΛΥ-ΣΟΡ 12/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 383 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιλογή ηλεκτρονικής ανοιχτής δημοπρασίας κάτω των ορίων, έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης, έγκριση τευχών δημοπρά
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 65Κ5ΩΛΥ-ΖΕΗ 12/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 378 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας σε αγωγή των
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΦ5ΩΛΥ-Ψ4Κ 11/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 410 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 69,00 € για Αμοιβή δικηγόρου Σταυρούλας Θεογιάννη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 63Δ2ΩΛΥ-ΔΙΝ 05/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 382 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1Κ0ΩΛΥ-2ΡΠ 05/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 379 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 932017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΒΖ3ΩΛΥ-ΙΒΕ 05/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 380 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 153