ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο, Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Τ.Κ. Κερασιάς 2019-2028
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 638ΤΩΛΥ-ΨΑ6 05/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 57 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Ανάκληση της με αριθμό 352019 απόφασής μας που αφορά σε Συζήτηση και λήψη απόφασης για Επικύρωση ή μη του 2ου πρακ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕΑ9ΩΛΥ-ΛΘΕ 20/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 50 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων (προσφ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 61Σ3ΩΛΥ-Μ2Μ 13/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 53 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση οστεοφυλακίου Καλυβίων Πεζούλας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΕΗ7ΩΛΥ-Λ5Κ 23/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 56 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
55-2019 Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού Αντικατολισθητική προστασία
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ2ΛΑΩΛΥ-ΛΒΣ 23/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 55 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού Προμήθεια έτοιμων γευμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡ6ΚΩΛΥ-Υ95 23/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 54 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση λογαριασμού στο Α21320-06-2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε σύμφωνα με την με αριθμό. 312019 απόφασης της Οικονομικής Επι
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΦ70ΩΛΥ-ΛΧΩ 22/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 52 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης του εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔΟΝΩΛΥ-ΤΒ2 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 46 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού Εργασίες καθαρισμού – ευπρ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 631ΘΩΛΥ-93Ρ 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 49 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού Έλεγχος – συντήρηση
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΞΝΨΩΛΥ-952 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 48 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (αγωγή μικροδιαφοράς
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΛΣΩΛΥ-Π5Θ 08/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 43 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των θέματων της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 692ΠΩΛΥ-9ΣΦ 03/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 44 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση η μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση συστάδων του δημοτικού δάσους της Τ.Κ. Νεοχωρίου για απόληψη τεχνικ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω4ΔΝΩΛΥ-0ΒΦ 01/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 33 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση η μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση συστάδων του δημοτικού δάσους της Τ.Κ. Φυλακτής για απόληψη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 63ΟΧΩΛΥ-4ΡΨ 27/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 32 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση ή μη του πρακτικού διαπραγμάτευσης για την τεχνική υπηρεσία «Τεχνικού Συμβούλου –Μελετητή για την εκτέλεσ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΓ3ΚΩΛΥ-7ΗΔ 26/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 40 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού, για Αποχιονισμό οδών –κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λίμνης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΔΖ0ΩΛΥ-ΝΞΚ 24/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 39 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού, για Εργασίες καθαρισμού – ευπρεπισμού και συντήρησης πρ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ9ΓΨΩΛΥ-Λ4Κ 24/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 38 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού, για Έλεγχο - συντήρηση δεξαμενών, αντλιοστασίων και μετ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ζ4ΓΩΛΥ-ΞΑ1 24/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 37 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού, για Αντικατολισθητική προστασία Κερασιάς (ζαρζα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΛΖΣΩΛΥ-ΟΩΒ 24/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 36 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Επικύρωση ή μη του 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού, για την Οδοποιία Λαμπερού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧΨ2ΩΛΥ-ΚΙ3 24/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 35 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 177