ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας σε αγωγή Σταυ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8ΜΘΩΛΥ-Α54 18/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 183 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση πίστωσης 74,40 € για Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧΗΙΩΛΥ-ΓΑΙ 18/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 177 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 124,00 € για Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΛΗΦΩΛΥ-34Τ 18/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 176 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Επικύρωση ή μη των πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια έτοιμων γευμάτων κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΞΩΩΩΛΥ-ΘΟ1 18/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 265 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΤΜΖΩΛΥ-7Γ5 18/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 264 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση Βοτανικού Κήπου Νεοχωρίου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΞΘΤΩΛΥ-ΘΦΤ 17/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 261 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια έτοιμων γευμάτων κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑΘΚΩΛΥ-ΙΓΠ 17/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 262 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 148,80 € για Αποφράξεις αποχετεύσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΞ7ΨΩΛΥ-Σ3Θ 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 188 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 5.400,00 € για Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΧ5ΩΛΥ-0Ο0 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 180 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 1.562.34 € για Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 68ΑΑΩΛΥ-8Υ6 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 173 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πιστώσεων του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΚΜΥΩΛΥ-Ν6Α 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 218 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 1.934,40 € για Προμήθεια χλωρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω310ΩΛΥ-ΥΥΥ 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 221 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 874,40 € για Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΛ3ΞΩΛΥ-Η3Ο 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 220 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 148,80 € για Αποφράξεις αποχετεύσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1Ω7ΩΛΥ-ΣΑ3 12/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 219 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για Αποκατάσταση σιδηροκατασκευών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΞΒΖΩΛΥ-8ΔΖ 12/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 217 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση λογαριασμού στο με αριθμό Α-21008-06-2018 κλπ χρηματικά εντάλματα προπληρωμής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8ΖΒΩΛΥ-ΔΛΧ 12/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 224 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 9.010,00 € για Έκτακτη αποκατάσταση αγροτικού δικτύου από θεομηνία
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΗ7ΦΩΛΥ-ΣΗΔ 12/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 226 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 616,50 € για Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ( μηχανημάτων)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΩ04ΩΛΥ-ΑΙΖ 12/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 225 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση της 662018 απόφασης μας και ψήφιση πίστωσης 8.500,00 € για Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού και τοποθέτηση χριστουγεννιάτικ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΠΕ3ΩΛΥ-ΜΗΞ 12/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 223 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
66-2018 Ψήφιση πίστωσης 8.500,00 € για Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού και τοποθέτηση χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών δημοτικής ενότητας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧΘ7ΩΛΥ-Β2Ε 12/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 66 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 169