ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Επιλογή ανοιχτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας για έργα κάτω των ορίων, κατάρτιση όρων διακήρυξης, έγκριση τευχών δημοπράτησης για Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Φυλακτής – Κρυονερίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ψ0ΟΩΛΥ-ΥΣΕ 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 301 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση οστεοφυλακίου Καλυβίων Πεζούλας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΜΣ7ΩΛΥ-0ΞΦ 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 292 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
288-2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω7ΚΤΩΛΥ-ΘΟ8 14/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 288 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξέταση της με αριθμό πρωτοκόλλου 347106-09-2018 ένστασης , της Αικατερίνης Ψαχούλα κατά της 2862018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7383ΩΛΥ-19Η 14/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 291 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Υδρευτική διευθέτηση Πλακωτού Καρίτσας», με απευθείας ανάθεση μέσω ΚΗΣΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΛΒΗΩΛΥ-0ΞΙ 12/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 298 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Καρβασαρά», με απευθείας ανάθεση μέσω ΚΗΣΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω5ΗΖΩΛΥ-ΣΨΓ 12/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 300 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση πλατειών Φυλακτής», με απευθείας ανάθεση μέσω ΚΗΣΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΡ6ΑΩΛΥ-Τ9Χ 12/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 299 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κοιμητηρίου Μοσχάτου», με απευθείας ανάθεση μέσω ΚΗΣΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7204ΩΛΥ-ΑΩΙ 12/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 297 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση υδρομάστευσης Καρίτσας», με απευθείας ανάθεση μέσω ΚΗΣΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΦΩΤΩΛΥ-ΘΧΕ 12/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 296 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κεντρικής περίφραξης νεκροταφείου Μορφοβουνίου», με απευθείας ανάθεση μέσω ΚΗΣΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω78ΕΩΛΥ-Κ0Θ 12/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 295 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου Κερασιάς», με απευθείας ανάθεση μέσω ΚΗΣΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΟΧΞΩΛΥ-Ζ67 12/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 294 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμό υπολόγου για μετατοπίσεις- επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΛΦ9ΩΛΥ-Β44 12/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 289 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμό υπολόγου για αντιμετώπιση δαπανών παραβόλων και εξόδων τεχνικ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8ΛΟΩΛΥ-ΡΕ7 12/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 290 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επικύρωση ή μη των πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού, για τη μελέτη ««Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους Τ. Κ. Κερασιάς 2019-2028»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΥΩΛΩΛΥ-Μ49 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 286 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Πεζούλας», με απευθείας ανάθεση μέσω ΚΗΣΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΚΣΝΩΛΥ-4ΩΕ 31/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 283 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποία Καρίτσας», με απευθείας ανάθεση μέσω ΚΗΣΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΣΝΗΩΛΥ-ΦΡ8 31/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 284 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οστεοφυλακίου Καλυβίων Πεζούλας», με απευθείας ανάθεση μέσω ΚΗΣΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΜΙΟΩΛΥ-ΚΥ0 31/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 282 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ4ΩΗΩΛΥ-Π5Ο 31/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 281 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της σύμβασης που αφορά στην «Προμήθεια έτοιμων γευμάτων κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔΟΔΩΛΥ-Υ1Ο 29/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 287 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Μπελοκομίτη», με απευθείας ανάθεση
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ4Δ0ΩΛΥ-21Φ 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 280 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 172