ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για συντήρηση - τοποθέτηση - εκτοποθέτηση χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-51Ε 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 40 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 45.000,00 € για αμοιβή υλοποίησης προγράμματος λειτουργίας του ΟΣΔΑ Δυτικής Θεσσαλίας (Μεταφόρτωση - Υγειονομική Ταφή - Ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας)»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-0ΦΚ 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 39 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 120.000,00 € για συμμετοχή του Δήμου στη διαδημοτική συνεργασία αποκομιδής απορριμμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-6Α7 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 38 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 12.770,81 € για μεταφορά μαθητών στη Δημοτική Ενότητα Νεβρόπολης Αγράφων που βρίσκεται σε εξέλιξη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-ΚΥ5 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 37 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 2.839,24 € για μεταφορά μαθητών στη Δημοτική Ενότητα Πλαστήρα που βρίσκεται σε εξέλιξη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-5ΝΕ 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 36 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 1.779,79 € για εκτέλεση της με αριθμό 99/2013 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (υπόθεση εργασιών επισκευής πυροσβεστικών κρουνών)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-Δ08 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 82 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Ψήφιση πίστωσης 8.790,00 € για αμοιβή μηχανικών από ρύθμιση αυθαιρέτων εστιατορίου πλαζ Λαμπερού που βρίσκεται σε εξέλιξη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΥ-ΔΜ6 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 26 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια σωλήνων άρδευσης Κερασιάς
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΥ-ΑΗΑ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 622 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων(αριθ.99/2013 διαταγή πληρωμής)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΥ-34Ρ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 621 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Ψήφιση πίστωσης 49.200,00 € για έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΥ-9ΨΓ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 14 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης 4.000,00 € για αμοιβή μηχανικών για τη ρύθμιση αυθαιρέτων του Δήμου (αναψυκτήριο Μορφοβουνίου)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΥ-ΒΚΠ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 25 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΛΥ-ΜΤΑ 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 662 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλήλων(Γ.Αυγέρος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΛΥ-ΔΞΦ 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 588 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΛΥ-23Ε 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 513 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια υαλοπινάκων για την αντικατάσταση φθαρμένων του Δημ. Σχολείου Μορφοβουνίου - σε εξέλιξη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΛΥ-Ο89 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 190 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΛΥ-ΞΘΛ 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 188 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Συντήρηση και καθαρισμός Νεκροταφείων ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΛΥ-ΝΦ9 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 187 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συντήρηση και καθαρισμός Νεκροταφείων ενότητας Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΛΥ-ΓΣ8 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 186 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Χοροταξική μελέτη για την επικαιροποίηση του ολοκληρωμένου τοπικού προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης σε εφαρμογή της ΗΑΒΙITAL AGENDA
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΛΥ-75Χ 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 185 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Περιβαλλοντική μελέτη για την επικαιροποίηση του ολοκληρωμένου τοπικού προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΛΥ-3ΦΝ 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 184 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 153 154 155 156 157 172