ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Τροποποίηση της με αριθμό 263/2012 απόφασης σχετικά με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Συντήρηση κτιρίων και γυμναστηρίου του Δήμου και ψήφιση σχετικής πίστωσης, ως προς το μέρος που αφορά την προέλευση της πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΣΩΩΛΥ-ΧΧΦ 13/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 317 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΣΩΩΛΥ-33Κ 13/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 408 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΣΩΩΛΥ-Ζ9Ξ 13/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 407 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση σύνταξης της μελέτης με τίτλο, μελέτη στατικής επάρκειας του υφιστάμενου σχολείου στο Μοσχάτο και ψήφιση πίστωσης 4.500,00 €
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΣΩΩΛΥ-ΣΛΦ 13/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 303 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Eργοδοτικές εισφορές αντιδημάρχου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΣΩΩΛΥ-ΦΝ1 13/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 406 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για κτίρια
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Σ7ΩΛΥ-0Τ9 12/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 405 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΣΟΩΛΥ-5ΦΗ 09/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 185 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΠρομήθειαΤσιμεντοσωλήνων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΣΟΩΛΥ-394 09/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 404 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΣΠΩΛΥ-0ΡΦ 08/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 403 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΣΠΩΛΥ-ΑΗΞ 08/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 402 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Eξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΣΠΩΛΥ-Χ96 08/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 397 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΣΠΩΛΥ-Ω4Ω 08/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 394 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Ανάκληση της με αριθμό 294/2012 απόφασης που αφορά απευθείας ανάθεση εκτέλεσης το έργου, Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς στη θέση Στεργιόπουλου και ψήφιση πίστωσης 4.400,45 €
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β425ΩΛΥ-Ζ6Π 02/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 356 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 4.300 € για παροχή υπηρεσίας τεχνοοικονομικής μελέτης για αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων ΦΟΠ με λαμπτήρες Led
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β425ΩΛΥ-ΛΓΥ 02/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 336 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-7ΞΜ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 348 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-5ΧΦ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 347 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης 305,16 € για πληρωμή ασφαλίστρων του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2261 επιβατηγού αυτοκινήτου του Δήμου για το από 24-10-2012 μέχρι 24-10-2013 χρονικό διάστημα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-5ΓΞ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 345 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 206,64 για δημοσίευση
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-Μ7Φ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 344 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-ΗΥ3 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 343 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 2.000 € για εργασίες αποκατάστασης στο νεκροταφείο Μεσενικόλα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΔΩΛΥ-ΝΞ7 30/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 337 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 153 154 155 156 157 158