ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Προμήθεια χλωριωτών αντλιοστασίων Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΛΥ-ΘΕΠ 27/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 454 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων(Αγωγές του δήμου κατά οφειλετών για απόδοση μισθίων)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΛΥ-223 27/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 461 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Τροποποίηση της με αριθμό 165/2012 απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου, Αντικατολισθητική προστασία Κερασιάς ως προς το μέρος που αφορά την προέλευση της πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΛΥ-ΖΘ0 27/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 282 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Aποδέσμευση ποσού(-6.991,92)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΛΥ-9ΕΒ 21/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 4.105 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Αποδέσμευση ποαού(-1.000)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΛΥ-Ξ7Π 21/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 4104 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για κτίρια
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Μ9ΩΛΥ-8ΓΘ 18/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 385 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση 366/2012 Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων δημοπράτησης
Οικονομική Επιτροπή 17/12/2012 Αρ. Αποφ.: 366/2012
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για κτίρια
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΨΩΛΥ-ΥΣΡ 17/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 451 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης 5.777,95 € για απόδοση χρηματικού υπολοίπου στον Σύνδεσμο Ύδρευσης Καταφυγίου – Λαμπερού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΨΩΛΥ-Ο5Γ 17/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 386 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για συντήρηση, τοποθέτηση και εκτοποθέτηση χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Μ7ΩΛΥ-ΨΛΑ 14/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 389 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για προμήθεια χρωμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΛΥ-ΨΑΡ 13/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 384 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για κτίρια
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΛΥ-Ι5Γ 13/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 385 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΛΥ-Ν6Ε 13/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 383 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για προμήθεια και παραγωγή φωτοτυπημένων σχεδίων (μεγέθους μεγαλύτερου από Α3)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΛΥ-ΕΘ8 13/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 382 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΛΥ-ΔΞ6 13/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 369 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΛΥ-Γ94 13/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 369 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης 52,00 € για παράβολα και έξοδα τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου (παροχή υπηρεσίας τεχνικού ελέγχου του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1879 φορτηγού αυτοκινήτου του Δήμου)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΛΥ-ΚΟΥ 12/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 380 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Συντήρηση - τοποθέτηση - εκτοποθέτηση χριστουγεννι
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΛΥ-ΞΡΦ 12/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 452 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συντήρηση - τοποθέτηση - εκτοποθέτηση χριστουγεννι
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΛΥ-ΦΟ9 12/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 451 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Προμήθεια χρωμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΛΥ-4ΕΞ 12/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 450 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 160 161 162 163 164 169