ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρον
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥΜΩΛΥ-4ΞΕ 15/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 64 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων δη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥΜΩΛΥ-5Σ5 15/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 82 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥΣΩΛΥ-Σ9Ξ 12/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 79 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥΣΩΛΥ-ΥΙΔ 12/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 78 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Δαπάνη έκδοσης και διατήρησης διαφόρων εγγυητικών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥΣΩΛΥ-ΕΒ9 12/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 77 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών που προβλέπουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2013
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΛΥ-ΡΨΛ 11/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 412 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υπηρεσιών που προβλέπουν οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2013
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΛΥ-ΝΧ0 11/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 413 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υπηρεσιών που προβλέπουν οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2013
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΛΥ-90Μ 08/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 413 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών που προβλέπουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2013
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΛΥ-ΗΙΘ 08/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 412 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αμοιβή προσωπικού Κ.Ε.Π. δημοτικής ενότητας Νεβρόπ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥΥΩΛΥ-Σ6Ε 07/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 73 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αμοιβή υλοποίησης προγράμματος λειτουργίας του ΟΣΔA
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥΥΩΛΥ-ΔΜΝ 07/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 71 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συμμετοχή του Δήμου στη διαδημοτική συνεργασία απο
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥΗΩΛΥ-ΤΡΔ 01/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 70 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥΗΩΛΥ-ΔΡ1 01/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 69 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥΗΩΛΥ-43Ρ 01/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 68 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης με ημερομηνία 31-12-2012
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥΗΩΛΥ-ΟΕΚ 01/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λοιπές επιστροφές Χρηματικών υπολοίπων σε ΝΠΔΔ του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΙΚΩΛΥ-ΦΝΖ 30/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 65 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ετήσια εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. (Τομέας ΤΑΔΚΥ).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΛΥ-8ΞΛ 23/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 44 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινο
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΛΥ-29Φ 23/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 22 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έξοδα κίνησης Προέδρων Τ.Κ. 10ος - 12ος 2012
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΛΥ-ΒΔ7 23/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 41 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για την διετία 2013 έως 31-8-2014
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΙΒΩΛΥ-7ΚΧ 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 1 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 160 161 162 163 164 172