ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
αδεια χρησης κοινοχρηστων χώρων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΓΘΣΩΛΥ-7ΥΘ 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 1379 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ6Ρ1ΩΛΥ-1Λ8 17/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/59 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 4.243,05 € για Έκτακτη αποκατάσταση τοιχίου Κατσιγιάννη στην Τ.Κ. Μορφοβουνίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 62Ν5ΩΛΥ-Ρ4Ο 17/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 109 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ψήφιση πίστωσης 4.687,99 € για Εσωτερική οδοποιία Φυλακτής - σε εξέλιξη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΜΘΩΩΛΥ-Κ3Π 17/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 110 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 - 2016
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΚΞΞΩΛΥ-ΥΒ0 17/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/102 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 6.400,00€ για Εργασίες απομάκρυνσης παλαιών ταφικών μνημείων νεκροταφείων του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΥΤΚΩΛΥ-Μ8Β 17/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 99 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ψήφιση πίστωσης 474,00 € για Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΖΘ0ΩΛΥ-0ΝΗ 17/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 108 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μ.Π.Ε. έργου "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ" (υπόλοιπο 30%)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Χ4ΤΩΛΥ-ΞΚΨ 17/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/101 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση, δέσμευση και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 19.871,26 € για εξόφληση των υπ’ αριθμ. 62018 και 72018 Διαταγών Πληρωμής Ειρηνοδικείου Κ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΤΑ7ΩΛΥ-6ΘΕ 17/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 102 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση, δέσμευση και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 5.606,72 € για εξόφληση της υπ’ αριθμό 2002017 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝΗ6ΩΛΥ-6ΙΜ 17/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 101 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση, δέσμευση και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 4.443,59 € για εξόφληση της υπ’ αριθμό 1952017 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Καρδίτ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΤΞΦΩΛΥ-ΙΙΓ 17/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 100 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΙΨΥΩΛΥ-Κ0Ψ 17/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 98 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ 48896 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Υ0ΗΩΛΥ-5Α7 16/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/100 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ 48896 ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΗ0ΩΩΛΥ-57Η 16/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/99 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω0ΞΑΩΛΥ-ΖΤΛ 16/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/22 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΞΧ3ΩΛΥ-ΨΣΨ 16/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/21 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΑΝ7ΩΛΥ-Θ75 16/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/20 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω406ΩΛΥ-56Υ 16/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/19 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Εργασίες συντήρησης και ποτίσματος γηπέδων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 78ΥΒΩΛΥ-Γ45 16/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 69 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκτακτη αποκατάσταση οδών Νεοχωρίου από θεομηνία.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΘΦΙΩΛΥ-ΙΡΓ 16/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 163 164 165 166 167 897