ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Πεζούλας - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΔ2ΧΩΛΥ-ΕΓΧ 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 213 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποκατάσταση υποδομών Μεσενικόλα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ6ΤΘΩΛΥ-3Λ2 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 194 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μελέτη περιβαλλoντικών επιπτώσεων έργου "Αντιπλυμμηρική θωράκιση παρόχθιων περιοχών Λίμνης Πλαστήρα" - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΔΛ8ΩΛΥ-Υ5Ψ 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 195 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μελέτη επέκτασης ποδηλατοδρόμων Δήμου - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΚ43ΩΛΥ-ΕΞ2 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 196 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τοπογραφική μελέτη ορθής εφαρμογής - επικαιροποίησης ορίου οικισμού Νεοχωρίου - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΠΝΨΩΛΥ-15Υ 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 197 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μελέτη διασύνδεσης περιπατητικών διαδρομών οικισμών με ιστορικά Μοναστήρια Δ.Ε. Πλαστήρα - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ7ΦΜΩΛΥ-Δ0Μ 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 198 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μελέτη διασύνδεσης περιπατητικών διαδρομών οικισμών με ιστορικά Μοναστήρια Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Θ4ΕΩΛΥ-Δ0Υ 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 199 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Βελτίωση υποδομών Μοσχάτου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΖΚ0ΩΛΥ-Φ34 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 200 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσία ενεργειακής πραγματογνωμοσύνης και δυνατοτήτων αναβάθμισης συστήματος οδοφωτισμού
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΞΝ3ΩΛΥ-ΦΨΡ 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 187 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποκατάσταση ζημιών γηπέδου Κρυονερίου - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω7ΓΧΩΛΥ-Τ73 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 188 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εσωτερική οδοποιία Κρβασαρά - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ664ΩΛΥ-ΛΑΞ 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 189 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποκατάσταση οδοποιίας Καρίτσας
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Γ12ΩΛΥ-ΕΦΙ 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 190 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 60Λ3ΩΛΥ-Ω7Μ 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 191 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Βελτίωση υποδομών Μεσενικόλα - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΡΡΒΩΛΥ-ΩΔΝ 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 192 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Βελτίωση υποδομών Κρυονερίου - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΚΞΦΩΛΥ-5Μ5 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 193 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποκατάσταση υποδομών Μορφοβουνίου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΘΡΗΩΛΥ-ΞΜΧ 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 194 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - Παράταση σύμβασης
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΝ0ΣΩΛΥ-Μ9Ρ 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 185 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό - παράταση σύμβασης
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ψ5ΠΩΛΥ-1ΣΞ 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 186 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΜ9ΝΩΛΥ-69Λ 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 184 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΥΧΒΩΛΥ-ΖΘ9 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 181 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 163 164 165 166 167 869