ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Σ1ΩΛΥ-ΝΡΣ 22/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 437 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Σ1ΩΛΥ-ΘΡ2 22/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 435 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Σ1ΩΛΥ-Σ9Ψ 22/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 434 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επισκευή πυροσβεστικών κρουνών του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΣΞΩΛΥ-ΣΓΗ 21/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 433 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Εργασίες προστατευτικής κατασκευής διυλιστηρίου Μορφοβουνίου - Μεσενικόλα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΣΞΩΛΥ-Η5Κ 21/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 432 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Βελτίωση δασικών δρόμων για αντιπυρική προστασία
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΣΛΩΛΥ-855 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 427 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (επισκευή μπασκετών του Δήμου)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΣΛΩΛΥ-Δ65 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 249 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Eισφορά υπέρ ΤΠΔΥ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΣΛΩΛΥ-ΖΞΥ 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 423 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αποκατάσταση βλαβών αντλιοστασίων Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΣΛΩΛΥ-55Ν 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 422 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Αποκατάσταση κατολισθήσεων Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΣΛΩΛΥ-ΑΟΓ 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3836 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΛΥ-ΞΒΨ 16/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 355 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΛΥ-Β5Δ 16/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 354 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Κράτηση 0,10% Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΛΥ-1ΓΝ 16/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 420 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΛΥ-ΣΧΩ 16/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 419 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και FAX.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΛΥ-4ΧΒ 16/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 418 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΛΥ-ΘΦΒ 16/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 417 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Oφειλή δικηγόρου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΛΥ-Ν35 16/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 416 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 50.000,00 € για αγορά γης από κήρυξη απαλλοτρίωσης για το έργο, Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και Ε.Ε.Λ. οικισμών λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΣΨΩΛΥ-Μ2Δ 15/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 339 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια υλικών ύδρευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΣΨΩΛΥ-Δ50 15/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 415 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Σύσταση παρακαταθήκης έναντι βεβαιωμένου χρέους στη Δ.Ο.Υ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΣΨΩΛΥ-ΥΓΧ 15/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 412 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 164 165 166 167 168 171