ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΛΨ4ΩΛΥ-9ΘΝ 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 76 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΝΤΔΩΛΥ-Θ50 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/96 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 2.790,00 € για Έκτακτη αποκατάσταση δημοτικών οδών από θεομηνία
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω6ΡΣΩΛΥ-ΓΟΕ 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 87 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 62ΩΣΩΛΥ-1ΓΠ 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/95 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 78Κ4ΩΛΥ-ΔΥΞ 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/94 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΒΗΤΑ - ΚΑΥΣΤΗΡΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω7ΛΣΩΛΥ-ΣΑΩ 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/93 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΩΤΟΤΥΠΗΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω1ΡΒΩΛΥ-ΑΒΛ 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/92 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 11.160,00 € για Έκτακτο αποχιονισμό οδών - κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 729ΠΩΛΥ-ΘΙΣ 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 86 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 60ΥΔΩΛΥ-ΑΩΧ 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/91 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. 10ος - 12ος 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Θ97ΩΛΥ-ΔΦΡ 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/90 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 4.650,00 € για Έκτακτο αποχιονισμό οδών - κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΚΞ6ΩΛΥ-5ΘΩ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 85 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εκτακτη αποκατάσταση τοιχίου Κατσιγιάννη στην Τ.Κ. Μορφοβουνίου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΙΤΚΩΛΥ-ΞΞΠ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 1316 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 64ΗΣΩΛΥ-08Ρ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/89 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εσωτερική οδοποιία Φυλακτής - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6726ΩΛΥ-ΔΔΖ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 1315 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ703ΩΛΥ-ΘΓΙ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 62 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΡΞΔΩΛΥ-ΔΤΚ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/17 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΞΒΔΩΛΥ-ΟΕΩ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/16 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό δικαστικού επιμελητή (επίδοση εγγράφου) και ψήφιση πίστωσης 86,80 €
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΒΔΣΩΛΥ-Θ3Β 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 92 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΛΑΔΟΝΟΜΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΩΝΑΩΛΥ-805 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/15 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για Δημοσίευση προκηρύξεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒ3ΞΩΛΥ-ΔΞΧ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 90 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 165 166 167 168 169 897