ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΕ9ΘΩΛΥ-ΓΧΦ 10/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 136 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παρακράτηση ποσών για χρέη προς το Δημόσιο
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω88ΛΩΛΥ-7ΛΜ 10/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 89 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση Χαρτοσήμου μισθωμάτων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΣΛΗΩΛΥ-55Μ 10/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 88 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΛΥΛΩΛΥ-ΕΣ1 10/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 98 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εισφορά υπέρ ΙΚΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΞ4ΖΩΛΥ-ΜΦΗ 10/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 101 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω1ΨΕΩΛΥ-ΧΣΛ 10/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 104 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 78ΓΛΩΛΥ-ΩΦ4 10/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 70 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας (Υπερ Σύνταξης 6,67%)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 69ΝΙΩΛΥ-8Σ2 10/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 71 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω6ΙΜΩΛΥ-ΥΤ9 10/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 72 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση φόρων (20%) και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΕ82ΩΛΥ-ΛΣ4 10/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 78 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ (1%, 3%, 4%, 8%, 20%)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Τ04ΩΛΥ-ΞΑΖ 10/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 79 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξέταση πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού που αφορά στο συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ρ1ΘΩΛΥ-ΗΥΞ 10/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 496 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 269/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΩΑΦΩΛΥ-ΣΘΨ 09/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 269/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 269/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 267/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκλογή ενός μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου προς αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης Καταφυγίου Λαμπερού"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7851ΩΛΥ-Ν41 09/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 267/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 267/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 266/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω9ΦΩΩΛΥ-ΒΜ3 09/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 266/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 266/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 265/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΙ9ΓΩΛΥ-ΚΡΧ 09/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 265/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 265/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδέσμευση. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Β7ΠΩΛΥ-5Α0 09/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Αποδοχές προγράμματος μαθητείας ΕΠΑ.Λ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΧΓΘΩΛΥ-9Η6 09/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/566 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 1.500,00 € για Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας (Υπερ Σύνταξης 6,67%)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω504ΩΛΥ-ΓΟ7 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 493 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΜΟΥΩΛΥ-099 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 492 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 165 166 167 168 169 869