ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΧΤΕΩΛΥ-84Π 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 474 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 7.200,00 € για Έκτακτη αποκατάσταση υποδομών Φυλακτής και Πεζούλας λόγω θεομηνίας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 61ΘΠΩΛΥ-Χ0Ψ 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 480 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 7.000,00 € για Έκτακτη αποκατάσταση ύδρευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Φ19ΩΛΥ-364 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 479 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΕΖΧΩΛΥ-ΗΝΤ 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 473 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αντιμισθία Αντιδημάρχων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 664ΓΩΛΥ-1Χ2 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 565 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων - Αντιγραφή
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω0ΥΧΩΛΥ-7ΛΙ 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 472 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝΟΖΩΛΥ-ΞΛΥ 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 471 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 711ΦΩΛΥ-9Τ0 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/622 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 60ΧΑΩΛΥ-ΤΑ4 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/621 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΚΨΗΩΛΥ-ΒΛΝ 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/620 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Γ3ΡΩΛΥ-66Σ 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/619 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΧΞΧΩΛΥ-ΝΨ7 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/618 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΘΞΦΩΛΥ-7ΒΞ 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 469 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Φ7ΟΩΛΥ-ΛΨΕ 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/617 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 9Ξ3ΣΩΛΥ-9ΛΞ 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/617 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΘΑΠΩΛΥ-ΥΙΔ 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/616 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙOY 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 75ΨΙΩΛΥ-ΥΟΒ 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/194 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω022ΩΛΥ-Δ54 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 6109 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΧΕΠ: Α/489,Α/482,Β/76,Α/526,Β/79,Β/88,Β/91
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 61Φ5ΩΛΥ-Μ69 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/193 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΧΕΠ: Α/489,Α/482,Β/76,Α/526,Β/79,Β/88,Β/91
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΣΖΚΩΛΥ-ΒΡΥ 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/193 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 174 175 176 177 178 869