ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Αποδέσμευση. Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις οικιστικών κέντρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (ΕΣΠΑ)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΤΡΔΩΛΥ-ΜΧ1 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/108 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Λοιπές επιστροφές Χρηματικών υπολοίπων σε ΝΠΔΔ του Δήμου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Τ8ΔΩΛΥ-Χ9Υ 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/124 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Λοιποί φόροι και τέλη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 78Τ6ΩΛΥ-ΜΚΒ 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Β/1 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Ολοκλήρωση ξύλινου οικίσκου και πεεριβάλλοντος χώρου στη θέση λιβάδι Πεζούλας
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΠΖΧΩΛΥ-8ΒΝ 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/101 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Η89ΩΛΥ-Δ7Σ 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/136 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Απόδοση κρατήσεων Π.Ο.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΩΤΦΩΛΥ-ΚΔΑ 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/406 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Υ9ΘΩΛΥ-ΜΛΦ 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/378 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Ετήσια εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. (Τομέας ΤΑΔΚΥ).
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΜΞΟΩΛΥ-ΗΞΜ 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/320 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΗΟΒΩΛΥ-Π6Κ 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/119 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Αντιμισθία Αντιδημάρχων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 66ΙΙΩΛΥ-Κ1Α 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/404 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΦΩΡΩΛΥ-7Δ5 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/137 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Συντήρηση οδικού δικτύου προς Ι.Μ. Πελεκιτής Καρίτσας
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΕΩ1ΩΛΥ-ΚΔΥ 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/99 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
(κενή)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΧ6ΠΩΛΥ-ΛΥΝ 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Β/8 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Συντήρηση οδικού δικτύου προς Ι.Μ. Πελεκιτής Καρίτσας
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Ι3ΦΩΛΥ-6ΡΗ 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/107 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Αντιμισθία αντιδημάρχου Γώγουλου Γεώργιου 9ος 2014 - 12ος 2016
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΥΑΡΩΛΥ-9ΡΙ 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/405 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων,δημοτικών κτηρίων και επαρχιακών οδών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΥΤ0ΩΛΥ-6Α1 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/134 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ( ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΕΖΟΥΛΑΣ ) ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 31/10/2017 ΜΕΧΡΙ 31/10/2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΓΖΤΩΛΥ-00Τ 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/520 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ( ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΑΚΤΗΣ ) ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 31/10/2017 ΜΕΧΡΙ 31/10/2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΓΓΦΩΛΥ-Δ1Φ 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/519 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ( ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΛΑΖ ΠΕΖΟΥΛΑΣ ) ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 31/10/2017 ΜΕΧΡΙ 31/10/2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 66ΘΗΩΛΥ-ΘΨΤ 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/518 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ( ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΛΑΖ ΠΕΖΟΥΛΑΣ ) ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 31/10/2017 ΜΕΧΡΙ 31/10/2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω86ΣΩΛΥ-Χ08 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/518 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 174 175 176 177 178 854