ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (αρ. εντολής 70845/18)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω68ΑΩΛΥ-Γ36 12/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/270 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΣΦΟΡΙΖΕ ΛΩΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΚΗΗ 3089 ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΑΑΚΩΛΥ-3ΨΕ 07/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/603 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΣΦΟΡΙΖΕ ΛΩΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΚΗΙ 2261 ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ4ΩΧΩΛΥ-ΜΤΦ 07/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/602 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ 133143 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΗΥΕΩΛΥ-ΕΩΧ 07/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/601 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΥΛΑΚΤΗΣ (2ος λογ.)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΤΦΠΩΛΥ-Υ5Β 07/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/600 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΛΑΔΟΝΟΜΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ (2ος λογ.)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΥ5ΤΩΛΥ-6ΧΖ 07/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/599 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ (ΦΥΛΑΚΤΗ - ΠΕΖΟΥΛΑ - ΚΡΥΟΝΕΡΙ) (2ος λογ.)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 75Υ5ΩΛΥ-ΖΓΡ 07/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/598 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6136ΩΛΥ-Κ2Ω 07/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 4859 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΗΟ7ΩΛΥ-5ΔΦ 07/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 4858 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΗΛΡΩΛΥ-Ι3Ζ 07/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/597 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΓΤΨΩΛΥ-91Λ 07/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/596 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω8Ρ2ΩΛΥ-ΣΘΛ 07/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/595 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΥΒΝΩΛΥ-1ΟΦ 07/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/594 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΩ7ΚΩΛΥ-2ΣΧ 06/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/593 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% ΧΕΠ: Β/75
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ξ4ΗΩΛΥ-2ΔΩ 06/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/264 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΧΕΠ: Β/64,Β/65,Β/66,Α/447,Α/443,Α/444,Α/445,Α/446,Α/465,Α/467,Α/470,Α/466,Α/471,Β/71,Β/72,Β/73,Β/74,Β/75
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΣΥΑΩΛΥ-ΤΛΤ 06/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/267 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Α/397,Α/383,Α/395,Α/436,Α/440,Β/64,Β/65,Β/66,Α/437,Α/439,Α/442,Α/447,Α/449,Α/443,Α/448,Α/444,Α/445,Α/446,Α/464,Α/465,Α/469,Α/470,Α/466,Α/468,Α/471,Α/347,Α/474,Β/71,Β/72,Β/73,Β/74,Α/438,Α/476,Β/34,Β/75
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω6ΙΛΩΛΥ-ΤΘ6 06/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/268 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 241/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στο θεματικό πάρκο «Παυσιλυπούπολη 2018-2019»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΟΡ9ΩΛΥ-ΑΣ0 06/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 241/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 241/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΠΝΗΩΛΥ-ΟΦΗ 06/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 396 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΒΦΣΩΛΥ-ΧΓΧ 06/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/263 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 818