ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
Αρχική Αποφάσεις
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΒΗΛΩΛΥ-ΞΦΟ 17/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/460 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 729ΙΩΛΥ-ΟΕ0 17/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/459 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΒΙ4ΩΛΥ-4ΓΖ 17/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/458 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση, δέσμευση και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 7.199,19 € για εξόφληση της υπ’ αριθμό 1522017 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΚΠΖΩΛΥ-Γ56 16/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 408 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση, δέσμευση και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 26.102,55 € για εξόφληση της υπ’ αριθμό 932017 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Καρδ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΓΒΓΩΛΥ-ΛΩΣ 16/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 407 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποκατάσταση υποδομών Καρβασαρά
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΘΝ6ΩΛΥ-ΓΗΦ 16/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 4976 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΩΚΘΩΛΥ-6ΩΦ 16/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 4962 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 65ΜΜΩΛΥ-Ω0Χ 16/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 228/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 677ΣΩΛΥ-9ΦΓ 16/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 4955 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΔΙ9ΩΛΥ-ΦΙ6 16/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 227 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7228ΩΛΥ-Σ2Ρ 16/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 412 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω9ΧΧΩΛΥ-ΡΔΦ 16/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 412 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΩ9ΣΩΛΥ-9ΛΜ 16/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 398 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ασφ.,ΙΚΑ εργοδ. ΧΕΠ: Α/418
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΡ66ΩΛΥ-312 16/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/149 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΗΥΟΩΛΥ-Δ4Τ 13/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 226 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 62ΦΟΩΛΥ-4ΙΝ 13/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 225 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Δ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΘΕΚΩΛΥ-ΠΧΞ 12/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 224 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο, Περιβαλλοντική μελέτη για αποκατάσταση πρανών και λοιπών χώρων Μορφοβουνίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΘ1ΚΩΛΥ-ΣΟΡ 12/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 383 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΩΣ ΕΠΑΘΛΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΗΔ6ΩΛΥ-ΟΓ1 12/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/457 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Η9ΥΩΛΥ-ΝΣΟ 12/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/456 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 602