ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 119/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της κ. Νικολαΐδου Ελένης του Νικολάου σχετικά με χορήγηση βεβαίωσης παλαιότητας αγροτεμαχίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΖΖΨΩΛΥ-ΤΟ5 15/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 119/2019 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού διυλιστηρίου νερού Νεοχωρίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ00ΚΩΛΥ-ΞΣΝ 15/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 382 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ96ΓΩΛΥ-6ΔΡ 15/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Β/6 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
25-7135.06
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΗΔΨΩΛΥ-4ΦΦ 15/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 1760 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έλεγχος και συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒΧΞΩΛΥ-ΘΧΓ 15/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 380 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποκατάσταση σιδηροκατασκευών - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΞΖΙΩΛΥ-Β7Η 15/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 1750 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΠΜΔΩΛΥ-ΙΔ1 15/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/144 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΔ53ΩΛΥ-ΖΥΧ 14/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/143 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΤ45ΩΛΥ-1Κ1 14/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Β/5 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΨΤΑΩΛΥ-ΗΕ6 14/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/186 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ε3ΤΩΛΥ-23Λ 14/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/185 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω7ΨΦΩΛΥ-26Π 14/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/142 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 94/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω4ΓΖΩΛΥ-ΨΦ8 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 94/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΔΨ1ΩΛΥ-Μ2Η 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/141 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 93/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ9ΑΙΩΛΥ-Ι5Β 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 93/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 93/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 91/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΙΞΙΩΛΥ-3ΙΦ 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 91/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 91/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Εργασίες χρωματισμού Κοινοτικού Γραφείου –Ιατρείου Μεσενικόλα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΝΓ5ΩΛΥ-ΖΣΟ 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 377 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) και συγκεκριμένα στο αρ. 75 παράγραφος Ι.α.12 του νόμου ορίζεται ότι στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνεται η συντήρηση δημοτικών κτιρίων.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΚΕΙΩΛΥ-ΦΟΡ 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 1703 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΟΑΩΩΛΥ-ΥΜΙ 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/140 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και συγκεκριμένα στο αρ. 158 παράγραφος 1ιζ του νόμου ορίζεται ότι τα υλικά για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης συγκαταλέγονται στις υποχρεωτικές δαπάνες των Δήμου.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΔΞ6ΩΛΥ-3ΗΧ 10/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 1692 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 863