ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 3089 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/08/2019 ΕΩΣ 11/08/2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΚΦ1ΩΛΥ-ΜΛΡ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/256 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ 2255 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/08/2019 ΕΩΣ 11/08/2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΒΛ2ΩΛΥ-570 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/257 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΜΕ 133143 ΜΗΧΑΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/08/2019 ΕΩΣ 11/08/2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΜΨΛΩΛΥ-Η2Η 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/258 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΜΕ 101803 ΜΗΧΑΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/09/2018 ΕΩΣ 11/08/2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΕΝΑΩΛΥ-ΗΩ2 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/259 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΜΕ 48896 ΜΗΧΑΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/08/2019 ΕΩΣ 11/08/2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ7ΗΓΩΛΥ-ΩΕΜ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/260 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 6634 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 24/07/2019 ΕΩΣ 24/07/2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΔΓΙΩΛΥ-ΠΚΛ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/253 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 1879 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/08/2019 ΕΩΣ 11/08/2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΓΑΧΩΛΥ-11Π 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/254 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ 2279 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/08/2019 ΕΩΣ 11/08/2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω2Ε0ΩΛΥ-ΚΥΠ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/255 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω6ΧΚΩΛΥ-Χ7Ο 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/229 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (αρ. εντολής 52870/19)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ρ01ΩΛΥ-ΖΟΡ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/230 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΙΣΦΙΡΑ ΣΤΟ ΤΠΔΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΑΚΒΩΛΥ-9ΙΜ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/231 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΓΠΛΩΛΥ-1ΛΑ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Β/34 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 134/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΨΞΥΩΛΥ-ΒΗΞ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 134/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 134/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/05/2018 - 02/06/2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΒΓΠΩΛΥ-Κ1Λ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/252 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Π3ΟΩΛΥ-ΝΓΖ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 459 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΔΡΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΡΗΘΩΛΥ-Ζ09 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 543 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ) ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΣΠΔΩΛΥ-ΔΗ8 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 542 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΖΑ9ΩΛΥ-0Ω8 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 541 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΒΗΩΩΛΥ-Χ4Δ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/251 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω9ΧΜΩΛΥ-ΖΓΧ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 540 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 880