ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Έκτακτη αποκατάσταση αγροτικού δικτύου από θεομηνία
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΣΑΟΩΛΥ-Ο2Υ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2285 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω79ΨΩΛΥ-5ΟΛ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/43 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
άδεια χρήσεως κοινόχρηστων χώρων.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Τ3ΛΩΛΥ-ΞΦΟ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2274 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση λογαριασμού στα με αριθμό Α-7024-04-2017 και Α-7124-04-2017 χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που εκδόθηκαν σύμφωνα με την 482018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΤΧΕΩΛΥ-0ΚΩ 21/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 194 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΞΒΜΩΛΥ-ΙΙΟ 21/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 193 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για Ορισμό δικηγόρου για να παρασταθεί ενώπιον του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων κατά την εξέταση αιτήσεων θεραπείας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Θ92ΩΛΥ-Φ5Ε 21/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 182 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποκατάσταση Αγροτικής και Δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων- θέση αλωνάκι, Μπελοκομίτη
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω9Ξ9ΩΛΥ-ΠΦΗ 21/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 126 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
αδεια χρήσεως κοινόχρηστων χώρων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΟΥΖΩΛΥ-Α9Φ 21/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2137 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
αδεια χρήσεως κοινόχρηστων χώρων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΣΡΟΩΛΥ-ΚΞ0 21/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1929 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Άδεια χρήσεως Κοινόχρηστων Χώρων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω3ΖΥΩΛΥ-ΣΚ4 21/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2180 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποκατάσταση σιδηροκατασκευών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΑ3ΚΩΛΥ-ΜΥΥ 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2233 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών ιματισμού κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΗΞΠΩΛΥ-ΝΥΨ 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2230 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απεντόμωση κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΗΔ7ΩΛΥ-ΑΞΡ 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2231 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια πετρελαίου κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ε32ΩΛΥ-Κ2Μ 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2221 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 68Ν3ΩΛΥ-15Ο 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2224 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 610ΙΩΛΥ-ΤΜΠ 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2234 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες ευπρεπισμού – καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΡΜΧΩΛΥ-Θ08 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2229 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών σκίασης κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΛ34ΩΛΥ-ΟΒΨ 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2222 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΜΟΛΩΛΥ-ΜΛ0 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2228 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΧΤΞΩΛΥ-ΑΚΑ 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2227 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 757