ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Συμπληρωματική άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μηχανικών μέσων αναπαραγωγής μουσικής
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω15ΛΩΛΥ-2ΤΚ 03/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 2975/19-04-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Εργασίες διαμόρφωσης χώρου Δημαρχείου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7Υ8ΟΩΛΥ-1ΦΠ 03/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 241 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Εργασίες αποξήλωσης οργάνων παιδικών χάρων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 683ΔΩΛΥ-8Κ0 03/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 240 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και FAX.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΧΗΛΩΛΥ-ΜΙΚ 03/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 2971 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 61ΟΞΩΛΥ-Σ74 03/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 2970 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 119/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΕΡ7ΩΛΥ-9ΙΛ 03/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 119/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εργασίες αποξήλωσης οργάνων παιδικών χαρών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΦΜΠΩΛΥ-Ρ84 03/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 2761 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Διάθεση πίστωσης για Εργασίες διαμόρφωσης χώρου Δημαρχείου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΖΨΦΩΛΥ-ΝΘ4 03/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 2762 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 101803 ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Θ0ΤΩΛΥ-3Χ2 03/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/58 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 237/2018 Δημάρχου: "Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δυο (2) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της παιδικής εξοχής- κατασκήνωσης Νεράιδας Καρδίτσας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα"
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Τ5ΒΩΛΥ-Ψ66 03/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 237/2018 Δημάρχου ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ MAΪΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΥ65ΩΛΥ-ΙΟ3 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/140 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω6ΓΤΩΛΥ-ΡΛΛ 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 279 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 23/01/2018 ΕΩΣ 31/01/2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΒΖ8ΩΛΥ-ΜΛΟ 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/57 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΥ5ΨΩΛΥ-169 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/56 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάκληση της 2692018 απόφασης μας που αφορά σε Ψήφιση πίστωσης 1.680,45 € για Εργασίες διαμόρφωσης χώρου Δημαρχείου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ9ΝΨΩΛΥ-3ΛΕ 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 278 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάκληση της 2682018 απόφασης μας που αφορά σε Ψήφιση πίστωσης 1.934,40 € για Εργασίες αποξήλωσης οργάνων παιδικών χαρών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ρ6ΜΩΛΥ-ΖΔΩ 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 277 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ζ74ΩΛΥ-18Ω 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 276 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Υ3ΙΩΛΥ-Σ7Α 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 275 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΒΝΣΩΛΥ-ΘΕ8 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 274 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 231/2018 Δημάρχου "Ανάθεση δημοσίευσης"
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ6ΗΜΩΛΥ-ΝΛΩ 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 231/2018 Δημάρχου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 780