ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ ΤΟΥ ΚΗΗ 3089 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΓΛ6ΩΛΥ-409 11/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/472 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποχρεωτική αναμόρφωση ΟΠΔ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧΔΦΩΛΥ-ΠΚΙ 11/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 323 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμό υπολόγου για αντιμετώπιση δαπανών παραβόλων και εξόδων τεχνικο
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ9ΚΞΩΛΥ-ΧΧΧ 10/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 338 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 192/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά την προμήθεια ενημερωτικών φυλλαδίων για τον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω1ΨΙΩΛΥ-ΨΚΧ 10/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 192/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 192/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 191/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 5.360,00 € της Γ' κατανομής έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΤΙΩΩΛΥ-2Ο3 10/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 191/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 191/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 189/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 186/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω9ΠΖΩΛΥ-ΨΜΠ 10/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 189/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 189/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΤΕΙΩΛΥ-6ΛΛ 10/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/75 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 188/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 2229/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΕΨΖΩΛΥ-ΙΟΔ 10/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 188/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 188/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΝ7ΕΩΛΥ-ΨΥ8 10/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 4035 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή δικηγόρου Φώτη Σπύρου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΙΑΕΩΛΥ-ΔΥΕ 10/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 4034 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΤΔ9ΩΛΥ-02Ρ 10/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/215 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Αμοιβή δικηγόρου Φώτη Σπύρου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω9ΚΥΩΛΥ-ΣΗ7 10/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/473 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και συγκεκριμένα στο αρ. 75 παράγραφος Ια12 του νόμου ορίζεται στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνεται η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών κτι¬ρίων.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 69ΔΒΩΛΥ-ΨΞ9 10/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 4007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) και συγκεκριμένα στο αρ. 75 παρ. Ιγ1 του νόμου ορίζεται ότι οι εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων συγκαταλέγονται στις αρμοδιότητες των Δήμων.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΑΞΤΩΛΥ-ΔΥ0 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 4008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και συγκεκριμένα στο αρ. 158 παράγραφος ιζ του νόμου ορίζεται στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνεται η επισκευή αποχετευτικών δικτύων.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ9Ψ6ΩΛΥ-Ξ7Η 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 4010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 185/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Έργο Ύδρευσης Πεζούλας»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΛ2ΑΩΛΥ-3ΙΙ 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 185/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 185/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΔΛΞΩΛΥ-2ΨΧ 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/471 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 184/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιΐα Κερασιάς» (Α.Μ. 4/2016)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Γ7ΥΩΛΥ-Φ2Ι 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 184/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 184/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 183/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατολισθητική προστασία Νεοχωρίου»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΕΚΝΩΛΥ-Δ3Π 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 183/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 183/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΟ0ΕΩΛΥ-1ΗΙ 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/470 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 800