ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/02/2018 - 02/03/2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΨΕΓΩΛΥ-ΡΤ2 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/89 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω2ΞΒΩΛΥ-Ω1Α 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/88 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τηλεφωνικά τέλη (κινητά αιρετών) μηνός 2ου 2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω2Ι2ΩΛΥ-9ΒΣ 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 203 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τηλεφωνικά τέλη μηνός 3ου 2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΠΣΔΩΛΥ-Ι89 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 204 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12/01/2019 ΕΩΣ 11/02/2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω33ΡΩΛΥ-ΗΡΙ 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/87 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1503Β/2006 και τις τροποποιήσεις αυτού «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)», κάθε εργαζόμενος δικαιούται, ανάλογα με την ειδικότητα του, κάποια είδη ατομικής προστασίας.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΥΡΛΩΛΥ-0Ξ4 18/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 967 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ5Χ7ΩΛΥ-Ψ2Μ 18/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 205 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω0ΚΤΩΛΥ-31Β 18/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/68 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 60Δ2ΩΛΥ-2Μ1 18/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/67 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% ΧΕΠ: Α/27,Α/45
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΟΗΝΩΛΥ-9ΔΛ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/63 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΧΕΠ: Α/45
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ9ΧΩΩΛΥ-ΘΜΒ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/64 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Α/45
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΘΟ4ΩΛΥ-Υ24 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/65 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΧΕΠ: Α/45
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 625ΜΩΛΥ-ΟΗΖ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/66 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% ΧΕΠ: Α/18
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 686ΧΩΛΥ-ΙΧ2 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/59 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Α/18
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΞΚΓΩΛΥ-ΓΞΩ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/60 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΧΕΠ: Α/18
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΚΟΟΩΛΥ-1ΔΠ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/61 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΧΕΠ: Α/18
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΧΚΩΩΛΥ-ΚΤΦ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/62 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 3/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων (πρόσθετης παρέμβασης) επί αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΛΕ1ΩΛΥ-Ψ9Λ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 3/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 3/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 78/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατύπωση απόψεων σε θέματα περιορισμού βοσκής"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜ9ΘΩΛΥ-Σ4Ω 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 78/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 78/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 75/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταφορά υπολοίπου λήμματος Τ.Κ. Μεσενικόλα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ψ4ΔΩΛΥ-ΧΙΧ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 75/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 75/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 844