ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΒΠΑΩΛΥ-ΩΧ9 12/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 278 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Διάθεση πίστωσης για δαπάνη Ταχυδρομικών Τελών του δήμου (προμήθεια γραμματοσήμων από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.).
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΚΔ0ΩΛΥ-ΕΔΒ 12/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 277 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΠΕΙΩΛΥ-Γ3Μ 12/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 464 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 2.650,00 € για Παροχή γάλακτος σε χρήμα για τα έτη 2014, 2015 & 2016
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω4ΤΒΩΛΥ-Α1Ξ 12/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 466 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανασυγκρότηση της σχολικής επιτροπής του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.Τοποθέτηση ορισμένου μέλους στο Δ.Συμβούλιο της σχολικής επιτροπής.Ορισμός υπεύθυνου οικονομικής διαχείρισης.
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 6ΤΓ4ΟΞΜΕ-Δ6Ι 10/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 13/21-11-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΟΡΟΚΟΠΤΙΚΑ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΚΨΩΩΛΥ-Ε05 08/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/610 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 48896 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Γ67ΩΛΥ-ΔΛΔ 08/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/609 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 101803 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Μ32ΩΛΥ-Γ4Δ 08/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/608 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 133143 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Θ00ΩΛΥ-ΤΝΩ 08/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/607 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚHY 2279 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Μ3ΛΩΛΥ-5ΚΓ 08/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/606 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚHΙ 2280 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΚΕ9ΩΛΥ-ΗΓ8 08/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/605 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚHΙ 2255 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΨΛΗΩΛΥ-ΖΩΧ 08/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/604 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚHY 1881 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 75ΑΟΩΛΥ-Χ8Β 08/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/603 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚHΙ 2261 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΗΛΤΩΛΥ-ΙΙ3 08/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/602 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚHY 1879 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΙΒΛΩΛΥ-0ΑΜ 08/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/601 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚHΙ 2239 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΟ93ΩΛΥ-8Λ5 08/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/600 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚHΗ 3089 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΧΛ9ΩΛΥ-ΥΟΨ 08/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/599 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 263/2017 Δ.Σ. : "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα οικ. έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Φ7ΟΩΛΥ-0ΨΨ 08/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 263/2017 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΧΓ2ΩΛΥ-ΞΛΚ 08/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/598 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ''Η ΓΝΩΜΗ'' ΕΤΟΥΣ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Θ9ΥΩΛΥ-ΠΛΠ 08/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/597 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 624