ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΣΧ5ΩΛΥ-ΧΞΓ 05/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 260 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «Αμοιβές ορκωτών λογιστών» για τον ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017»
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω5Λ2ΩΛΥ-9ΞΒ 04/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 259 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Τοπογραφική αποτύπωση στη Ράζια Μορφοβουνίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΧΕΤΩΛΥ-8ΞΙ 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 258 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης - Διάθεση πίστωσης για «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Πεζούλας»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΒΚΝΩΛΥ-ΣΗ6 28/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 3221 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διάθεση πίστωσης για «Προστασία επεξεργασίας δεδομένων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΜΧΠΩΛΥ-90Κ 27/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 3194 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου 7ου 2018
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΦΝ4ΩΛΥ-ΨΛΤ 24/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 252 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας 7ου 2018
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΚΔ7ΩΛΥ-ΠΨΖ 23/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 251 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας 6ου 2018
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΕΜΞΩΛΥ-ΝΣΩ 23/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 250 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης - Διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για «Προστασία επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 6792016 (GDPR)»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΚΑΚΩΛΥ-0ΘΔ 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 3144 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Η-Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΥΠΗΩΛΥ-Ο9Φ 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 247 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 754ΖΩΛΥ-2Ι6 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 248 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 245/2018 Δημάρχου: "Ανάθεση δημοσίευσης"
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ι2ΓΩΛΥ-ΟΜΤ 10/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 245/2018 Δημάρχου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 246/2018 Δημάρχου: "Ανάθεση Δημοσίευσης"
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Λ0ΦΩΛΥ-Φ9Ε 09/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 246/2018 Δημάρχου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διάθεση πίστωσης για Συντήρηση οστεοφυλακίου Καλυβίων Πεζούλας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ7ΞΘΩΛΥ-Ρ96 07/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 3013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διάθεση πίστωσης για Προμήθεια ΗΥ, εκτυπωτών και FAX
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΨΩ2ΩΛΥ-Ξ4Ρ 07/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 3007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διάθεση πίστωσης για Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΦΡ2ΩΛΥ-ΠΔ3 07/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 3006 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Εργασίες διαμόρφωσης χώρου Δημαρχείου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7Υ8ΟΩΛΥ-1ΦΠ 03/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 241 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Εργασίες αποξήλωσης οργάνων παιδικών χάρων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 683ΔΩΛΥ-8Κ0 03/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 240 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες αποξήλωσης οργάνων παιδικών χαρών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΦΜΠΩΛΥ-Ρ84 03/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 2761 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Διάθεση πίστωσης για Εργασίες διαμόρφωσης χώρου Δημαρχείου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΖΨΦΩΛΥ-ΝΘ4 03/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 2762 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 284