ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Καθαρισμός στρωμάτων κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΓΙ2ΩΛΥ-ΟΞΠ 15/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 531 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απεντόμωση κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΔΩ1ΩΛΥ-ΤΡ8 15/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 530 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΓΙΑΩΛΥ-ΘΙΒ 15/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 529 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ1Ι3ΩΛΥ-ΓΓΧ 15/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 528 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΩ7ΤΩΛΥ-ΘΓΤ 15/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 527 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 66ΝΨΩΛΥ-ΘΘΚ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 526 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΕ53ΩΛΥ-ΓΗΕ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 525 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες δημιουργίας ζώνης πυρασφάλειας κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΥ9ΘΩΛΥ-ΔΥΠ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 524/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω2ΒΣΩΛΥ-ΠΗΨ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 523 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΦΝΨΩΛΥ-ΜΓΨ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 521 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έξοδα μεταφοράς μηχανημάτων του Δήμου σε συνεργείο
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΨΨΛΩΛΥ-Τ98 11/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 520 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ Λ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ9Π5ΩΛΥ-Ξ2Σ 11/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 519 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΑΑ9ΩΛΥ-1ΝΘ 11/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 518 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΗΤΧΩΛΥ-ΧΟΩ 10/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 515 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες συντήρησης πυροσβεστικών μέσων - δικτύου πυρόσβεσης κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΘ5ΒΩΛΥ-Ε8Ψ 08/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 494 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ7Φ3ΩΛΥ-Β4Σ 08/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 493 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση δημοσιεύσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΞΙΗΩΛΥ-7ΘΦ 04/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 482 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΤΘΖΩΛΥ-ΔΔΚ 03/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 2382 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συντήρηση-ευπρεπισμός τουριστικών μονοπατιών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ψ6ΡΩΛΥ-ΥΗΙ 03/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 480 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση πρόσληψης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Δ67ΩΛΥ-ΥΜ8 03/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 479 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 297