ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΑ29ΩΛΥ-ΞΨΣ 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 100 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΑΥΛΩΛΥ-7Ε9 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 108 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 724ΘΩΛΥ-ΔΨΒ 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 107 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω9ΠΚΩΛΥ-8ΞΚ 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 106 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΔΛΔΩΛΥ-ΥΦΦ 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 105 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω3Χ0ΩΛΥ-5ΞΖ 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 104 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΡΑ7ΩΛΥ-1Γ7 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 103 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΥ5ΤΩΛΥ-Γ4Φ 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 102 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός Υπευθύνου πραγματοποίησης πληρωμών του έργου με αριθμό Ο.Π.Σ.5003226 και Κωδικό Π.Δ.Ε. 2017ΕΠ00610038).
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΚΧΗΩΛΥ-4Ψ6 21/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 1858 Αρ. Αποφ.: 101 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
05 OTE 2018
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΝΛΠΩΛΥ-06Ξ 21/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 94 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
05 ΚΙΝΗΤΑ 2018
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΚΦΖΩΛΥ-Γ1Π 21/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 93 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΩΧΠΩΛΥ-ΙΥΞ 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 99 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΧΤΓΩΛΥ-ΠΕ9 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 98 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 63ΨΑΩΛΥ-ΠΒΞ 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 96 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 61Β2ΩΛΥ-ΝΤΓ 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 95 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Καθαρισμός συντήρηση δεξαμενών, φρεατίων, κλπ, δικτύων άρδευσης δημοτικής ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων (Φυλακτή - Πεζούλα - Κρυονέρι)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΞΜ5ΩΛΥ-50Λ 16/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 97 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κλαδονομή - καθαρισμός δημοτικών χώρων, ποδηλατοδρόμων και νεκροταφείων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 723ΡΩΛΥ-Λ4Ω 10/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 92 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΡ07ΩΛΥ-ΩΧΧ 10/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 86 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ανάθεση δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7Χ27ΩΛΥ-243 04/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 91 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7Χ1ΟΩΛΥ-ΠΕΓ 04/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 89 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 277