ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ- ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ - ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΠΛΑΖ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΡΜ3ΩΛΥ-ΖΘΟ 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 218 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
προμήθεια «Δαπάνες δεξιώσεων (τελετή έναρξης και λήξης) κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 60ΩΦΩΛΥ-ΜΝΙ 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 226 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΗΥ 1879
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΡΞΒΩΛΥ-ΩΞΑ 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 2917 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΗΙ 2279
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΠΜΩΩΛΥ-ΒΚΚ 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 2916 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΗΗ 3089
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΝΒΠΩΛΥ-ΡΡ6 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 2915 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΗΙ 2255
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΝΣΖΩΛΥ-Γ0Ε 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 222 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ 133143
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΟΤ0ΩΛΥ-ΗΑΗ 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 2913 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ 101803
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΔ5ΑΩΛΥ-47Δ 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 2912 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ 48896
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΤΤΖΩΛΥ-ΚΒ4 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 2911 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης - Διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για Προμήθεια οικοδομικών υλικών κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΥΛΒΩΛΥ-ΙΞ2 31/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2905 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης - Διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για Προμήθεια μεταλλικών κρεβατιών κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΑΝΒΩΛΥ-ΖΡ9 31/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2904 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης - Διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για Προμήθεια αναμνηστικών για τους κατασκηνωτές
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΧΠ3ΩΛΥ-ΖΕΠ 31/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2896 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης - Διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για Δαπάνες δεξιώσεων (τελετή έναρξης και λήξης) κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστή
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Δ33ΩΛΥ-ΙΟΣ 31/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2895 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης - Διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για «Απόδοση φόρου εισοδήματος»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΞΞ9ΩΛΥ-ΡΕΖ 30/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2885 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση δαπάνης - Διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για Αποδοχές προσωπικού κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΡΕΖΩΛΥ-Ε6Θ 30/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2884 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης - Διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΕΣ3ΩΛΥ-ΠΔΚ 30/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2883 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7233ΩΛΥ-ΗΛ7 30/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2881 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7Α9ΝΩΛΥ-ΨΔΦ 26/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 207 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Τ2ΨΩΛΥ-2Β6 26/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 206 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου 7ου 2018
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΚΤΨΩΛΥ-Ζ39 25/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 205 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 283