ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Αποκατάσταση Αγροτικής και Δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΙ6ΕΩΛΥ-7Ε6 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 316 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθαρισμός συντήρηση δεξαμενών, φρεατίων, κλπ, δικτύων άρδευσης δημοτικής ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων (Φυλακτή - Πεζούλα - Κρυονέρι)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΗΤ6ΩΛΥ-65Β 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 315 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξοδα Υποθηκοφυλακίου -Κτηματολογίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Σ0ΜΩΛΥ-Χ9Χ 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 313 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποκατάσταση Αγροτικής και Δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΖΩ4ΩΛΥ-Η6Ζ 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 312 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω2ΤΗΩΛΥ-8ΤΦ 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 310/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANTIVIRUS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΠΓ3ΩΛΥ-ΘΓΙ 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 317 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΨΓΠΩΛΥ-ΝΧ5 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 314 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση Ανάθεσης δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΤΤ8ΩΛΥ-02Ι 19/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 305 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΧΔΒΩΛΥ-5ΒΖ 16/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 285/16-04-2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δημοσίευση σε εφημερίδα περίληψης διακήρυξης της υπηρεσίας «Έλεγχος – συντήρηση δεξαμενών, αντλιοστασίων και μετρήσεις υδρομέτρων»
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ3Φ7ΩΛΥ-ΑΣ2 16/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 286/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Υπηρεσία: «Έλεγχος – συντήρηση δεξαμενών, αντλιοστασίων και μετρήσεις υδρομέτρων»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Μ51ΩΛΥ-Κ4Ω 16/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 16/04/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες καθαρισμού, ευπρεπισμού και συντήρησης πρασίνου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Μ4ΔΩΛΥ-ΡΦ8 16/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1359 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΚΚΘΩΛΥ-ΛΛΗ 10/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 267 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ7ΖΞΩΛΥ-5ΔΩ 10/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 265 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Άδεια Χρήσεως Κοινοχρήστων Χώρων (ΑΡΘΡΟ 3 Ν.1080/80
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΝΩΘΩΛΥ-ΔΒΓ 05/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1213/5-4-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Άδεια χρήσεων Κοινοχρήστων Χώρων (Άρθρο 3 Ν. 1080/80)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΘΛΓΩΛΥ-4ΨΜ 04/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1201/04-04-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού και τοποθέτησης χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών δημοτικής ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΖΒ7ΩΛΥ-5ΦΓ 03/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 236 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΗ6ΗΩΛΥ-8Υ2 03/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 238 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διακήρυξη έργου «Αντικατολισθητική προστασία Κερασιάς (ζαρζανέτ)»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΝΧΠΩΛΥ-ΘΥ1 03/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 03/04/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΥ68ΩΛΥ-00Κ 03/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 237 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 294