ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Έκτακτος αποχιονισμός οδών - κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΕΟ3ΩΛΥ-2ΘΚ 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 447/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΛΑΜΠΕΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 609ΡΩΛΥ-3ΗΜ 31/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής για την προμήθεια ανταλλακτικών κ.λ.π. των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Φ6ΑΩΛΥ-ΒΣΙ 27/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 441 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης - επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΔ36ΩΛΥ-ΣΞΘ 27/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 442 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκτακτος αποχιονισμός οδών - κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω7ΛΨΩΛΥ-9ΙΦ 27/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 440 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκτακτος αποχιονισμός οδών - κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω5ΨΚΩΛΥ-Ε39 27/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 439 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκτακτος αποχιονισμός οδών - κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 62ΚΠΩΛΥ-Α7Σ 27/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 438 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκτακτος αποχιονισμός οδών - κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Π6ΔΩΛΥ-Η29 27/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 437 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 73ΠΤΩΛΥ-ΥΕΞ 21/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 436 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 435/2018 Δημάρχου: "Ανάθεση δημοσίευσης"
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΟΘΣΩΛΥ-Ν2Σ 21/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 435/2018 Δημάρχου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΦΝΤΩΛΥ-Λ0Δ 20/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 431 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Τ5ΡΩΛΥ-Ε54 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 429 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια για ΈΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Προμήθεια λουκουμιών για συμμετοχή στην Παυσιλιπούπολη)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΛ3ΧΩΛΥ-ΒΤ0 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 428 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια για ΈΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Προμήθεια αφισών για συμμετοχή στην Παυσιλιπούπολη)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω160ΩΛΥ-ΗΡΙ 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 426 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια για ΈΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Προμήθεια στυλό- μπαλόνια για συμμετοχή στην Παυσιλιπούπολη)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΔΛ5ΩΛΥ-ΑΘ9 14/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 425 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΤΥΠΗΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΧΟΧΩΛΥ-2Ν5 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 419 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δημοσίευση σε εφημερίδα περίληψης διακήρυξης της υπηρεσίας «Έλεγχος - συντήρηση δικτύων ύδρευσης»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Α98ΩΛΥ-ΣΒ2 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 418 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΤΥΠΗΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΛ93ΩΛΥ-ΟΙΓ 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 417 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΔΟΛΩΛΥ-Τ12 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 416 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΙΟΝΟΣΤΡΩΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΘΡΔΩΛΥ-ΚΚΩ 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 415 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 288