ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 175/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση δαπάνης και απόδοση πίστωσης εκδηλώσεων «Αθλητικό καλοκαίρι»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΘΟΡΩΛΥ-Υ48 27/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 175/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 157/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΞΒ6ΩΛΥ-ΗΞΦ 27/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 157/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 153/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό ειδικότητας ενός ατόμου στο πλαίσιο πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω2Ζ8ΩΛΥ-ΕΗ0 27/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 153/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 153/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 151/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ' αρίθμ. 162/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΔΝΤΩΛΥ-ΕΟ5 26/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 151/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 151/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 62/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 250.000,00 € από χρηματοδότηση του Δήμου για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥΣΟΩΛΥ-ΗΚΘ 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 62/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 62/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 142/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ" (Α.Μ. 07/2016)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω6ΘΘΩΛΥ-ΔΟ7 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 142/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 142/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 141/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΚΝΕΩΛΥ-3ΓΑ 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 141/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 136/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης του έργου «Αποκατάσταση υδρομάστευσης Καρίτσας»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜΜΙΩΛΥ-ΒΓΘ 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 136/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 136/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 168/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου <<Αποκατάσταση οδοποιΐας Τ.Κ. Καρίτσας>>"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘΨΦΩΛΥ-2Φ3 14/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 168/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 168/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 167/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έκτακτη αποκατάσταση αγροτικού δικτύου από Θεομηνία»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω99ΛΩΛΥ-Ε3Α 14/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 167/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 167/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 166/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδοποιΐας Τ.Κ. Καρίτσας»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΥΞ6ΩΛΥ-ΠΞΘ 14/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 166/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 166/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 165/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για απόληψη ξυλείας συστάδων Τ.Κ. Φυλακτής «συστάδες 5α-6α-6β»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 63ΜΒΩΛΥ-71Α 14/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 165/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 165/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 163/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διαχείριση χαλικιού αγροτικών δρόμων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΒΚ0ΩΛΥ-28Β 13/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 163/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 162/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της κ. Κουνατίδου Μαρίας για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου "Καφετέρια" στην Τ.Κ. Μεσενικόλα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΛΒ6ΩΛΥ-ΓΦΧ 13/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 162/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 162/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 161/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατύπωση απόψεων σε θέματα περιορισμού βοσκής"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ4Η5ΩΛΥ-ΕΝ9 13/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 161/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 173/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετατοπίσεις- επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού σε Τ.Κ. του Δήμου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΗ75ΩΛΥ-ΚΕ5 10/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 173/2018 Δ.Σ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 172/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης <<Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Φυλακτής - Κρυονερίου>>"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΖΓ6ΩΛΥ-ΤΦΒ 10/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 172/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 172/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 164/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Θ5ΩΩΛΥ-7ΟΕ 10/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 164/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 150/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Β’ τριμήνου (Απριλίου-Ιουνίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΩΗΝΩΛΥ-ΞΧΖ 07/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 150/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 113/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας μετάδοση μέσω διαδικτύου των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΕΧΨΩΛΥ-8ΔΤ 07/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 113/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 113/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 90