ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 224/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Μανώλη Σεραφείμ για παράταση ωραρίου μουσικής"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 61ΡΩΩΛΥ-ΟΒΖ 05/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 224/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 236/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Γ’ τριμήνου (Ιουλίου - Σεπτεμβρίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Φ12ΩΛΥ-6ΑΚ 03/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 236/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 236/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 235/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω1Η9ΩΛΥ-ΕΛΗ 03/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 235/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 234/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατύπωση γνώμης αναφορικά με υποβολή προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για το σχολικό έτος 2019-2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Γ1ΚΩΛΥ-Π8Ρ 30/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 234/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 234/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 233/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΝΥΘΩΛΥ-ΕΩ5 30/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 233/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 233/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 212/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα οικονομικού έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤ9ΦΩΛΥ-ΥΥΟ 29/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 212/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 212/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 211/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 327/2018 απόφασης του Δημάρχου αναφορικά με «Έκτακτη αποκατάσταση βλαβών εξωτερικών δικτύων Φυλακτής, Μπελοκομίτη»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6403ΩΛΥ-ΘΜ6 29/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 211/2018 Δ.Σ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 215/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετατοπίσεις- επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού σε Τ.Κ. του Δήμου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΘΚ1ΩΛΥ-Ι1Φ 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 215/2018 Δ.Σ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 242/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 60ΥΗΩΛΥ-Δ3Ξ 26/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 242/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 242/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 210/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Πεζούλας»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΕΑΕΩΛΥ-65Ψ 23/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 210/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 210/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 240/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμπλήρωση των 203/2018 και 204/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥ0ΣΩΛΥ-ΜΑΓ 23/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 240/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 240/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 209/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Μοσχάτου»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Θ2ΦΩΛΥ-Δ52 22/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 209/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 209/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 208/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Νεοχωρίου»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΥΙΡΩΛΥ-Υ90 22/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 208/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 208/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 207/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου : «Συντήρηση ποδηλατοδρόμων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΖΑΥΩΛΥ-ΦΜΝ 22/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 207/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 207/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 206/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση επικαιροποίησης του σχεδίου συνολικής αναβάθμισης-ανάπλασης οικισμών Νεοχωρίου-Μορφοβουνίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω37ΡΩΛΥ-Χ22 22/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 206/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 206/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 222/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 636ΘΩΛΥ-19Ζ 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 222/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 220/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικαιούχων Δημοτικών Συμβούλων και προσδιορισμό της αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Η47ΩΛΥ-ΒΜΑ 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 220/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 220/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 216/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 224/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω9ΕΞΩΛΥ-853 08/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 216/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 216/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 219/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Καρδίτσας «ΠΕΡΣΕΑΣ» αγώνα ορεινού δρόμου στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 67Π0ΩΛΥ-Σ97 08/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 219/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 218/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση και απόδοση δαπανών πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΧΣΦΩΛΥ-8Χ2 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 218/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 92