ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 80/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση στο Μορφοβούνι Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Ο Έρωτας μέσα από το Δημοτικό Τραγούδι»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΒΚ6ΩΛΥ-Ξ41 15/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 80/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 80/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 79/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών αποδοχής χρεωστικών και πιστωτικών καρτών (POS)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Π16ΩΛΥ-ΡΑΖ 15/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 79/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 79/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 78/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμβιβαστική πρόταση εξώδικης επίλυσης διαφοράς"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΦΘΖΩΛΥ-Ε67 15/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 78/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 76/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Τ.Κ. Κερασιάς 2019-2028»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Α0ΓΩΛΥ-ΣΞΓ 14/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 76/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 76/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 74/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Εσωτερική Οδοποιΐα Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥΓ6ΩΛΥ-Ψ3Η 14/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 74/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 73/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω205ΩΛΥ-ΥΒΨ 14/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 73/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 72/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΑΕ1ΩΛΥ-ΜΨΛ 14/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 72/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 59/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνδιοργάνωση με τη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας ιατρικού συνεδρίου στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘΓΡΩΛΥ-ΚΒΓ 09/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 59/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 59/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 56/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΔΛ2ΩΛΥ-ΣΕ6 09/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 56/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 56/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 77/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό αμοιβής δικηγόρου για τον χειρισμό αιτήσεων θεραπείας της εταιρίας ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. κατά του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Κατασκευών) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών."
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω4ΨΚΩΛΥ-2ΣΦ 08/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 77/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 71/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 68Υ9ΩΛΥ-Ζ53 08/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 71/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 71/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 70/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΔΝΙΩΛΥ-ΞΩΔ 08/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 70/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 70/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 69/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση ποδηλατοδρόμων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΟ6ΚΩΛΥ-Ε0Α 08/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 69/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 69/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 67/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Α’ τριμήνου (Ιανουαρίου - Μαρτίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω3ΚΞΩΛΥ-1ΓΨ 08/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 67/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 66/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ξ4ΙΩΛΥ-7Ξ7 08/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 66/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 63/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 200.000,00 € από επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της κατασκήνωσης Νεράιδας την κατασκηνωτική περίοδο 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΜΦΝΩΛΥ-830 04/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 63/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 63/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 61/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 249.600,00 € από κατανομή ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΑΛΗΩΛΥ-Ρ55 04/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 61/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 61/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 45/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση συστάδων Διακατεχόμενου Δάσους Τ.Κ. Λαμπερού για απόληψη καυσοξύλων δρυός"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 64Χ5ΩΛΥ-Π3Τ 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 45/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 45/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 50/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για διατύπωση γνώμης σχετικά με διοργάνωση fly-in με υδροπλάνα στη Λίμνη Πλαστήρα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 78ΣΛΩΛΥ-ΡΑ1 29/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 50/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 49/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Καρδίτσας «ΠΕΡΣΕΑΣ» αγώνα ορεινού δρόμου στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΞΛ9ΩΛΥ-ΕΧ3 29/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 49/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 49/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 86