ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 86/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΩΛ0ΩΛΥ-3ΒΠ 21/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 86/2019 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 80/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 5.360,00 € της Α' κατανομής έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΩΧΜΩΛΥ-4ΓΑ 21/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 80/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 80/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 90/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του οικονομικού έτους 2017"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΕ46ΩΛΥ-39Λ 17/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 90/2019 Δ.Σ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 88/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Δρομέων Καρδίτσας του αγώνα δρόμου «1ου GALACTIKO LAKESIDE RUN ORIGINAL»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΞΕΠΩΛΥ-Μ7Κ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 88/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 88/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 119/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της κ. Νικολαΐδου Ελένης του Νικολάου σχετικά με χορήγηση βεβαίωσης παλαιότητας αγροτεμαχίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΖΖΨΩΛΥ-ΤΟ5 15/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 119/2019 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 94/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω4ΓΖΩΛΥ-ΨΦ8 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 94/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 93/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ9ΑΙΩΛΥ-Ι5Β 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 93/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 93/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 91/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΙΞΙΩΛΥ-3ΙΦ 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 91/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 91/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 54/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση/συμπλήρωση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΥΚΕΩΛΥ-ΔΩ5 08/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 54/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 54/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 106/2019 Δ.Σ.: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΠΡΝΩΛΥ-ΘΝΩ 03/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 106/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 106/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 107/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω31ΓΩΛΥ-3Β7 02/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 107/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 79/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΝΩΤΩΛΥ-ΕΝΟ 25/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 79/2019 Δ.Σ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 55/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Δ’ τριμήνου (Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΧΥ0ΩΛΥ-Η3Ε 12/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 55/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 41/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Κορώνη Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνα για μείωση μισθώματος"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ65ΗΩΛΥ-ΤΨΜ 12/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 41/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 41/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 37/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου στο θεματικό πάρκο «Παυσιλυπούπολη 2018-2019»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΥΑΖΩΛΥ-Η5Ω 12/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 37/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 36/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για την προμήθεια φυλλαδίων ενημέρωσης των επισκεπτών του Βοτανικού Κήπου Νεοχωρίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΦΞΩΩΛΥ-ΥΨ5 12/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 36/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 35/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΩ43ΩΛΥ-ΕΒΞ 12/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 35/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 226/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων (ανακοπής) κατά της υπ’ αρίθμ. 263/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 66Ω5ΩΛΥ-ΨΔ9 12/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 226/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 226/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 225/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΖΔΞΩΛΥ-ΜΛ6 12/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 225/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 225/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 73/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 21/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΝΩ4ΩΛΥ-0ΟΙ 11/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 73/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 73/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 97