ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 51/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση με τον Όμιλο "Μανιταρόφιλοι Θεσσαλίας" της Εαρινής Συνάντησης Μανιταροφίλων στην Τ.Κ. Νεοχωρίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΒ73ΩΛΥ-ΛΒΧ 19/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 51/2018 Δ.Σ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 55/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πραγματοποίηση συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΜΚΕ «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» στο Δημαρχείο Λίμνης Πλαστήρα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΙΞΔΩΛΥ-Ω7Φ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 55/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 55/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 54/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας της Κ.Ε.Δ.Ε. στο Δημαρχείο Λίμνης Πλαστήρα με θέμα τους μικρούς ορεινούς Δήμους της Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΒ9ΒΩΛΥ-ΦΑ7 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 54/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 54/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 17/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δεκτικότητα Κ.Α. του προϋπολογισμού σε εντάλματα προπληρωμής"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜΑΚΩΛΥ-84Θ 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 17/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 17/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 16/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων έτους 2017 που δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2017"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΤΚΞΩΛΥ-ΗΙΑ 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 16/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 16/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 15/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2017"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΤΣΚΩΛΥ-ΨΩ9 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 15/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 14/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΔΛΔΩΛΥ-ΥΓΝ 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 14/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 24/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 75ΘΩΩΛΥ-ΞΚΘ 28/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 24/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 24/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 23/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΛ3ΠΩΛΥ-Η9Ι 28/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 23/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 23/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 22/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση αποχέτευσης Φυλακτής»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΗΟΩΩΛΥ-41Ν 28/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 22/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 22/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 21/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αθλητικού χώρου στην Τ.Κ. Καρίτσας»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΓ4ΔΩΛΥ-ΩΝΜ 27/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 21/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 21/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 20/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΗΣ7ΩΛΥ-1ΜΝ 27/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 20/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 20/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 28/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΕΞΧΩΛΥ-Δ9Υ 27/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 28/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 28/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 19/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της 272/2017 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας της υπηρεσίας «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ» (57/2017) και εκ νέου συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω4ΘΜΩΛΥ-Χ1Ε 23/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 19/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 19/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 9/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της 266/2017 απόφασης του Δ.Σ. για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 και εκ νέου συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 671ΔΩΛΥ-ΕΓ4 23/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 9/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 9/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 8/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΗΞΟΩΛΥ-3ΔΜ 23/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 8/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 8/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 31/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘΤ8ΩΛΥ-ΥΕΑ 20/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 31/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 31/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 30/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και αποχιονισμού και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΚΕΔΩΛΥ-Γ04 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 30/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 29/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης και των θεμάτων της"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜ57ΩΛΥ-94Μ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 29/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 29/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 281/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.-Στοχοθεσία) έτους 2018 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «ΕπιΝόηση»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΑΓ9ΩΛΥ-Α2Κ 05/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 281/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 281/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 84