ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 216/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση κ. Γούλα Νικολάου και λοιπών για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ0ΤΙΩΛΥ-ΒΨΑ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 216/2017 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 200/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΥΛΑΚΤΗΣ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΝΔΡΩΛΥ-ΗΡΚ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 200/2017 Δ.Σ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 199/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΕΖΟΥΛΑΣ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΕΖΞΩΛΥ-9ΘΑ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 199/2017 Δ.Σ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 214/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση χώρου για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης του επικεφαλής του νέου ενιαίου πολιτικού φορέα στο χώρο της κεντροαριστεράς στις 5 και 12 Νοεμβρίου 2017"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΤΕΩΛΥ-2ΒΖ 10/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 214/2017 Δ.Σ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 209/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της 8/2017 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών έτους 2017"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΩ89ΩΛΥ-Ρ0Κ 10/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 209/2017 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 208/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό ειδικότητας ενός ατόμου στο πλαίσιο πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Τ2ΥΩΛΥ-Ι2Ζ 05/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 208/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 208/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 213/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Νεοχωρίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 62ΙΤΩΛΥ-03Ρ 04/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 213/2017 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 210/2017 Δ.Σ. : "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση και απόδοση δαπανών πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 66Ν8ΩΛΥ-ΝΥΛ 04/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 210/2017 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 207/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 4.930,00 € της Γ' κατανομής έτους 2017 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω56ΜΩΛΥ-5ΚΜ 02/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 207/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 207/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 206/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ένταξη δημοτικών βοσκοτόπων στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης που θα εκπονηθούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΩΛΗΩΛΥ-9Θ6 02/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 206/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 206/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 203/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΛΑΜΠΕΡΟΥ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Χ44ΩΛΥ-6ΩΜ 02/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 203/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 203/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 202/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΔΙ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΨ3ΒΩΛΥ-ΝΒΨ 02/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 202/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 202/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 204/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης «Μελέτη οδοποιΐας Δ.Δ. Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΡΨΓΩΛΥ-ΥΟ1 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 204/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 204/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 197/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση Ξύλινου Οικίσκου και Περιβάλλοντος Χώρου στη Θέση Λιβάδι Πεζούλας». (Α.Μ. 01/2017)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΨΗΒΩΛΥ-Ρ7Κ 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 197/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 197/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 196/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω4ΧΥΩΛΥ-ΖΧΦ 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 196/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 196/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 205/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης «Δημιουργία νέας ενοποιημένης ιστοσελίδας για τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 638ΧΩΛΥ-ΕΘΦ 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 205/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 205/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 198/2017 Δ.Σ.: Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6848ΩΛΥ-9ΜΔ 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 198/2017 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 176/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΦΥΛΑΚΤΗΣ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 73Α6ΩΛΥ-ΕΑΙ 05/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 176/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 176/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 174/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (θέση Κέδρος)»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 64ΥΣΩΛΥ-ΩΥ1 05/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 174/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 174/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 173/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Φυλακτής»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω07ΨΩΛΥ-ΓΒ8 04/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 173/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 173/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 79