ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 265/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΙ9ΓΩΛΥ-ΚΡΧ 09/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 265/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 265/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 296/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του οικονομικού έτους 2016"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 68ΑΚΩΛΥ-0ΞΤ 29/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 296/2017 Δ.Σ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 297/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον του θέματος της έκτακτης συνεδρίασης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘΜΚΩΛΥ-ΔΗ8 29/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 297/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 297/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 298/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του Κ.Α. 00-8115.00 με τίτλο «Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.» επί του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α."
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Χ89ΩΛΥ-60Λ 29/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 298/2017 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 295/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ( 26/2017 Γ)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΩ4ΨΩΛΥ-ΗΤ5 27/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 295/2017 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 294/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» (ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 26/2017 Α)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 73Ω4ΩΛΥ-147 27/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 294/2017 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 293/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» (01/2017 Β')"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Χ4ΛΩΛΥ-ΣΘΑ 27/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 293/2017 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 292/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 3ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ» (25/2017 Β’)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΩ6ΚΩΛΥ-ΕΔΣ 27/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 292/2017 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 291/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού και τοποθέτησης χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΖΠΕΩΛΥ-ΜΔΤ 27/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 291/2017 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 290/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού και τοποθέτησης χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΑ5ΖΩΛΥ-796 27/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 290/2017 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 289/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες υποστήριξης και λειτουργίας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΟ8ΔΩΛΥ-ΜΧΠ 27/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 289/2017 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 288/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες υποστήριξης και λειτουργίας Βοτανικού Κήπου»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΩΤΥΩΛΥ-ΔΛΕ 27/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 288/2017 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 287/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 4ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» (Γ')"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Ζ3ΓΩΛΥ-5ΑΦ 27/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 287/2017 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 286/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 4ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» (Β')"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΡ7ΟΩΛΥ-ΒΤ9 27/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 286/2017 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 285/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας "Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού" (Α')"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 64Ο4ΩΛΥ-ΔΔ0 22/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 285/2017 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 284/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 4ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΝΘΥΩΛΥ-Λ87 22/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 284/2017 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 283/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Δημιουργία νέας ενοποιημένης ιστοσελίδας για τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘΛ5ΩΛΥ-ΖΩΚ 22/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 283/2017 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 282/217 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΔΙ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΘΦΩΛΥ-70Λ 22/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 282/217 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 278/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 8/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "επιΝΟΗΣΗ" σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού της επιχείρησης οικ. έτους 2017"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 69ΘΣΩΛΥ-Τ93 22/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 278/2017 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 276/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή και διάθεση πιστώσεων στην Σχολική Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω3ΠΣΩΛΥ-7ΕΛ 22/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 276/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 276/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 82