ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο, Μελέτη διασύνδεσης περιπατητικών διαδρομών οικισμών με ιστορικά Μοναστήρια Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΔΜ4ΩΛΥ-350 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 489 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αριθμό 2932017 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε έκτακτο αποχιονισμό Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω5ΨΨΩΛΥ-ΗΨ6 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 488 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αριθμό 2922017 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε έκτακτο αποχιονισμό Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1Τ2ΩΛΥ-Μ4Λ 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 487 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της με αριθμό 2912017 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε έκτακτο αποχιονισμό Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 62ΤΟΩΛΥ-ΣΩ9 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 486 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της με αριθμό 2902017 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε έκτακτο αποχιονισμό Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΡΖΞΩΛΥ-3Ο1 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 485 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της με αριθμό 2882017 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε έκτακτο αποχιονισμό Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΒ0ΩΛΥ-565 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 484 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της με αριθμό 2872017 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε έκτακτο αποχιονισμό Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜ02ΩΛΥ-ΩΨ0 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 483 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση πίστωσης 500,00 € για Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΞΙΑΩΛΥ-ΒΑ8 22/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 495 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 203.002,85 € για Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (ΕΣΠΑ - Βιολογικός)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6345ΩΛΥ-97Η 22/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 494 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 3.500,00 € για Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΦΤΟΩΛΥ-ΥΧ1 22/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 491 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω6Γ8ΩΛΥ-ΒΛΤ 22/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 490 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 78ΣΙΩΛΥ-ΦΚ4 22/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 481 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Ν.441216)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 69Ω2ΩΛΥ-9ΙΔ 21/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 478 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμών και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Ν.441216)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔΘΖΩΛΥ-9Λ1 21/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 477 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών σύμφωνα με το Π.Δ. 27081 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.38522010 για το έτος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΤΜΙΩΛΥ-Γ9Θ 20/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 476 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΧΤΕΩΛΥ-84Π 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 474 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 7.200,00 € για Έκτακτη αποκατάσταση υποδομών Φυλακτής και Πεζούλας λόγω θεομηνίας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 61ΘΠΩΛΥ-Χ0Ψ 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 480 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 7.000,00 € για Έκτακτη αποκατάσταση ύδρευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Φ19ΩΛΥ-364 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 479 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΕΖΧΩΛΥ-ΗΝΤ 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 473 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων - Αντιγραφή
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω0ΥΧΩΛΥ-7ΛΙ 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 472 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 158