ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Μπελοκομίτη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΥΚΩΩΛΥ-ΞΔ8 04/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 332 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση κεντρικής περίφραξης νεκροταφείου Μορφοβουνίου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΑΔΩΩΛΥ-Θ0Υ 04/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 333 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία Μπελοκομίτη»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΠΡΔΩΛΥ-ΜΒΖ 04/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 335 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση πλατειών Μορφοβουνίου», με απευθείας ανάθεση μέσω ΚΗΣΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΦΧΚΩΛΥ-ΦΜΚ 04/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 319 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔ10ΩΛΥ-ΑΒ2 04/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 318 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση υδρομάστευσης Καρίτσας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 78ΖΦΩΛΥ-Η4Η 03/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 330 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση οστεοφυλακίου Φυλακτής»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω18ΚΩΛΥ-Λ5Ω 03/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 331 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση οστεοφυλακίου Καλυβίων Πεζούλας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω3Σ9ΩΛΥ-189 03/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 329 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση υποδομών πλατειών Μεσενικόλα», με απευθείας ανάθεση μέσω ΚΗΣΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ν6ΔΩΛΥ-ΣΟΛ 03/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 328 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υποδομών Μοσχάτου», με απευθείας ανάθεση μέσω ΚΗΣΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Κ9ΘΩΛΥ-ΨΑΡ 03/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 327 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση λογαριασμού στο με αριθμό Α-39217-09-2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμή
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΑΕΒΩΛΥ-Α4Ψ 25/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 305 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για άσκηση αγωγής ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων για οφ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 65Ω2ΩΛΥ-Σ0Π 25/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 317 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση υδρομάστευσης Καρίτσας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΔΟΧΩΛΥ-ΟΡΟ 25/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 308 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση κεντρικής περίφραξης νεκροταφείου Μορφοβουνίου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΣΓΝΩΛΥ-ΞΓ5 25/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 307 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Πεζούλας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 61ΔΘΩΛΥ-ΗΩΙ 25/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 314 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου Κερασιάς»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Μ9ΟΩΛΥ-ΦΥ3 25/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 306 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Εσωτερική οδοποία Καρίτσας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΨΣΤΩΛΥ-4ΑΔ 25/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 313 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Καρβασαρά»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΥΦΣΩΛΥ-ΧΔΡ 24/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 312 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση πλατειών Φυλακτής»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨΥ7ΩΛΥ-ΝΗΡ 24/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 311 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Υδρευτική διευθέτηση Πλακωτού Καρίτσας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω7Κ5ΩΛΥ-Ε8Β 24/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 310 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 174