ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜΔ9ΩΛΥ-Ξ5Ι 20/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 252 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΙΒΛΩΛΥ-Μ5Α 20/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 250 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση πίστωσης 4913,15 € για Προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 75Π0ΩΛΥ-ΤΨΣ 19/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 240 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 4.216,00 € για Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΙΖ3ΩΛΥ-ΒΞΚ 19/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 249 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 2.994,60 € για Καθαρισμό Φρεατίων - Υδατοσυλλεκτήρων Δ Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 60ΕΚΩΛΥ-5Υ5 19/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 248 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 2.994,60 € για Καθαρισμό Φρεατίων - Υδατοσυλλεκτήρων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ι42ΩΛΥ-7Φ8 19/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 247 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την «εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Νεοχωρίου (Ξενώνας)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΙΓΡΩΛΥ-ΔΥΒ 19/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 263 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας σε αγωγ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΤΗΤΩΛΥ-8ΩΤ 19/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 192 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση ή μη των πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού, για το έργο «Αποκατάσταση Βοτανικού Κήπου Νεοχωρίου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΩΠΓΩΛΥ-ΨΦ8 19/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 266 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας σε αγωγή Σταυ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8ΜΘΩΛΥ-Α54 18/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 183 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση πίστωσης 74,40 € για Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧΗΙΩΛΥ-ΓΑΙ 18/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 177 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 124,00 € για Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΛΗΦΩΛΥ-34Τ 18/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 176 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Επικύρωση ή μη των πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια έτοιμων γευμάτων κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΞΩΩΩΛΥ-ΘΟ1 18/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 265 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΤΜΖΩΛΥ-7Γ5 18/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 264 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση Βοτανικού Κήπου Νεοχωρίου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΞΘΤΩΛΥ-ΘΦΤ 17/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 261 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια έτοιμων γευμάτων κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑΘΚΩΛΥ-ΙΓΠ 17/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 262 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 148,80 € για Αποφράξεις αποχετεύσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΞ7ΨΩΛΥ-Σ3Θ 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 188 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 5.400,00 € για Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΧ5ΩΛΥ-0Ο0 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 180 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 1.562.34 € για Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 68ΑΑΩΛΥ-8Υ6 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 173 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πιστώσεων του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΚΜΥΩΛΥ-Ν6Α 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 218 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 171