ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Έγκριση των πρακτικών της 33ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 14-12-2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑΧΦΩΛΥ-ΝΤΟ 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 382 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μπουραζά Πέτρου και λοιπών με θέμα την ανάκληση της 3512018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΠΚΔΩΛΥ-10Σ 24/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 379 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Ν.441216) για το έτος 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝ6ΕΩΛΥ-ΦΜΔ 21/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 381 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμών και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Ν.441216)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 78ΕΔΩΛΥ-ΧΟΥ 21/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 380 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών σύμφωνα με το Π.Δ. 27081 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.38522010
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔΔ3ΩΛΥ-ΦΚ8 18/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 378 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιλογή συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΤΞΑΩΛΥ-ΖΒΚ 18/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 377 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 1ου πρακτικού Αποσφράγισης – Αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής για το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Φυλακτής – Κρυον
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΝΨ7ΩΛΥ-ΑΛΘ 18/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 376 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό δικαστικού επιμελητή (επίδοση αγωγής)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΤΒΞΩΛΥ-Υ55 18/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 375 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό δικαστικού επιμελητή (επίδοση αγωγής)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΧΧΒΩΛΥ-8ΩΔ 18/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 374 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επιλογή συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, κατάρτιση όρων διακήρυ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΡΠΝΩΛΥ-Δ97 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 373 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, που εκδόθηκαν βάσει τ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΓ0ΤΩΛΥ-Η5Ψ 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 370 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιλογή συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, κατάρτιση όρων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΒΖΚΩΛΥ-ΧΘ6 12/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 372 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για κατάθεση και συζήτηση αγωγής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΚΩΧΩΛΥ-ΕΨΗ 22/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 368 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση υδρομάστευσης Καρίτσας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Δ3ΕΩΛΥ-ΩΘΖ 20/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 367 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για εκδίκαση έφεσης Γεωργίου Αυγέρου και λοιπών κατά του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΡΝΖΩΛΥ-ΨΗΝ 19/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 364 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για εκδίκαση έφεσης Γεωργίου Φλώρου κατά του Δήμου Λίμν
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΜΟΤΩΛΥ-4ΨΒ 19/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 363 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω64ΗΩΛΥ-ΥΝ4 19/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 362 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επανεκκίνηση ή αντικατάσταση οδομετρητή οχημάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 726ΛΩΛΥ-ΓΧ2 08/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 351 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου να παρασταθεί
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΧΦΤΩΛΥ-Ρ9Α 08/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 360 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
361-2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου να παρασταθεί 1010
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΒΤΜΩΛΥ-ΣΙΚ 08/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 361 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 176