ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΘΔΔΩΛΥ-ΑΦ9 06/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 167 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω9ΦΤΩΛΥ-11Τ 06/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 163 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο, Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Πεζούλας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ω22ΩΛΥ-Ο4Φ 25/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 151 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση πίστωσης 5.558,79 € για Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΕΞΔΩΛΥ-Α2Ν 25/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 162 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 2.356,00 € για Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων του δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΟ4ΚΩΛΥ-ΑΩΤ 25/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 161 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 558,00 € για Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων του δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝΚΜΩΛΥ-83Ψ 25/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 160 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 310,00 € για Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων του δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Φ2ΨΩΛΥ-ΝΥΨ 24/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 159 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 744,00 € για Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων του δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΖΜΥΩΛΥ-Σ2Ε 24/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 158 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 71,87 € για Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΥΡΡΩΛΥ-650 24/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 157 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 388,12 € για Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΘΝ1ΩΛΥ-8ΙΙ 24/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 156 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 975,26 € για Εργασίες μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΗΑΩΛΥ-0Ρ9 24/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 155 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 16.268,80 € για Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΛΠ8ΩΛΥ-9ΦΩ 24/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 154 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
153-2018 Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 για Επισκευή παραθύρων Δημοτικών Σχολείων Καρίτσας & Νεοχωρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΕΧ2ΩΛΥ-ΓΞΞ 24/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 153 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό δικαστικού επιμελητή (επίδοση δικαστικής απόφασης) και ψήφιση πίστωσης 43,40 €
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 73ΗΣΩΛΥ-ΧΞΤ 24/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 150 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 5.992,05 για Παρακολούθηση εγκαταστάσεων νέου διυλιστηρίου Νεβρόπολης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΑΙ2ΩΛΥ-Ι7Ψ 24/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 142 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ψήφιση πιστώσεων του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΛΒΝΩΛΥ-27Υ 23/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 147 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση γηπέδων Νεοχωρίου –Πεζούλας- Κρυονερίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 61ΛΧΩΛΥ-1Η5 23/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 145 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Επικύρωση ή μη των πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού, για το την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 2018»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΑΡ6ΩΛΥ-ΚΙ5 23/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 149 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λίμνης Π
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΑΧΘΩΛΥ-Ι42 23/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 148 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑΚ3ΩΛΥ-5Κ2 23/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 146 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 166