ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο, Μελέτη οδοποιίας Δ.Δ. Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΖΧΜΩΛΥ-ΒΓ7 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 77 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της με αριθμό 492018 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε Έκτακτη Αποκατάσταση αγροτικού δικτύου από θεομηνία
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7572ΩΛΥ-Ο1Κ 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 95 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΛΨ4ΩΛΥ-9ΘΝ 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 76 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση πίστωσης 2.790,00 € για Έκτακτη αποκατάσταση δημοτικών οδών από θεομηνία
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω6ΡΣΩΛΥ-ΓΟΕ 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 87 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 11.160,00 € για Έκτακτο αποχιονισμό οδών - κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 729ΠΩΛΥ-ΘΙΣ 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 86 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 4.650,00 € για Έκτακτο αποχιονισμό οδών - κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΚΞ6ΩΛΥ-5ΘΩ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 85 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό δικαστικού επιμελητή (επίδοση εγγράφου) και ψήφιση πίστωσης 86,80 €
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΒΔΣΩΛΥ-Θ3Β 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 92 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για Δημοσίευση προκηρύξεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒ3ΞΩΛΥ-ΔΞΧ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 90 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΜΓ1ΩΛΥ-ΨΥΒ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 89 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 1.950,00 € για Παροχή γάλακτος σε χρήμα για τα έτη 2014, 2015 & 2016
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 68ΥΖΩΛΥ-ΑΤΙ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 88 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 2.445,28 € για Πότισμα δενδροστοιχιών και πρασίνου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 72ΟΙΩΛΥ-ΚΒΧ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 84 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 7.925,77 € για Εργασίες συντήρησης και ποτίσματος γηπέδων του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩ0ΥΩΛΥ-Μ5Η 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 1.639,28 € για Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, φαξ, κλπ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΝΤΑΩΛΥ-ΙΧΩ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 82 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 9.895,20 € για Εργασίες υποστήριξης και λειτουργίας Βοτανικού Κήπου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨΨ8ΩΛΥ-0ΛΙ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 79 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 4.000,00 € για Προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΡΡΩΛΥ-49Τ 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 81 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΤΙ1ΩΛΥ-3ΦΛ 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 59 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου και ψήφιση πίστωσης 68,00 € για παράβολα και έξοδα τεχνικού ελέγχου οχημάτων του
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 67ΩΒΩΛΥ-ΒΔΩ 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 91 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 30.000,00 € για Προμήθεια αυτοκινήτου 4Χ4
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Α9ΗΩΛΥ-Β8Β 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 80 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6722ΩΛΥ-63Θ 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 78 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση ή μη των πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού, για το έργο Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων και κατακύρωση αποτελέσματος τ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Δ07ΩΛΥ-8ΨΡ 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 93 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 163