ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Συζήτηση και λήψη απόφασης για διεξαγωγή επαναληπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία Αποχιονισμού οδών - κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΜΙΣΩΛΥ-Ρ7Λ 15/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 21 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για διεξαγωγή επαναληπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία Αποχιονισμού οδών - κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΛ5ΖΩΛΥ-4Ψ2 15/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 20 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Επικύρωση ή μη του 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝΚΘΩΛΥ-Θ2Ε 12/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 18 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 41,00 € και ορισμός υπολόγου για παράβολα και έξοδα τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΠΩΤΩΛΥ-8Ρ2 08/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 14 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόδοση λογαριασμού στα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις που εκδόθηκαν βάσει των υπ’ αριθ. 3372018 και 3402018 απο
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΠΗ0ΩΛΥ-41Ρ 22/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 385 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση λογαριασμού στο χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε σύμφωνα με την με αριθμό. 92019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΤ2ΚΩΛΥ-ΛΧΚ 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 11 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας (έφεση διεκδίκησης επι
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 788ΟΩΛΥ-Χ4Λ 20/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 8 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμό υπολόγου για Παράβολα παράστασης δικηγόρου του Δήμου για εκπροσώπη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΤΡΣΩΛΥ-70Λ 20/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 9 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για εκπροσώπηση αιρετού ενώπιον ποινικού δικαστηρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨΑΖΩΛΥ-ΣΕΗ 30/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 386 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6323ΩΛΥ-0Υ3 30/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Καρδίτσας (υπόθεση αίτησης υπαγωγής στις
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟ63ΩΛΥ-ΞΡΚ 30/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 4 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑ7ΕΩΛΥ-ΠΑΡ 25/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για διεξαγωγή επαναληπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία Αποχιονισμού οδών - κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λίμνης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΝΦΔΩΛΥ-37Θ 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 388 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 67Ε5ΩΛΥ-Ζ98 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 387 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιλογή ανοιχτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 61ΜΨΩΛΥ-ΙΓΞ 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 384 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση των πρακτικών της 33ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 14-12-2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑΧΦΩΛΥ-ΝΤΟ 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 382 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μπουραζά Πέτρου και λοιπών με θέμα την ανάκληση της 3512018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΠΚΔΩΛΥ-10Σ 24/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 379 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Ν.441216) για το έτος 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝ6ΕΩΛΥ-ΦΜΔ 21/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 381 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμών και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Ν.441216)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 78ΕΔΩΛΥ-ΧΟΥ 21/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 380 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών σύμφωνα με το Π.Δ. 27081 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.38522010
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔΔ3ΩΛΥ-ΦΚ8 18/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 378 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 177