ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω1ΧΑΩΛΥ-Η62 20/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 15 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΒ2ΑΩΛΥ-0Θ1 20/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 14 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 3.137,20 € για Προμήθεια υλικών ύδρευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Υ0ΘΩΛΥ-6ΡΛ 20/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 103 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ7ΡΕΩΛΥ-ΤΓΡ 20/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 47 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 186,00 € για Συντήρηση και επισκευής μηχανημάτων του δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΡΜΠΩΛΥ-77Ε 20/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 102 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση, δέσμευση και ψήφιση πίστωσης 363,32 € για Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΛΤΩΛΥ-Ξ18 20/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 101 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση, δέσμευση και ψήφιση πίστωσης 384,40 € για Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 61Θ1ΩΛΥ-ΚΔΔ 20/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 100 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 60/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση εκδηλώσεων για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου και ψήφιση σχετικής πίστωσης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 68Δ3ΩΛΥ-Β5Ξ 20/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 60/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 60/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Η3ΞΩΛΥ-ΔΚΑ 20/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 46 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 3.124,80 € για Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΤΧΛΩΛΥ-560 17/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 99 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ακύρωση ΧΕΠ, λόγω μη εξόφλησής τους έως 30-12-2016
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ73ΩΩΛΥ-ΝΔΡ 17/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 91 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 8.500,00 € για Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού και τοποθέτηση χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών δημοτικής ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΛΑ4ΩΛΥ-ΕΥΟ 17/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 97 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% ΧΕΠ: Α/31,Α/38,Α/39
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΤΘΞΩΛΥ-Σ7Ε 17/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ 36 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3%,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΧΕΠ: Α/31,Α/38
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Η1ΗΩΛΥ-ΨΦΥ 17/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ 35 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 0,10% ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ. ΧΕΠ: Α/31,Α/38
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 64ΣΞΩΛΥ-ΥΓ5 17/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ 34 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 1.984,00 € για Προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΔΨΦΩΛΥ-ΠΞ1 17/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 96 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 1.785,60 € για Προμήθεια χλωρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ6ΠΨΩΛΥ-ΘΗΣ 17/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 95 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση της με αριθμό 86/2017 απόφασης μας και ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 771,90 € για Λοιπές παροχές σε είδος - προμήθεια γάλακτος για οδηγούς & χειριστές
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω34ΤΩΛΥ-Δ65 17/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 94 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση της με αριθμό 85/2017 απόφασης μας και ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 9.047,66 € για Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Σ6ΦΩΛΥ-ΗΘ2 17/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 93 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση, δέσμευση και ψήφιση πίστωσης 8.924,28 € για Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω889ΩΛΥ-81Ο 17/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 98 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 273 274 275 276 277 869