ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 9/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών για το έτος 2017: α) Παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης μέχρι του ποσού 5.869,40 € χωρίς Φ.Π.Α. β) Παραλαβής έργων από 5869,41 € και πάνω χωρίς Φ.Π.Α."
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Υ1ΗΩΛΥ-ΟΝΜ 14/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 9/2017 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΨΚ4ΩΛΥ-ΤΡ3 14/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 21 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 7/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2017"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΦΚΝΩΛΥ-ΠΡΙ 14/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 7/2017 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Αποχιονισμός οδών-κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΛΙΔΩΛΥ-Ε9Τ 14/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 20 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΧΠΕΩΛΥ-6Δ6 14/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 19 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 269/2016 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.-Στοχοθεσία) έτους 2017 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «ΕπιΝόηση»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΤΖΖΩΛΥ-8ΑΧ 14/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 269/2016 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 269/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 268/2016 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων-δαπανών καθώς και του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «ΕπιΝόηση»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 73ΜΧΩΛΥ-ΝΟΘ 14/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 268/2016 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δέσμευση και Ψήφιση σχετικής πίστωσης για Υδροδότηση Νέου Οικισμού Λαμπερού - Φάση Α΄, Δήμου Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΗΙΔΩΛΥ-ΤΧΣ 13/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 21 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Αποχιονισμός οδών-κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΓΒΣΩΛΥ-ΗΣΓ 13/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 18 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δέσμευση και Ψήφιση σχετικής πίστωσης για Αμοιβές ορκωτών λογιστών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω9Ο0ΩΛΥ-152 13/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 15 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2016
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Υ57ΩΛΥ-Χ4Λ 13/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 4 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω80ΟΩΛΥ-4ΛΝ 13/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 3 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΝΜΞΩΛΥ-Σ0Η 13/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 866 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΩΝΑΩΛΥ-ΨΣΕ 13/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΗΧΦΩΛΥ-01Λ 13/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 1 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση 1/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΩΡΩΛΥ-Μ2Π 10/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 1/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 1/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΚΡΚΩΛΥ-87Τ 10/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ 20 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση της με αριθμό 42017 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε Έκτακτη ρίψη αλατιού στις Τ.Κ. του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ι90ΩΛΥ-ΚΔΗ 10/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 12 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόφαση 14/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 2017-2020" (Α.Μ.1/2017) και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 60ΥΡΩΛΥ-4ΙΙ 10/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 14/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 14/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράβολα νομιμοποιήσης αυθαιρέτων του Δήμου (Ν. 4014/21-9-2011)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω1ΜΠΩΛΥ-71Υ 10/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 864 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 274 275 276 277 278 858