ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 8.500,00 € για Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού και τοποθέτηση χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών δημοτικής ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΛΑ4ΩΛΥ-ΕΥΟ 17/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 97 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% ΧΕΠ: Α/31,Α/38,Α/39
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΤΘΞΩΛΥ-Σ7Ε 17/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ 36 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3%,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΧΕΠ: Α/31,Α/38
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Η1ΗΩΛΥ-ΨΦΥ 17/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ 35 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 0,10% ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ. ΧΕΠ: Α/31,Α/38
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 64ΣΞΩΛΥ-ΥΓ5 17/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ 34 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 1.984,00 € για Προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΔΨΦΩΛΥ-ΠΞ1 17/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 96 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 1.785,60 € για Προμήθεια χλωρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ6ΠΨΩΛΥ-ΘΗΣ 17/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 95 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση της με αριθμό 86/2017 απόφασης μας και ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 771,90 € για Λοιπές παροχές σε είδος - προμήθεια γάλακτος για οδηγούς & χειριστές
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω34ΤΩΛΥ-Δ65 17/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 94 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση της με αριθμό 85/2017 απόφασης μας και ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 9.047,66 € για Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Σ6ΦΩΛΥ-ΗΘ2 17/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 93 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση, δέσμευση και ψήφιση πίστωσης 8.924,28 € για Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω889ΩΛΥ-81Ο 17/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 98 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΘΠ1ΩΛΥ-9ΚΒ 17/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 78 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 61/2017 Απόφαση Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου στην ετήσια Γενική Συνέλευση του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΚΔ3ΩΛΥ-ΩΝ4 16/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 61/2017 Απόφαση Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 61/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΛ79ΩΛΥ-ΗΟΔ 16/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 88 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση, δέσμευση και ψήφιση πίστωσης 771,90 € για Λοιπές παροχές σε είδος - προμήθεια γάλακτος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Τ9ΟΩΛΥ-ΣΕΝ 16/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 86 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Α' ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2017)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΧΙΘΩΛΥ-ΖΜ6 16/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 13 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6207ΩΛΥ-8Γ1 16/03/2017 Αρ. Πρωτ.: A 77 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση, δέσμευση και ψήφιση σχετικής πίστωσης € για Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΞΙΗΩΛΥ-ΗΚ0 16/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 85 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 57/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Δ7ΛΩΛΥ-ΟΤΕ 16/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 57/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 57/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΖΗΕΩΛΥ-5Ε6 16/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ 33 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδοχή ποσού 5.290 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα (Α΄κατανομή έτους 2017)-Κατανομή του ποσού.
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 7559ΟΞΜΕ-9Ω3 15/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 1/13-3-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ KAI ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2017
Δήμαρχος ΑΔΑ: 781ΘΩΛΥ-0ΑΝ 15/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 1353 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 274 275 276 277 278 869