ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω5ΡΠΩΛΥ-ΧΔΓ 08/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Α 537 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση 234/2016 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΥΧΦΩΛΥ-ΕΙ2 07/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 234/2016 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες αναβάθμισης ηλεκτροφωτισμού οδών και πλατειών Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΙΒΑΩΛΥ-2ΦΝ 07/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 330 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 233/2016 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 5.290,00 € της Δ' κατανομής έτους 2016 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΟΗΠΩΛΥ-Ν7Γ 07/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 233/2016 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 233/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΒΟΘΩΛΥ-Θ7Ω 07/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 329 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 255/2016 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της 218/2016 απόφασης του Δ.Σ."
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΥΓΝΩΛΥ-ΨΙΛ 07/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 255/2016 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 255/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες αναβάθμισης ηλεκτροφωτισμού δημοτικών κτιρίων οδών και πλατειών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 753ΡΩΛΥ-ΖΡΘ 07/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 328 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 218/2016 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της 205/2016 απόφασης του Δ.Σ."
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω9ΗΣΩΛΥ-Α77 07/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 218/2016 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 218/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 217/2016 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω6ΖΥΩΛΥ-ΧΤ4 07/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 217/2016 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 217/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/11/2016 ΕΩΣ 30/11/2016
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω1ΥΟΩΛΥ-Ο65 07/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Α 536 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόφαση 120/2016 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» και υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ 2014-2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΕ4ΠΩΛΥ-Ο15 06/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 120/2016 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 120/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δέσμευση και ψήφιση πίστωσης 1.500,00 € για Συντήρηση - τοποθέτηση - εκτοποθέτηση χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω73ΝΩΛΥ-ΥΗ0 06/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 0 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δέσμευση και ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για Εισφορά στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Καταφυγίου-Λαμπερού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΗΕΓΩΛΥ-Ν8Λ 06/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 368 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης του εκτός της ημερήσιας διάταξης θέματος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1Γ1ΩΛΥ-ΚΩΕ 06/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 364 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάκληση της 3492016 απόφασης μας που αφορά σε Δέσμευση και ψήφιση πίστωσης 3.366,00 €
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΚΨΛΩΛΥ-5ΟΞ 06/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 366 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δέσμευση και ψήφιση πίστωσης 3.496,80 € για Εργασίες αναβάθμισης ηλεκτροφωτισμού οδών και πλατειών Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Τ35ΩΛΥ-Ζ9Λ 05/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 356 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΩΘΕΩΛΥ-9ΦΟ 05/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 327 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια υποβρύχιας αντλίας
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 737ΚΩΛΥ-301 05/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 4909 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές υποδομές από ανεμοθύελλα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω8Π6ΩΛΥ-Μ3Ψ 05/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων άντλησης πόσιμου νερού οικισμού Ράζιας
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω0Κ3ΩΛΥ-ΘΥ0 02/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 274 275 276 277 278 835