ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΧΨΓΩΛΥ-ΞΤΑ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/75 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω40ΒΩΛΥ-2Κ0 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/74 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1%,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ,Φ.Μ.Υ. ΧΕΠ: Β/19,Β/20,Α/166,Α/167,Β/21,Β/22,Α/168
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 63ΩΟΩΛΥ-ΗΒΔ 25/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/73 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ (3ος Λογ/σμος)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Φ3ΓΩΛΥ-8Δ3 25/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/195 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΦΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 70ΥΓΩΛΥ-7ΨΟ 25/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/194 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΧΖΑΩΛΥ-6ΣΝ 25/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/193 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΧΕΠ: Α/47,Α/116,Α/120,Α/118,Α/122,Α/125,Α/126
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΔΤΡΩΛΥ-36Ε 25/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/71 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΧΕΠ: Α/47,Α/116,Α/120,Α/118,Α/122,Α/125,Α/126
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Δ45ΩΛΥ-Α1Ζ 24/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/69 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξέταση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων, δημοτικών κτηρίων και επαρχιακών οδών 2017-2020.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω58ΞΩΛΥ-ΥΚ4 24/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 172/2017 Αρ. Αποφ.: 172/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/11/2016 - 30/11/2016
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΜΠΨΩΛΥ-ΩΥ4 24/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 192 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚHY 1881 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω2ΕΖΩΛΥ-Ψ13 23/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 36 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 73Ρ3ΩΛΥ-ΔΒ1 23/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 35 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιχορήγηση στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση "επιΝΟΗΣΗ" του δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΤ84ΩΛΥ-Κ9Χ 22/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 2387 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διοργάνωση εκδήλωσης για την ημέρα Περιβάλλοντος
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ψ0ΖΩΛΥ-ΜΧΦ 22/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 2386 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Κ0ΣΩΛΥ-Τ9Ι 22/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 2385 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΒΨΥΩΛΥ-ΞΔΓ 22/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 104/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΚ8ΑΩΛΥ-9Ε2 22/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 191 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ 133143 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΟΚΚΩΛΥ-7ΓΕ 19/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 190 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ 133143 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΤΛΓΩΛΥ-ΨΥΗ 19/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 189 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 61ΩΕΩΛΥ-Π73 19/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 188 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 275 276 277 278 279 897