ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΚΟΤΛΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΝΞΦΩΛΥ-ΨΜΦ 18/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 103 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Υ68ΩΛΥ-0Θ3 18/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 179 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ (2η φάση)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 755ΠΩΛΥ-86Ψ 18/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 178 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ (2η φάση)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω870ΩΛΥ-ΚΨΤ 18/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 177 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ (2η φάση)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΡΛΟΩΛΥ-ΔΜΙ 18/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 176 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ (2η φάση)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Μ6ΑΩΛΥ-ΒΞ0 18/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 175 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 2.996,83 € για Εργασίες τοποθέτησης υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης δημοτικού κτιρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝ5ΔΩΛΥ-ΗΨΨ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 185 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 2.976,00 € για Συντήρηση πηγών, βρυσών και αρδευτικού Αγίου Γεωργίου Μορφοβουνίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΒΧ7ΩΛΥ-6ΙΘ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 184 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΛΩΑΩΛΥ-Σ54 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 88 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 2.000,00 € για Βαφή - συντήρηση Πνευματικού Κέντρου Μεσενικόλα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΖ4ΩΛΥ-ΛΩΟ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 183 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 22.320,00 € για Δημιουργία νέας ενοποιημένης ιστοσελίδας για τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Χ40ΩΛΥ-ΖΛΧ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 182 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 15.000,00 € για Προμήθεια - εγκατάσταση ασανσέρ Δημαρχείου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1ΝΓΩΛΥ-2Θ2 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 181 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΙΣΦΙΡΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ - ΛΑΜΠΕΡΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Τ90ΩΛΥ-Β2Λ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: B 34 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 1.091,20 € για Προμήθεια χορτοκοπτικού μηχανήματος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 73ΛΠΩΛΥ-ΗΞ7 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 180 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 96/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 64Χ1ΩΛΥ-477 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 96/2017 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 4.960,00 € για Προμήθεια ηλεκτρονικού οργάνου εντοπισμού βλαβών ύδρευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΒΠΧΩΛΥ-ΑΩΣ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 179 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΟΒΞΩΛΥ-32Τ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 174 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 992,00 € για Προμήθεια επίπλων και σκευών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω815ΩΛΥ-Κ92 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 178 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 94/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση/συμπλήρωση της 189/2016 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤ6ΖΩΛΥ-Δ78 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 94/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 94/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1%,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 1%,ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ ασφ.,ΚΣΚΥ,ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ ασφ.,ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ εργοδ.,ΤΥΔΚΥ ασφ.,ΤΥΔΚΥ εργοδ.,Φ.Μ.Υ. ΧΕΠ: Β/31,Β/32,Β/33
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 61ΓΜΩΛΥ-ΒΨΔ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ 68 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 276 277 278 279 280 897