ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Προμήθεια υλικών ύδρευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΠΤΤΩΛΥ-ΡΙ4 10/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 1291 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συντήρηση και επισκευής μηχανημάτων του δήμου.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΙΜΙΩΛΥ-2ΛΜ 10/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 1290 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω2Ο3ΩΛΥ-72Ζ 10/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 1289 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω00ΝΩΛΥ-ΔΥΟ 10/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 1288 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΗΝΥΩΛΥ-364 10/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 1287 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 64ΓΔΩΛΥ-0Ρ7 10/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 1286 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού και τοποθέτηση χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών δημοτικής ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΙ0ΚΩΛΥ-Τ61 10/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 1285 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6717ΩΛΥ-1ΨΠ 10/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 1284 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/02/2017 ΕΩΣ 28/02/2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΤΚ8ΩΛΥ-Λ2Τ 10/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 72 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια χλωρίου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΚΒ5ΩΛΥ-Α6Λ 10/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 1283 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λοιπές παροχές σε είδος - προμήθεια γάλακτος για οδηγούς & χειριστές μηχ/των
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 72ΧΟΩΛΥ-72Ι 10/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 1093 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ω43ΩΛΥ-10Β 10/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 1094 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας δασών 2008
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΑΩΜΩΛΥ-6Ρ1 10/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 1282 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δαπάνη υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος (συγκοινωνιακού έργου) ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΛΧ2ΩΛΥ-Ξ2Ξ 10/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 1281 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αμοιβή δικαστικού επιμελητή για επιδόσεις δικογράφων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΗΦΙΩΛΥ-Α4Η 10/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 1280 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 51/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή κινητής τηλεφωνίας στους Αντιδημάρχους"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω73ΡΩΛΥ-310 09/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 51/2017 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 27/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2016"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤΜΑΩΛΥ-Ε49 09/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 27/2017 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 26/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2017"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΒΔΦΩΛΥ-ΦΓ3 09/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 26/2017 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΓ8ΨΩΛΥ-ΨΗΡ 09/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 71 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 22/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 5.290,00 € της Α' κατανομής έτους 2017 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Π7ΨΩΛΥ-3Ρ2 09/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 22/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 22/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 276 277 278 279 280 869