ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 23/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΩΥ8ΩΛΥ-ΙΣΟ 09/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 23/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 23/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ''ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ'' ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΖΔ7ΩΛΥ-ΒΦ2 09/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 70 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ''ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ'' ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΒΔΥΩΛΥ-5ΩΕ 09/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 69 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόσπασμα 3/2017 Δ.Σ.: Β) Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΧΖΨΩΛΥ-ΨΓ6 08/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόσπασμα 3/2017 (Β) Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόσπασμα 3/2017 Δ.Σ.: Α) Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΞΔΡΩΛΥ-ΒΤΜ 08/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόσπασμα 3/2017 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΘΣΟΩΛΥ-Μ3Ψ 08/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ 31 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΟΡΟΚΟΠΤΙΚΑ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ 2016
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΗΚΕΩΛΥ-1ΒΑ 07/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 68 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 133143 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ 2016
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΔΚΑΩΛΥ-ΧΨ1 07/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 67 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 101803 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ 2016
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΞ9ΤΩΛΥ-Ν6Δ 07/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 66 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 48896 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ 2016
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΜΡΣΩΛΥ-Γ5Ρ 07/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 65 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ 2280 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ω73ΩΛΥ-Ν19 07/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 64 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ 2279 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ7ΑΠΩΛΥ-6ΨΑ 07/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 63 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ 2255 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ 2016
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΛΖ8ΩΛΥ-Θ44 07/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 62 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ 2261 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ 2016
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΤΦΥΩΛΥ-5ΧΩ 07/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 61 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ 1879 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ 2016
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ43ΙΩΛΥ-Ξ20 07/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 60 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚHY 1881 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΩΙΔΩΛΥ-ΤΡΞ 07/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 59 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ 3089 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ 2016
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΘΣΧΩΛΥ-4ΞΨ 07/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 58 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ (2ος λογ/σμος)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΣΜ7ΩΛΥ-ΞΞΣ 07/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 57 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% ΧΕΠ: Α/46
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΛΗΦΩΛΥ-017 07/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ 30 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση, δέσμευση και ψήφιση σχετικής πίστωσης για Ορισμό δικαστικού επιμελητή (επίδοση εγγράφου)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6600ΩΛΥ-1ΜΟ 07/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 68 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 277 278 279 280 281 869