ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 30
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΜΣ7ΩΛΥ-55Ι 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 28 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΚΛΧΩΛΥ-0ΦΞ 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 27 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αλληλεγγύη φυσικών προσώπων 1% & 5%
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω7ΘΖΩΛΥ-ΞΥ4 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 59 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΗΤ9ΩΛΥ-Ψ04 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 58 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κράτηση υπέρ ΟΑΕΔ 1%
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω51ΜΩΛΥ-Λ64 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 57 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω6ΘΑΩΛΥ-ΑΕ8 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 56 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Υπέρ Δήμου (απεργία)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΝΠ3ΩΛΥ-Μ0Ε 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 55 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κράτηση υπέρ Συλλόγου Υπαλλήλων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω05ΔΩΛΥ-3ΞΓ 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 54 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων τ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΙΜΠΩΛΥ-Χ99 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 53 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΘ1ΛΩΛΥ-9ΝΡ 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 52 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εισφορά υπέρ ΚΣΚΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΔ16ΩΛΥ-8ΚΞ 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 51 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ω4ΧΩΛΥ-ΚΜ2 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 50 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΑΨΞΩΛΥ-ΥΨ7 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 49 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΩΩ5ΩΛΥ-9ΤΚ 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 48 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΜΠΜΩΛΥ-ΟΒ0 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 47 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εισφορά υπέρ ΙΚΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΩ10ΩΛΥ-9Δ8 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 46 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού διυλιστηρίου νερού Νεοχωρίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΡΩ0ΩΛΥ-ΡΝ9 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 101 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αυτοδίκαιη παραίτηση υπαλλήλου του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω4ΒΓΩΛΥ-6Θ8 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 72 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Καθαρισμός Φρεατίων - Υδατοσυλλεκτήρων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ9ΠΛΩΛΥ-ΗΤΘ 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 102 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 93/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου εκτέλεσης έργων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω9ΨΟΩΛΥ-60Ο 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 93/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 93/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 277 278 279 280 281 897