ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΑΨΞΩΛΥ-ΥΨ7 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 49 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΩΩ5ΩΛΥ-9ΤΚ 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 48 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΜΠΜΩΛΥ-ΟΒ0 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 47 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εισφορά υπέρ ΙΚΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΩ10ΩΛΥ-9Δ8 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 46 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού διυλιστηρίου νερού Νεοχωρίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΡΩ0ΩΛΥ-ΡΝ9 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 101 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αυτοδίκαιη παραίτηση υπαλλήλου του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω4ΒΓΩΛΥ-6Θ8 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 72 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Καθαρισμός Φρεατίων - Υδατοσυλλεκτήρων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ9ΠΛΩΛΥ-ΗΤΘ 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 102 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 93/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου εκτέλεσης έργων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω9ΨΟΩΛΥ-60Ο 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 93/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 93/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των υπηρεσιών Ασφάλισης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2261, επιβατικού αυτοκινήτου του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ι0ΘΩΛΥ-ΠΛΡ 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 96 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 21.000,00 € για Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού διυλιστηρίου νερού Νεοχωρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΗΤΩΩΛΥ-ΩΒ6 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 213 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 91/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες αναβάθμισης ηλεκτροφωτισμού οδών και πλατειών Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΞΨΘΩΛΥ-ΤΝ5 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 91/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 91/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 22/2017 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δικαστικά κ.λ.π. έξοδα)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΟΥΠΩΛΥ-ΧΛ7 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 173 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 25.000,00 € για Εισφορά στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Καταφυγίου-Λαμπερού
Δήμαρχος ΑΔΑ: 69ΧΧΩΛΥ-3Ι9 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 209 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 22/2017 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΟΩ3ΩΛΥ-ΤΙ2 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 172 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 17/2017 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δικαστικά κ.λ.π. έξοδα)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΥ7ΨΩΛΥ-ΕΤΨ 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 171 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 87/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση εκπόνησης της μελέτης «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΘΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 62Δ4ΩΛΥ-ΓΜΖ 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 87/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 87/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 17/2017 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ(ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω6ΖΙΩΛΥ-ΦΚ7 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 170 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/04/2017 ΕΩΣ 30/04/2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΛΙ5ΩΛΥ-ΔΜΔ 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 169 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 86/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Α’ τριμήνου (Ιανουαρίου - Μαρτίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΣΕ8ΩΛΥ-ΤΝ8 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 86/2017 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΕΣΗΩΛΥ-ΡΘ9 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 168 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 278 279 280 281 282 897