ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΗΕ4ΩΛΥ-4Ψ0 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 167 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω9Τ2ΩΛΥ-Ζ05 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 166 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΥΨΗΩΛΥ-ΦΓΜ 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 165 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ 48896 ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 63ΨΓΩΛΥ-ΘΞΖ 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 164 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 8.000,00 € για Καθαρισμός Φρεατίων - Υδατοσυλλεκτήρων Δ.Ε. Νεβρόπολης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω4ΕΥΩΛΥ-ΔΟΨ 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 143 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ 48896 ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 672ΡΩΛΥ-ΧΦ4 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 163 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα ακινήτων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΕΧΘΩΛΥ-2ΩΥ 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 2259 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ασφάλιστρα ακινήτων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω28ΨΩΛΥ-ΚΥΡ 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 2258 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ασφάλιστρα ακινήτων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΘΕΩΩΛΥ-ΛΒΓ 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 2257 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 69ΕΥΩΛΥ-ΔΡΖ 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 99 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ασφάλιστρα ακινήτων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΝΧ6ΩΛΥ-ΖΘΥ 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 2256 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΙΠΑΩΛΥ-ΧΕΞ 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 100 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ασφάλιστρα ακινήτων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΓΙ1ΩΛΥ-ΟΔ7 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 2255 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΡΦ9ΩΛΥ-61Ξ 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 94 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες βελτίωσης γηπέδου Κερασιάς
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΟ68ΩΛΥ-ΙΞΟ 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 2243 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ψ5ΧΩΛΥ-6Ψ7 12/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 2242 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες ελέγχου αρδευτικού δικτύου και συντήρηση δεξαμενών Τ.Κ. Κερασέας
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΙΗΖΩΛΥ-Ζ5Χ 12/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 2241 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αμοιβή για χρήση γερανοφόρου οχήματος
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΔΤ7ΩΛΥ-Μ3Ζ 12/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 2240 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες συντήρησης συναγερμού δημοτικών κτιρίων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΥΠ9ΩΛΥ-Δ1Γ 12/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 2239 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μετατοπίσεις-επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΟ6ΗΩΛΥ-ΔΚ7 12/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 2238 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 279 280 281 282 283 897