ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Καθαρισμός Λιμναίου οικοσυστήματος Natura 2000 Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 64Δ9ΩΛΥ-9ΔΛ 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 743 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κλαδονομή - καθαρισμός δημοτικών χώρων, ποδηλατοδρόμων και νεκροταφείων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Δ1ΠΩΛΥ-ΖΒΘ 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 742 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κλαδονομή - καθαρισμός δημοτικών χώρων, ποδηλατοδρόμων και νεκροταφείων Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΠΗΟΩΛΥ-ΗΔΜ 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 741 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες υποστήριξης και λειτουργίας Βοτανικού Κήπου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΡΕΟΩΛΥ-Β42 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 739 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες υποστήριξης και λειτουργίας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω79ΡΩΛΥ-1ΗΨ 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 738 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΛΕΕΩΛΥ-ΜΨ4 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 737 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΣ5ΔΩΛΥ-7ΞΛ 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 736 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια αναβαθμισμένων εκδόσεων λογισμικού
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 71ΥΘΩΛΥ-ΓΦ2 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 735 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λογιστική υποστήριξη και κατάρτηση οικονομικών καταστάσεων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΙΟΣΩΛΥ-Ν5Λ 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 734 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 13/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Τ4ΘΩΛΥ-ΞΩ9 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 13/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 13/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λοιπές Επικοινωνίες – Ταχυμεταφορές
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΦ1ΔΩΛΥ-ΨΧΙ 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 733 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Χ6ΦΩΛΥ-8ΚΜ 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 732 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθαρισμός περιαστικών δασών και εύφλεκτων υλικών για πυροπροστασία
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΨΥΤΩΛΥ-ΩΔΔ 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 731 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποκατάσταση Αγροτικής και Δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Νεβρόπολης
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Κ5ΠΩΛΥ-ΛΑΠ 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 730 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποκατάσταση Αγροτικής και Δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω1ΠΘΩΛΥ-ΤΛΣ 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 729 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 63ΗΞΩΛΥ-7Υ2 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 728 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω8ΨΒΩΛΥ-Σ6Φ 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 725 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συντήρηση και επισκευής μηχανημάτων του δήμου.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω3ΧΓΩΛΥ-3ΤΖ 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 726 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 5/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω88ΦΩΛΥ-ΗΓ2 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 5/2017 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ
Διοικητικές Υπηρεσίες ΑΔΑ: ΩΤΑ8ΩΛΥ-ΟΓΕ 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 665/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 289 290 291 292 293 869