ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ετήσια εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ. (Τομέας ΤΑΔΚΥ).
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΔΣ4ΩΛΥ-Ξ04 11/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 8 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργοδοτικές εισφορές νομικών συμβούλων με πάγια αντιμισθία- έμμισθη εντολή
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΤΡΕΩΛΥ-ΕΡΓ 11/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 7 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΟΓΠΩΛΥ-74Χ 11/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 6 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχές Δικηγόρων, νομικών συμβούλων με πάγια αντιμισθία- έμμισθη εντολή
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΣΤΙΩΛΥ-ΤΣΖ 11/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 5 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχές ειδικών συμβούλων, μετακλητών ειδικών συν
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΡΨ9ΩΛΥ-ΨΝΔ 11/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 4 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 8.000,00 € για Καθαρισμό Φρεατίων - Υδατοσυλλεκτήρων Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 78ΦΡΩΛΥ-2ΦΥ 11/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 142 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης για τη με αριθμό 162017 διαταγή πληρωμής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΦΡΞΩΛΥ-Χ0Μ 11/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 141 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης για τη με αριθμό 132017 διαταγή
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ω0ΑΩΛΥ-ΣΔΧ 11/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 140 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης για τη με αριθμό 22017 διαταγή
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω6ΙΝΩΛΥ-ΟΡ1 11/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 139 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης για τη με αριθμό 2462015 διαταγή
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΦΓΝΩΛΥ-1ΤΟ 11/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 138 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΟΖΖΩΛΥ-Χ1Ρ 11/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 115 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των υπηρεσιών Ασφάλισης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2239, επιβατικού αυτοκινήτου του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω950ΩΛΥ-Κ0Ρ 10/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 75 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 40/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Υποδομών Πεζούλας» (Α.Μ.11/2016)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω2ΟΜΩΛΥ-1ΓΙ 10/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 40/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 40/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 23,00 € για Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Γ9ΔΩΛΥ-7Μ3 10/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 149 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 62ΙΔΩΛΥ-Ζ1Δ 10/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 1785 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΟΨΖΩΛΥ-Μ1Ψ 10/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 1784 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΑΑΜΩΛΥ-99Ρ 10/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 76 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 73/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό της αμοιβής δικηγόρου για τον χειρισμό αιτήσεων ακύρωσης που κατατέθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 69ΗΜΩΛΥ-ΔΧΝ 10/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 73/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 73/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΠ57ΩΛΥ-ΓΧΞ 10/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 135 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 74/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό της αμοιβής δικηγόρου για τον χειρισμό της υπ' αρ.πρωτ. οικ. 1938/13-02-2017 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης και άσκησης προβλεπόμενων ενδίκων μέσων κατά αυτής"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω9ΜΜΩΛΥ-ΒΦΖ 10/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 74/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 74/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 292 293 294 295 296 896