ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ''Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ'' ΕΤΟΥΣ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΟ1ΝΩΛΥ-ΙΙΛ 08/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/596 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ''Η ΑΛΗΘΕΙΑ'' ΕΤΟΥΣ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Φ61ΩΛΥ-2Ψ0 08/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/595 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΛΑΜΠΕΡΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΑΘ4ΩΛΥ-ΘΚΙ 08/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/593 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΗΕΒΩΛΥ-ΟΑΒ 08/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/594 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΜΕ 133143 ΜΗΧΑΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 16/12/2017 ΕΩΣ 11/08/2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΣΦΩΩΛΥ-Μ5Α 07/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/592 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τροποποίηση της με αριθμό 405-2016 απόφασής μας που αφορά σε Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Ξ0ΤΩΛΥ-42Τ 07/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 459 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συμπληρωματική. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΣΞΦΩΛΥ-ΓΥ7 07/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 5991 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή γάλακτος σε χρήμα για τα έτη 2014, 2015 & 2016
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΑΣΣΩΛΥ-ΠΞΕ 07/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 5993 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή για χρήση γερανοφόρου οχήματος
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Φ4ΗΩΛΥ-6ΨΘ 07/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 5992 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 262/2017 Δ.Σ. : "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΚΦΥΩΛΥ-Δ5Ι 07/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 262/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 262/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 261/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της κ. Βασιλείου Μαρίας του Γεωργίου για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΖΖ4ΩΛΥ-ΥΥΛ 07/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 261/2017 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 260/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Καρβασαρά ‘Οι Άγιοι Απόστολοι’ για παραχώρηση χρήσης αίθουσας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω2Α6ΩΛΥ-2ΛΥ 06/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 260/2017 Δ.Σ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 259/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Συλλόγου Καριτσιωτών "Η Παναγία Πελεκητή" για ηλεκτροδότηση αθλητικού χώρου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΥΖΣΩΛΥ-3Ω2 06/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 259/2017 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 256/2017 Δ.Σ. : "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατύπωση απόψεων σε θέματα περιορισμού βοσκής"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΓΕ8ΩΛΥ-7ΩΙ 06/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 256/2017 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 253/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤΣ7ΩΛΥ-ΓΑΑ 06/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 253/2017 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΦΙΤΩΛΥ-Π01 05/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 00 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ (1ος λογ/σμος)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΔΨΘΩΛΥ-ΜΙΨ 05/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Β/111 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΠ3ΠΩΛΥ-8ΚΤ 05/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 00 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΛΑΜΠΕΡΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΓΒ6ΩΛΥ-ΠΣΗ 05/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Β/110 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 111,00 € για ασφάλιστρα του με αριθμό κυκλοφορίας ME 133143 μηχανήματος έργου για το από 16-12-2017 μέχρι 11-08-2018 χρονικό διάστ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΓΥ5ΩΛΥ-ΑΨΘ 05/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 460 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 624