ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Συμπληρωματική. Προμήθεια έτοιμων γευμάτων κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 75Β3ΩΛΥ-Τ3Ω 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 469 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 182/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου : «Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Φυλακτής»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 75ΠΦΩΛΥ-ΑΣΤ 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 182/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 182/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 181/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου : «Αποκατάσταση Αποχέτευσης Φυλακτής»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω0Ι6ΩΛΥ-1ΝΒ 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 181/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 181/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρο για άσκηση ένδικου μέσου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 654ΓΩΛΥ-803 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 320 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Μ5ΝΩΛΥ-Μ2Υ 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/469 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την «Εκμίσθωση του Χιονοδρομικού Κέντρου Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Λ1ΦΩΛΥ-Μ7Μ 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 336 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΡΙΤΣΑΣ & ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΕ4ΡΩΛΥ-ΨΔΘ 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/468 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΣΩΘΩΛΥ-ΥΕΟ 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 467 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας (Υπερ Σύνταξης 6,67%)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω5ΥΥΩΛΥ-ΡΟΥ 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 466 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΔΩΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΣΦΧΩΛΥ-Φ19 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/74 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΞΠ5ΩΛΥ-9ΒΠ 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/467 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάκληση της με αριθμό 3152018 απόφασης μας που αφορά στον Καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υποδομών Μεσενικόλα»,
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΗ72ΩΛΥ-Η2Ο 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 326 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΟΨΠΩΛΥ-81Φ 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/213 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 61ΘΩΩΛΥ-ΒΚ4 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/212 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παράβολα και έξοδα τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 64Θ2ΩΛΥ-ΜΘΛ 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 3990 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μετατοπίσεις-επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΝΤΒΩΛΥ-ΜΞΧ 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 3991 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ1Β6ΩΛΥ-0ΧΓ 05/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/466 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΦΚ7ΩΛΥ-2Κ1 05/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/465 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 63ΘΨΩΛΥ-Ο6Α 05/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/464 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ (ΟΚΤΑΜΗΝΟ) ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΟΒΧΩΛΥ-ΥΩΑ 05/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/460 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 800