ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
Αρχική Αποφάσεις
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7228ΩΛΥ-Σ2Ρ 16/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 412 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω9ΧΧΩΛΥ-ΡΔΦ 16/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 412 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΩ9ΣΩΛΥ-9ΛΜ 16/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 398 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ασφ.,ΙΚΑ εργοδ. ΧΕΠ: Α/418
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΡ66ΩΛΥ-312 16/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/149 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΗΥΟΩΛΥ-Δ4Τ 13/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 226 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 62ΦΟΩΛΥ-4ΙΝ 13/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 225 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Δ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΘΕΚΩΛΥ-ΠΧΞ 12/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 224 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο, Περιβαλλοντική μελέτη για αποκατάσταση πρανών και λοιπών χώρων Μορφοβουνίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΘ1ΚΩΛΥ-ΣΟΡ 12/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 383 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΩΣ ΕΠΑΘΛΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΗΔ6ΩΛΥ-ΟΓ1 12/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/457 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Η9ΥΩΛΥ-ΝΣΟ 12/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/456 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιλογή ηλεκτρονικής ανοιχτής δημοπρασίας κάτω των ορίων, έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης, έγκριση τευχών δημοπρά
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 65Κ5ΩΛΥ-ΖΕΗ 12/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 378 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διάθεση πίστωσης για δαπάνη Ταχυδρομικών Τελών του δήμου (προμήθεια γραμματοσήμων από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω4ΓΥΩΛΥ-859 12/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 223 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 64Φ0ΩΛΥ-Υ7Λ 12/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/455 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 70ΔΗΩΛΥ-7Η9 12/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 4883 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΠ1ΛΩΛΥ-ΡΞΥ 11/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 221 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ7ΛΙΩΛΥ-3Ε2 11/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 222/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας σε αγωγή των
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΦ5ΩΛΥ-Ψ4Κ 11/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 410 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω2ΜΦΩΛΥ-ΖΦΓ 11/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Β/86 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Γ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2017)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ξ2ΡΩΛΥ-Ξ39 11/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Β/85 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΖΑΡΖΑΝΕΤ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ (1ος λογ/σμος)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 63ΘΑΩΛΥ-Ο5Ω 11/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Β/84 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 602