ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 129/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Νεντή Σωτήριου του Φωτίου για χρόνο δημιουργίας οικοπέδων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΔ4ΔΩΛΥ-80Π 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 129/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 128/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΥΒ3ΩΛΥ-Η58 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 128/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 128/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 1879 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/08/2018 ΕΩΣ 11/08/2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΖΗΑΩΛΥ-178 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/306 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ 2279 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/08/2018 ΕΩΣ 11/08/2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΞΑ1ΩΛΥ-ΙΤΕ 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/307 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 3089 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/08/2018 ΕΩΣ 11/08/2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΣ0ΣΩΛΥ-ΛΙΜ 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/308 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ 2255 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/08/2018 ΕΩΣ 11/08/2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΧΠ4ΩΛΥ-ΘΦ1 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/309 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΜΕ 133143 ΜΗΧΑΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/08/2018 ΕΩΣ 11/08/2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΒΜ0ΩΛΥ-ΕΑ0 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/310 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΜΕ 101803 ΜΗΧΑΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/08/2018 ΕΩΣ 11/08/2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Λ9ΓΩΛΥ-ΖΞ3 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/311 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΜΕ 48896 ΜΗΧΑΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/08/2018 ΕΩΣ 11/08/2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΚ53ΩΛΥ-ΚΝΠ 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/312 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Καθαρισμός Φρεατίων - Υδατοσυλλεκτήρων Δ.Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 62ΒΠΩΛΥ-ΦΦΨ 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 230 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΖΜΡΩΛΥ-Δ98 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 236 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Καθαρισμός Φρεατίων - Υδατοσυλλεκτήρων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΝΖΙΩΛΥ-Μ86 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 229 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ).
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΘΝΛΩΛΥ-ΤΒ0 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 235 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%,ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% ΧΕΠ: Α/190,Α/206,Α/207,Α/208,Α/209,Α/211,Β/18,Β/31
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω13ΘΩΛΥ-ΕΣΤ 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/139 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% ΧΕΠ: Β/22,Α/193,Β/36
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΟΑΘΩΛΥ-0Η4 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/138 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΧΕΠ: Α/190,Α/206,Β/31,Β/22,Α/211,Α/193,Β/18,Β/36
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΥΞΦΩΛΥ-ΡΨΦ 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/137 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΧΕΠ: Α/190,Α/206,Β/31,Β/22,Α/211,Α/193,Β/18,Β/36
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω8ΝΓΩΛΥ-ΝΥΠ 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/136 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Β/31,Β/18,Α/206,Α/190,Β/36
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 782ΟΩΛΥ-2Θ1 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/135 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΥΛΑΣ (2ος λογ/σμος)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω3ΦΩΩΛΥ-ΑΟ2 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/305 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΝΕ9ΩΛΥ-4ΒΧ 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 234 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 780