ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Καθαρισμός Φρεατίων - Υδατοσυλλεκτήρων Δ.Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΡΨΘΩΛΥ-ΕΨΛ 06/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 433 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθαρισμός Φρεατίων - Υδατοσυλλεκτήρων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΣΥΦΩΛΥ-ΘΞ0 06/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 429 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 95/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Α’ τριμήνου (Ιανουαρίου-Μαρτίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 69ΜΖΩΛΥ-ΩΑΣ 05/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 95/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προστασία επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 679/2016 (GDPR)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΙΖΧΩΛΥ-ΚΤ0 05/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 1972 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω8ΚΧΩΛΥ-3ΡΝ 05/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/209 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 109/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 5.360,00 € της Β' κατανομής έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΝΑ4ΩΛΥ-ΟΣΣ 05/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 109/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 109/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΑΥΩΩΛΥ-ΣΝΣ 05/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/175 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΥ7ΑΩΛΥ-1ΡΟ 05/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/176 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΠΖΤΩΛΥ-ΗΝΕ 04/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/174 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΛΡ8ΩΛΥ-Ε9Μ 04/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/208 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΛΚΔΩΛΥ-ΛΟ2 04/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/207 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΜΒΛΩΛΥ-9ΩΞ 04/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/201 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΙΘΚΩΛΥ-ΩΤ3 04/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/202 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ9ΟΑΩΛΥ-ΚΡΧ 04/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/203 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ω78ΩΛΥ-ΖΗΔ 04/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/204 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 65ΛΜΩΛΥ-3Ο8 04/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/205 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω7ΗΖΩΛΥ-44Ο 04/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/206 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
απόφαση μετακίνησης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΛΧΓΩΛΥ-ΕΟ2 04/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 427/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω1ΓΔΩΛΥ-Ξ59 04/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/172 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΑΡ3ΩΛΥ-ΙΕ3 04/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/173 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 869