ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΠΥ5ΩΛΥ-ΦΞΙ 09/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/335 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Μ3ΖΩΛΥ-ΟΑΥ 09/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/334 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΘΥΤΩΛΥ-ΙΙΔ 09/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/333 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ζ93ΩΛΥ-4Ρ5 09/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/332 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΝΧ5ΩΛΥ-Ι1Κ 09/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/331 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΥΛΙΚΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΜΓΓΩΛΥ-ΞΚΣ 09/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/330 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ι7ΗΩΛΥ-8Β5 08/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/269 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΒ9ΞΩΛΥ-8ΝΦ 08/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/329 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΨΒ4ΩΛΥ-ΜΕΘ 08/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/328 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΦ54ΩΛΥ-5ΦΝ 08/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/268 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Μετατοπίσεις-επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 948ΙΩΛΥ-ΧΧΔ 08/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 2937 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δυο (2) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της παιδικής εξοχής- κατασκήνωσης Νεράιδας Καρδίτσας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΨΔΤΩΛΥ-Σ2Π 08/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 617 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΙΑ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ (2ος λογ/σμος)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΔΠ8ΩΛΥ-ΕΦ6 08/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/327 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μίσθωση λεωφορείου για μεταφορά κατασκηνωτών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΕΝΝΩΛΥ-ΣΑ7 08/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 614 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Δ2ΡΩΛΥ-9ΩΚ 08/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/267 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 3ου 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΨ4ΤΩΛΥ-ΥΩΦ 08/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/323 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 4ου 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΞΑΝΩΛΥ-ΥΣ1 08/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/324 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 6ου 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΨΥΔΩΛΥ-2ΔΩ 08/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/325 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 7ου 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω9ΧΤΩΛΥ-Μ35 08/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/326 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΗΕΙΩΛΥ-ΟΦΟ 08/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 607 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 891