ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% ΧΕΠ: Α/19
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ968ΩΛΥ-ΚΔΥ 07/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/32 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% ΧΕΠ: Β/88,Α/593,Α/600,Β/89,Β/112,Α/635
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 678ΦΩΛΥ-ΨΕΚ 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/29 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΧΕΠ: Α/570,Α/571,Β/37,Β/88,Α/574,Α/593,Α/600,Α/598,Α/599,Β/85,Β/86,Β/89,Β/93,Β/94,Α/606,Β/84,Β/91,Α/609,Α/620,Α/621,Α/622,Β/92,Β/112,Α/610,Α/632,Α/635,Β/109,Α/641
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω48ΙΩΛΥ-ΙΥ7 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/27 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΙΦΣΩΛΥ-ΘΑΠ 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/25 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΝΔΦΩΛΥ-ΛΘΙ 06/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/24 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ [ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ] ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 21/2/2019 ΜΕΧΡΙ 21/2/2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΨΛ5ΩΛΥ-Ρ9Ε 05/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/27 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΗ9ΘΩΛΥ-7ΧΜ 05/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/26 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΘΕ2ΩΛΥ-ΚΩΨ 05/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/25 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 658ΙΩΛΥ-Ω86 05/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/24 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΖΠ9ΩΛΥ-7ΜΨ 05/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/23 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ψ3ΗΩΛΥ-Β2Ω 05/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/22 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΥΚΛΩΛΥ-ΛΔ2 05/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/20 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΔ2ΡΩΛΥ-9ΔΠ 05/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/21 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΟΥΒΑΤΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΕΟΡΩΛΥ-5ΙΔ 04/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΙΣ1ΩΛΥ-8ΤΑ 04/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/23 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΚΒ7ΩΛΥ-2ΟΥ 04/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 131 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 252/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Π6ΒΩΛΥ-ΧΨ6 01/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 252/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 252/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 250/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘ16ΩΛΥ-9Κ9 01/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 250/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 250/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 254/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΔΕΩΛΥ-Ο5Ξ 01/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 254/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας διενέργειας ΕΔΕ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΖΜΖΩΛΥ-ΖΔ1 01/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 399 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 835