ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Αμοιβή ορκωτών λογιστών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΛΨΛΩΛΥ-ΝΣΗ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 958 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΝΠ3ΩΛΥ-ΣΡΛ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 957 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων Π.Ο.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΚΝΙΩΛΥ-Ξ70 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 956 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αντ/κων και συντήρηση - επισκευή οχημάτων του Δήμου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω5ΙΗΩΛΥ-ΠΑΥ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 955 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα μετακινούμενων υπαλλήλων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Γ9ΚΩΛΥ-ΣΤΘ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 954 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αντικατολισθητική προστασία Νεοχωρίου (2ος Λογ/σμος)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΟΛΟΩΛΥ-ΓΡ2 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 953 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή δικηγόρου Χριστίνας Κωστή
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6683ΩΛΥ-ΛΓΚ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 952 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αναβαθμισμένων εκδόσεων λογισμικού
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΖ98ΩΛΥ-ΣΟΔ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 951 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημοσιεύσεις στην εφημερίδα ''Η ΑΛΗΘΕΙΑ''
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ζ5ΤΩΛΥ-4Υ7 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 950 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημιουργία πορτραίτων απεικόνισης τοπίων του Δήμου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΜΙ9ΩΛΥ-3ΥΓ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 949 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημοσιεύσεις στην εφημερίδα ''ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ''
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΑΙΕΩΛΥ-4ΒΡ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 948 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια μεταλλίων για το 14ο διάπλου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 641ΖΩΛΥ-ΧΟΤ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 947 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 54/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας της Κ.Ε.Δ.Ε. στο Δημαρχείο Λίμνης Πλαστήρα με θέμα τους μικρούς ορεινούς Δήμους της Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΒ9ΒΩΛΥ-ΦΑ7 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 54/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 54/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αμοιβή δικηγόρου Σταυρούλας Θεογιάννη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω36ΩΩΛΥ-2ΨΨ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 945 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημοσιεύσεις παρελθόντων ετών (Ν. 4093/2012)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΝΕΛΩΛΥ-ΩΛΟ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 944 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συνδρομή στην ΔΙΑΣ Α.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΟΑ1ΩΛΥ-Σ2Ν 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 943 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημοσιεύσεις στην εφημερίδα "Πρωινός Τύπος"
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Τ5ΘΩΛΥ-Τ9Χ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 942 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Σ9ΗΩΛΥ-9ΛΞ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 941 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή δικηγόρου για παράσταση στο ΣτΕ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΦ1ΚΩΛΥ-ΕΚΞ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 940 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων κίνησης Π.Ο.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΥΗΚΩΛΥ-ΥΤΜ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 939 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 653