ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΔΩΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΜΤΙΩΛΥ-ΓΨΔ 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/160 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοποιία Μπελοκομίτη - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω0ΑΛΩΛΥ-ΒΩΞ 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1502 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΡΚ0ΩΛΥ-ΜΩΣ 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/159 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εσωτερική οδοποιία Καρίτσας - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΞΨ1ΩΛΥ-ΞΘΒ 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1501 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση οστεοφυλακίου Καλυβίων Πεζούλας - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΠΗΜΩΛΥ-ΘΚΞ 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1500 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 63Ρ7ΩΛΥ-ΠΨΠ 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1499 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω6Κ3ΩΛΥ-ΒΒΚ 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/111 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες καθαίρεσης ξύλινων κουφωμάτων δημοτικού κτιρίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΥΙΑΩΛΥ-8Υ2 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 318 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Μ14ΩΛΥ-ΝΛΝ 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/158 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποκατάσταση Αγροτικής και Δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΙ6ΕΩΛΥ-7Ε6 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 316 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συντήρηση οστεοφυλακίου Φυλακτής - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 787ΠΩΛΥ-ΚΝΑ 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1482 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποκατάσταση υποδομών πλατειών Μεσενικόλα - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6348ΩΛΥ-ΕΡΝ 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1481 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποκατάσταση πλατειών Φυλακτής - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΑΞΜΩΛΥ-ΔΘΣ 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1480 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΑΛΘΩΛΥ-ΑΝΣ 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/157 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τοπογραφική μελέτη ορθής εφαρμογής - επικαιροποίησης ορίου οικισμού Νεοχωρίου - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΗΡ4ΩΛΥ-Β9Ι 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1479 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καθαρισμός συντήρηση δεξαμενών, φρεατίων, κλπ, δικτύων άρδευσης δημοτικής ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων (Φυλακτή - Πεζούλα - Κρυονέρι)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΗΤ6ΩΛΥ-65Β 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 315 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξοδα Υποθηκοφυλακίου -Κτηματολογίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Σ0ΜΩΛΥ-Χ9Χ 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 313 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποκατάσταση Αγροτικής και Δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΖΩ4ΩΛΥ-Η6Ζ 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 312 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποκατάσταση Βοτανικού Κήπου Νεοχωρίου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 61ΑΟΩΛΥ-ΘΓΨ 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1478 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση στη Σχολική Επιτροπή της Δ' κατανομής έτους 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΟΟΙΩΛΥ-5ΝΠ 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1477 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 858