ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 176/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω5Ε2ΩΛΥ-4ΗΕ 05/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 176/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 176/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 160/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμπλήρωση της 108/2018 απόφασης του Δ.Σ. αναφορικά με μερική ανάκληση της 91/2018 όμοιας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΓ7ΑΩΛΥ-ΣΨ6 04/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 160/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 159/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΕ09ΩΛΥ-ΓΩΧ 04/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 159/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 159/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 152/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Δημοσίων Ηλεκτρονικών Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥΜ4ΩΛΥ-2Ο7 10/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 152/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 138/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Φυλακτής»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω4Γ6ΩΛΥ-800 10/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 138/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 138/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 108/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μερική ανάκληση της 91/2018 απόφασης Δ.Σ. που αφορά σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Υ7ΑΩΛΥ-ΞΘΥ 09/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 108/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 107/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω0ΙΘΩΛΥ-721 09/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 107/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 107/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 134/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έκτακτη αποκατάσταση οδών Νεοχωρίου από θεομηνία»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΟ2ΜΩΛΥ-ΑΛΑ 07/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 134/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 134/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 133/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 0051 πράξεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΗ6ΔΩΛΥ-2ΒΚ 07/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 133/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 133/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 130/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση 3ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Υποδομών Μεσενικόλα»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜΑ4ΩΛΥ-ΡΗΨ 07/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 130/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 130/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 137/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΝΙΛΩΛΥ-ΘΔΡ 07/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 137/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 137/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 119/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΕΡ7ΩΛΥ-9ΙΛ 03/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 119/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 129/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Νεντή Σωτήριου του Φωτίου για χρόνο δημιουργίας οικοπέδων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΔ4ΔΩΛΥ-80Π 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 129/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 128/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΥΒ3ΩΛΥ-Η58 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 128/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 128/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 139/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του Κανονισμού 'Υδρευσης του Δήμου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΚΤ0ΩΛΥ-ΠΦΝ 31/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 139/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 139/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 155/218 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για την πραγματοποιηθείσα εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Τ5ΨΩΛΥ-ΝΞ0 31/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 155/218 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 154/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για την συνδιοργάνωση στο Μορφοβούνι του Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Ο Έρωτας μέσα από το Δημοτικό Τραγούδι»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠ4ΒΩΛΥ-ΓΕΞ 31/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 154/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 158/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΑΙ1ΩΛΥ-ΞΝΚ 31/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 158/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 158/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 149/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΩΡΔΩΛΥ-ΗΩ9 31/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 149/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 147/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της πραγματοποίησης δεξιώσεων (τελετή έναρξης και λήξης) στο πλαίσιο λειτουργίας της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Νεράιδας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Η86ΩΛΥ-ΦΡΩ 31/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 147/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 147/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 90