ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 275/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης σχετικά με προμήθεια για ενημέρωση και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 75ΜΖΩΛΥ-ΥΦΝ 22/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 275/2017 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 268/2017 Δ.Σ. "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου : «Βελτίωση Υποδομών Κρυονερίου»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΩΔ8ΩΛΥ-Π2Ψ 22/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 268/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 268/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 274/2017 Δ.Σ.:"Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μεταφοράς λήμματος της συστάδας 30α Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου για το έτος 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 67ΗΝΩΛΥ-6ΨΔ 22/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 274/2017 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 264/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 61Β2ΩΛΥ-ΓΞΑ 22/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 264/2017 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 263/2017 Δ.Σ. : "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα οικ. έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Φ7ΟΩΛΥ-0ΨΨ 08/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 263/2017 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 262/2017 Δ.Σ. : "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΚΦΥΩΛΥ-Δ5Ι 07/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 262/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 262/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 261/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της κ. Βασιλείου Μαρίας του Γεωργίου για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΖΖ4ΩΛΥ-ΥΥΛ 07/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 261/2017 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 260/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Καρβασαρά ‘Οι Άγιοι Απόστολοι’ για παραχώρηση χρήσης αίθουσας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω2Α6ΩΛΥ-2ΛΥ 06/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 260/2017 Δ.Σ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 259/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Συλλόγου Καριτσιωτών "Η Παναγία Πελεκητή" για ηλεκτροδότηση αθλητικού χώρου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΥΖΣΩΛΥ-3Ω2 06/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 259/2017 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 256/2017 Δ.Σ. : "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατύπωση απόψεων σε θέματα περιορισμού βοσκής"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΓΕ8ΩΛΥ-7ΩΙ 06/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 256/2017 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 253/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤΣ7ΩΛΥ-ΓΑΑ 06/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 253/2017 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 252/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση των συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης έτους 2017"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω7ΘΞΩΛΥ-ΥΛΠ 04/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 252/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 252/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 251/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Έργο ύδρευσης Πεζούλας»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜΖΡΩΛΥ-2ΒΘ 04/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 251/2017 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 250/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Πεζούλας»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΙΖΘΩΛΥ-ΞΞΙ 04/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 250/2017 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 248/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ7ΗΘΩΛΥ-55Χ 01/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 248/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 248/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 247/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ» (Α.Μ.14/2016)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘΤΕΩΛΥ-Π3Κ 01/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 247/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 247/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 239/2017 Δ.Σ. : "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου « ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΦΥΛΑΚΤΗΣ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΧΓΘΩΛΥ-ΤΨΘ 30/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 239/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 239/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 238/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΔΙ ΠΕΖΟΥΛΑΣ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΞΜΒΩΛΥ-ΞΓ3 30/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 238/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 238/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 237/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΛΑΜΠΕΡΟΥ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΝΟΗΩΛΥ-7ΓΞ 30/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 237/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 237/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 236/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΡΙΤΣΑΣ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΒΚΩΛΥ-Ν7Λ 30/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 236/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 236/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 82