ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 195/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και απόδοση πίστωσης για την επιχορήγηση της της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρισης "επιΝΟΗΣΗ""
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨ6ΒΩΛΥ-86Ζ 11/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 195/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 194/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 6/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρισης "επιΝΟΗΣΗ" με θέμα «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Τ0ΜΩΛΥ-3ΚΖ 11/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 194/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 192/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά την προμήθεια ενημερωτικών φυλλαδίων για τον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω1ΨΙΩΛΥ-ΨΚΧ 10/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 192/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 192/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 191/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 5.360,00 € της Γ' κατανομής έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΤΙΩΩΛΥ-2Ο3 10/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 191/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 191/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 189/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 186/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω9ΠΖΩΛΥ-ΨΜΠ 10/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 189/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 189/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 188/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 2229/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΕΨΖΩΛΥ-ΙΟΔ 10/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 188/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 188/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 185/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Έργο Ύδρευσης Πεζούλας»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΛ2ΑΩΛΥ-3ΙΙ 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 185/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 185/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 184/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιΐα Κερασιάς» (Α.Μ. 4/2016)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Γ7ΥΩΛΥ-Φ2Ι 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 184/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 184/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 183/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατολισθητική προστασία Νεοχωρίου»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΕΚΝΩΛΥ-Δ3Π 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 183/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 183/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 182/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου : «Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Φυλακτής»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 75ΠΦΩΛΥ-ΑΣΤ 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 182/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 182/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 181/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου : «Αποκατάσταση Αποχέτευσης Φυλακτής»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω0Ι6ΩΛΥ-1ΝΒ 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 181/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 181/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 177/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Νεράϊδας για την κοπή επικίνδυνων δένδρων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω08ΗΩΛΥ-ΥΜΨ 05/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 177/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 171/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση επιτροπής για την ανταλλαγή ακινήτου στην Τ.Κ. Κρυονερίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΒ9ΖΩΛΥ-ΚΓ6 03/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 171/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 170/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Οδοποιΐα Τ.Κ. Κερασιάς» με ΑΜ 4/2016"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΥΕΞΩΛΥ-ΨΩΝ 03/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 170/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 169/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Έκτακτη αποκατάσταση αγροτικού δικτύου από Θεομηνία»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΖΡΩΛΥ-Μ0Λ 03/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 169/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 169/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 197/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 73ΣΒΩΛΥ-Ω97 02/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 197/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 197/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 174/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση δαπάνης και απόδοση πίστωσης «Τελετή έναρξης Κατασκήνωσης Νεράϊδας»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΙΗ7ΩΛΥ-ΠΓΛ 27/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 174/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 175/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση δαπάνης και απόδοση πίστωσης εκδηλώσεων «Αθλητικό καλοκαίρι»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΘΟΡΩΛΥ-Υ48 27/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 175/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 157/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΞΒ6ΩΛΥ-ΗΞΦ 27/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 157/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 153/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό ειδικότητας ενός ατόμου στο πλαίσιο πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω2Ζ8ΩΛΥ-ΕΗ0 27/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 153/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 153/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 92