ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 68/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2019»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Β0ΤΩΛΥ-6Ι4 21/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 68/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 68/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 23/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΦΗΡΩΛΥ-1ΡΟ 20/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 23/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 23/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 22/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΓ28ΩΛΥ-Α2Ξ 20/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 22/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 22/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 84/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με φιλοτέχνηση μνημείου για τον σμηναγό Γεώργιο Μπαλταδώρο στην Τ.Κ. Μορφοβουνίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΝΟΕΩΛΥ-ΛΗ9 20/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 84/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 84/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 83/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση εκδηλώσεων για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ7ΥΗΩΛΥ-ΤΦΟ 20/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 83/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 83/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 53/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΒΠΨΩΛΥ-ΥΩ0 20/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 53/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 3/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων (πρόσθετης παρέμβασης) επί αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΛΕ1ΩΛΥ-Ψ9Λ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 3/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 3/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 78/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατύπωση απόψεων σε θέματα περιορισμού βοσκής"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜ9ΘΩΛΥ-Σ4Ω 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 78/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 78/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 75/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταφορά υπολοίπου λήμματος Τ.Κ. Μεσενικόλα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ψ4ΔΩΛΥ-ΧΙΧ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 75/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 75/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 74/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά υπολοίπου λήμματος Τ.Κ. Φυλακτής"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΠΕΩΩΛΥ-Ι5Ρ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 74/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 74/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 56/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών έτους 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΑΠ8ΩΛΥ-Ο2Μ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 56/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 262/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.-Στοχοθεσία) έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «ΕπιΝόηση»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΖΜΒΩΛΥ-ΦΧΛ 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 262/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 262/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 261/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων-δαπανών καθώς και του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «ΕπιΝόηση»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 672ΡΩΛΥ-ΨΞΩ 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 261/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 59/2019 Δ.Σ.: "Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ7ΧΥΩΛΥ-ΕΧΙ 08/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 59/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 59/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 50/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΟ02ΩΛΥ-Η1Μ 07/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 50/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 50/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 31/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποφάσεων Δημάρχου που αφορούν σε κατεπείγουσα ανάθεση υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 69ΣΟΩΛΥ-2ΟΤ 06/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 31/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 31/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 13/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών για το έτος 2019: α) Παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης μέχρι του ποσού 5.869,40 € χωρίς Φ.Π.Α. β) Παραλαβής έργων από 5869,41 € και πάνω χωρίς Φ.Π.Α."
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω2ΓΕΩΛΥ-ΜΥΠ 27/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 13/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 12/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης-επισκευής οχημάτων του Δήμου για το έτος 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΝΣΛΩΛΥ-ΨΚΧ 27/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 12/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 10/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 668ΙΩΛΥ-56Ι 27/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 10/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 52/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών έτους 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘ3ΙΩΛΥ-ΑΕΔ 22/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 52/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 96