ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 71/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ' αριθμ. 296/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥΤΧΩΛΥ-ΗΛΑ 11/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 71/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 71/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 70/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ' αριθμ. 178/2018 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΗΤΔΩΛΥ-25Λ 11/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 70/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 70/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 72/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 17/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ8ΦΞΩΛΥ-ΛΑ9 09/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 72/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 72/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 77/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση συστάδων Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Νεοχωρίου για απόληψη τεχνικής ξυλείας ελάτης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΝΚ5ΩΛΥ-9ΘΛ 09/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 77/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 77/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 76/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση συστάδων Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Φυλακτής για απόληψη τεχνικής ξυλείας ελάτης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΥΤΡΩΛΥ-Π71 09/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 76/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 76/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 64/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Κ1ΒΩΛΥ-8Ο3 09/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 64/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 64/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 63/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου : «Εσωτερική οδοποιία Καρίτσας»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘΡΒΩΛΥ-44Ο 09/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 63/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 63/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 29/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση ειδικών όρων συνεργασίας του Δήμου με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας αναφορικά με ένταξη σε διατραπεζικές υπηρεσίες"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω1Δ0ΩΛΥ-ΑΗΨ 09/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 29/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 29/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 69/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 2ου πρακτικού διαγωνισμού-ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΥΛΑΚΤΗΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω2ΕΝΩΛΥ-ΣΟΝ 09/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 69/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 69/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 249/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του οικονομικού έτους 2017"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω4ΕΒΩΛΥ-25Ρ 08/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 249/2018 Δ.Σ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 9/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ. – Στοχοθεσία) έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «"ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω5ΓΤΩΛΥ-000 05/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 9/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 27/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Αντικατολισθητική προστασία Κερασιάς (ζαρζανέτ)»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΡ88ΩΛΥ-013 03/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 27/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 27/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 34/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών για το έτος 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΠΖ1ΩΛΥ-ΒΙΩ 03/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 34/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 34/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 67/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου πρακτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Αποχιονισμός οδών - κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΣΒΙΩΛΥ-6ΕΥ 02/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 67/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 67/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 66/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης καθορισμό όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού – ευπρεπισμού και συντήρησης πρασίνου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΡΑΠΩΛΥ-ΝΛΒ 02/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 66/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 66/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 65/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης καθορισμό όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας «Έλεγχος - συντήρηση δεξαμενών, αντλιοστασίων και μετρήσεις υδρομέτρων»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΗΣΧΩΛΥ-ΑΗ1 01/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 65/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 65/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 39/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Καρδίτσας «ΠΕΡΣΕΑΣ» αγώνα ορεινού δρόμου στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΝΜΚΩΛΥ-7Φ7 01/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 39/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 39/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 33/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δεκτικότητα Κ.Α. του προϋπολογισμού σε εντάλματα προπληρωμής"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 67ΤΣΩΛΥ-2ΨΟ 01/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 33/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 33/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 58/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Στρατηγικό Προγραμματισμό Προσλήψεων Προσωπικού (Ν.4590/2019)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΓΝ3ΩΛΥ-403 29/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 58/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 58/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 26/2019 Δ.Σ.: "Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Οδοποιία Λαμπερού»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω1Ε9ΩΛΥ-ΥΙΙ 26/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 26/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 26/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 97