ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 280/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων-δαπανών καθώς και του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «ΕπιΝόηση»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΙΗΜΩΛΥ-0ΞΙ 05/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 280/2017 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 7/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ. – Στοχοθεσία) έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «"ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ζ5ΠΩΛΥ-8ΜΛ 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 7/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόφαση 6/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών για το έτος 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΨΘΚΩΛΥ-ΗΩΙ 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 6/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 4/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφαση σχετικά με χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΑΦ4ΩΛΥ-Ε0Ν 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 4/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 4/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 3/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση, καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΨ6ΛΩΛΥ-ΤΡΝ 01/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 3/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 1/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ1ΟΘΩΛΥ-045 31/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 1/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 279/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «ΕπιΝόηση»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΘΚΓΩΛΥ-ΙΒΛ 25/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 279/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 279/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 235/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για άνοιγμα/διατήρηση λογαριασμών του Δήμου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Υ4ΨΩΛΥ-Σ2Σ 15/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 235/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 235/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 277/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2017"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Π54ΩΛΥ-9ΟΕ 11/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 277/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 277/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 273/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης, καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κίνησης καθώς και καυσίμων θέρμανσης για το έτος 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ε9ΕΩΛΥ-Ι3Θ 11/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 273/2017 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 272/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας της υπηρεσίας «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ» (57/2017)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΦΗΣΩΛΥ-ΣΒΗ 11/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 272/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 272/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 271/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (65/2017)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΔΛ8ΩΛΥ-85Τ 10/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 271/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 271/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 270/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Φυλακτής»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω9Ψ2ΩΛΥ-7ΩΓ 10/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 270/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 270/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 269/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΩΑΦΩΛΥ-ΣΘΨ 09/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 269/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 269/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 267/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκλογή ενός μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου προς αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης Καταφυγίου Λαμπερού"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7851ΩΛΥ-Ν41 09/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 267/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 267/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 266/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω9ΦΩΩΛΥ-ΒΜ3 09/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 266/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 266/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 265/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΙ9ΓΩΛΥ-ΚΡΧ 09/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 265/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 265/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 296/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του οικονομικού έτους 2016"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 68ΑΚΩΛΥ-0ΞΤ 29/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 296/2017 Δ.Σ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 297/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον του θέματος της έκτακτης συνεδρίασης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘΜΚΩΛΥ-ΔΗ8 29/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 297/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 297/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 298/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του Κ.Α. 00-8115.00 με τίτλο «Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.» επί του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α."
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Χ89ΩΛΥ-60Λ 29/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 298/2017 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 84