ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 47/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΝΛΥΩΛΥ-ΑΞ8 28/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 47/2018 Δ.Σ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 46/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 5.360,00 € της Α' κατανομής έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΣΒΕΩΛΥ-2ΒΗ 28/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 46/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 46/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 42/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Νεοχωρίου»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΦΨΣΩΛΥ-1ΜΛ 28/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 42/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 41/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Κρυονερίου»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 62ΦΩΩΛΥ-ΗΡΨ 28/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 41/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 40/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Δ’ τριμήνου (Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΔ7ΑΩΛΥ-ΠΧΩ 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 40/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 40/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 38/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών για το έτος 2018: α) Παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης μέχρι του ποσού 5.869,40 € χωρίς Φ.Π.Α. β) Παραλαβής έργων από 5869,41 € και πάνω χωρίς Φ.Π.Α."
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 78ΗΤΩΛΥ-0Γ3 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 38/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 44/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση συστάδων Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Νεοχωρίου για απόληψη τεχνικής ξυλείας και καυσοξύλων ελάτης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 67Β2ΩΛΥ-ΩΜΗ 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 44/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 44/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 43/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση συστάδων Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Φυλακτής για απόληψη τεχνικής ξυλείας και καυσοξύλων ελάτης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΑΙΞΩΛΥ-ΑΗΒ 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 43/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 43/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 36/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών έτους 2018 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΗΡΡΩΛΥ-ΣΡΧ 26/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 36/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 34/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση/συμπλήρωση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΣ37ΩΛΥ-ΜΟΗ 26/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 34/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 34/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 32/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (θέση Κέδρος)»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 60ΠΙΩΛΥ-ΙΟ9 26/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 32/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 32/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 52/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΥΘ7ΩΛΥ-Γ9Υ 26/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 52/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 37/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης-επισκευής οχημάτων του Δήμου για το έτος 2018 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 61ΦΖΩΛΥ-ΟΥΟ 23/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 37/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 35/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2018 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΥΟ3ΩΛΥ-Λ49 23/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 35/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 33/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΤΦΤΩΛΥ-Α5Α 21/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 33/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 48/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση εκδηλώσεων για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου και ψήφιση σχετικής πίστωσης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΧΚΩΛΥ-ΓΑΥ 20/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 48/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 48/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 53/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ1ΙΔΩΛΥ-2ΙΨ 20/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 53/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 53/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 51/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση με τον Όμιλο "Μανιταρόφιλοι Θεσσαλίας" της Εαρινής Συνάντησης Μανιταροφίλων στην Τ.Κ. Νεοχωρίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΒ73ΩΛΥ-ΛΒΧ 19/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 51/2018 Δ.Σ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 55/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πραγματοποίηση συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΜΚΕ «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» στο Δημαρχείο Λίμνης Πλαστήρα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΙΞΔΩΛΥ-Ω7Φ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 55/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 55/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 54/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας της Κ.Ε.Δ.Ε. στο Δημαρχείο Λίμνης Πλαστήρα με θέμα τους μικρούς ορεινούς Δήμους της Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΒ9ΒΩΛΥ-ΦΑ7 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 54/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 54/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 86