ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 109/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω5ΒΞΩΛΥ-Θ9Θ 25/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 109/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 103/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση θεώρησης αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 65Ω2ΩΛΥ-ΔΦΘ 07/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 103/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 100/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επεκτάσεις-μετατοπίσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΓΗΔΩΛΥ-ΡΚ6 06/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 100/2018 Δ.Σ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 96/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση δαπανών για προσαυξήσεις φόρων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΖΚΘΩΛΥ-ΣΘ0 06/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 96/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 96/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 95/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 5.360,00 € της Β' κατανομής έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΓΟ8ΩΛΥ-ΚΨ4 06/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 95/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 95/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 94/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την Πράξη: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω7ΝΑΩΛΥ-ΖΔΧ 06/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 94/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 94/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 91/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΡΧΨΩΛΥ-ΩΡ3 06/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 91/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 93/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Μ5ΑΩΛΥ-ΙΙΙ 05/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 93/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 93/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 102/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΕΣ6ΩΛΥ-ΘΘ0 05/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 102/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 102/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 98/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της υπηρεσίας «Μηχανογραφική επεξεργασία δεδομένων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΗΦΘΩΛΥ-ΖΩΞ 04/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 98/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 98/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 97/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διοργάνωση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΝΩ9ΩΛΥ-4ΕΔ 04/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 97/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 97/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 90/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της 80/2018 απόφασης του Δ.Σ. για συνδιοργάνωση στο Μορφοβούνι Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Ο Έρωτας μέσα από το Δημοτικό Τραγούδι»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω1ΖΡΩΛΥ-Ι74 23/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 90/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 90/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 89/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 104/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΗΔΛΩΛΥ-Ρ1Δ 23/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 89/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 89/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 88/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης και των θεμάτων της"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΓΕΑΩΛΥ-ΘΞΦ 23/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 88/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 88/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 58/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση των γηπέδων στην Τ.Κ. Κρυονερίου, στον οικισμό Καλυβίων της Τ.Κ. Πεζούλας και στην Τ.Κ. Νεοχωρίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠΠΙΩΛΥ-ΥΛΩ 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 58/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 58/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 57/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΛΜΟΩΛΥ-ΑΒΞ 17/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 57/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 57/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 87/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 66ΧΖΩΛΥ-4Χ3 16/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 87/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 87/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 85/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση θεώρησης αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΦΣΨΩΛΥ-761 16/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 85/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 84/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διακοπή ηλεκτροδότησης στο αντλιοστάσιο ύδρευσης του οικισμού ¨Καλύβια" στην Τ.Κ. Πεζούλας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘΝ7ΩΛΥ-0ΝΩ 16/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 84/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 84/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 82/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με τον Όμιλο "Μανιταρόφιλοι Θεσσαλίας" της Εαρινής Συνάντησης Μανιταροφίλων στην Τ.Κ. Νεοχωρίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΡΔΦΩΛΥ-ΘΥΣ 16/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 82/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 88