ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Συμμετοχή στο δίκτυο πόλεων με λίμνες
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΟΦΚΩΛΥ-ΠΧΒ 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 76 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμμετοχή στο Δίκτυο Πίνδος
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω6ΝΥΩΛΥ-9Κ1 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 75 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παράβολα παράστασης δικηγόρου του Δήμου για εκπροσώπηση αιρετών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Λ40ΩΛΥ-ΚΧΖ 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 74 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΝΕ2ΩΛΥ-ΟΕΩ 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 73 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω8ΔΠΩΛΥ-ΚΞΞ 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 72 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΠΓΩΩΛΥ-ΗΩΥ 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 70 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές επιστροφές Χρηματικών υπολοίπων σε ΝΠΔΔ του Δήμου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΚΨΔΩΛΥ-Λ30 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 69 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό - παράταση σύμβασης
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Ν26ΩΛΥ-25Ι 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 68 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - Παράταση σύμβασης
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΟΕΑΩΛΥ-ΒΞ4 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 67 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΓΘ3ΩΛΥ-Τ4Ε 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 66 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 65Ξ7ΩΛΥ-ΒΒ6 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 63 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΤΔΜΩΛΥ-ΧΟΟ 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 65 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδοχές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω148ΩΛΥ-ΖΨΑ 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 62 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Κέντρου Κοινότητας 12ου 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ξ8ΘΩΛΥ-ΧΚΜ 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 64 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΜΝ3ΩΛΥ-6ΣΙ 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 61 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων,δημοτικών κτηρίων και επαρχιακών οδών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΦΒΡΩΛΥ-ΣΒΦ 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 60 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή υλοποίησης προγράμματος λειτουργίας του ΟΣΔΑ Δυτικής Θεσσαλίας (Μεταφόρτωση - Υγειονομική Ταφή - Ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας).
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΝΕΗΩΛΥ-ΓΨΗ 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 59 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μισθοδοσία Καθαριστριών Σχολείων 12ου 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΡΤΝΩΛΥ-ΒΙ3 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 58 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδοχές Ληξιάρχων 12ου 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Μ16ΩΛΥ-ΚΒ6 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 55 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΨΦ7ΩΛΥ-Ρ7Ο 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 57 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 6 830