ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΛΜ4ΩΛΥ-ΛΜ3 07/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/322 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΙΟΘΩΛΥ-Δ7Π 07/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/321 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΨΘ6ΩΛΥ-ΑΝΟ 07/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/317 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΗΙΒΩΛΥ-653 07/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/316 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΜΧ4ΩΛΥ-ΠΨΥ 07/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/315 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΞΕ1ΩΛΥ-ΛΔ3 07/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/318 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥλΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΗ2ΚΩΛΥ-ΖΓΝ 07/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/319 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΧΔΧΩΛΥ-ΜΧΘ 07/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/320 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΓΒΦΩΛΥ-Ν3Τ 07/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 606 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση φόρου εισοδήματος
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΚΛΗΩΛΥ-Ν2Τ 07/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 2929 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Κ4ΣΩΛΥ-ΙΡ9 07/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/314 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΤ1ΓΩΛΥ-Ζ25 07/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/313 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω97ΣΩΛΥ-ΠΚ4 07/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/312 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΜΠΧΩΛΥ-ΧΩΩ 07/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/311 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω43ΛΩΛΥ-ΝΡ8 07/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/310 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω7ΘΒΩΛΥ-ΖΦ6 07/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/309 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 670ΠΩΛΥ-Λ06 07/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/308 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Προμήθεια οικοδομικών υλικών κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΓΒ2ΩΛΥ-ΣΥΟ 06/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 2918 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μίσθωση λεωφορείου για μεταφορά κατασκηνωτών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΟΩΘΩΛΥ-1ΟΞ 06/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 2917 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΖΖΟΩΛΥ-ΡΤΖ 06/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/307 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 6 891