ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ65ΒΩΛΥ-ΛΔΠ 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 4445 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΞΒΥΩΛΥ-ΝΙ8 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 4444 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ13ΚΩΛΥ-ΖΡΡ 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 4443 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 202/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ9ΩΧΩΛΥ-Ι5Υ 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 202/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΖΡΤΩΛΥ-Χ74 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/524 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ (ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΑΓΩΝΑ)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΨ3ΩΩΛΥ-8ΥΒ 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/523 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επικύρωση ή μη των πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού, για τη μελέτη «Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους Τ. Κ. Κερασιάς 2019-2028»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΣΛΓΩΛΥ-Ζ8Π 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 359 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 201/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 295/2018 απόφασης του Δημάρχου αναφορικά με «Έκτακτη αποκατάσταση αντλιοστασίου Αγ. Παντελεήμονα Πεζούλας»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΝΒΠΩΛΥ-7ΣΕ 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 201/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 201/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΘ1ΝΩΛΥ-ΛΡΓ 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/83 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΠΗΣΩΛΥ-78Ο 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/82 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΝΟΤΩΛΥ-ΡΝΤ 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/81 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6426ΩΛΥ-ΛΥΞ 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/80 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΙΩ6ΩΛΥ-ΟΚΗ 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/522 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΞΛΛΩΛΥ-ΝΝΩ 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/521 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΤΟ ''ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ''
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΞΚ3ΩΛΥ-ΑΡΞ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/520 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ 2239 ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΥΩΞΩΛΥ-761 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/519 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 221/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΜΒΞΩΛΥ-2ΞΠ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 221/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 221/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ο7ΣΩΛΥ-6ΒΞ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 358 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω2ΔΟΩΛΥ-2Μ1 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/516 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΦΚΖΩΛΥ-Δ9Χ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/517 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 6 810