ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 67ΡΖΩΛΥ-Ζ0Ρ 04/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/245 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΩΗ3ΩΛΥ-ΚΗΕ 04/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/244 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 43,00 € για ασφάλιστρα ακινήτων (αναψυκτήριο Μεσενικόλα)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 62Δ1ΩΛΥ-ΡΙΠ 04/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 236 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 185,00 € για ασφάλιστρα ακινήτων (παλιό Δημαρχείο Πλαστήρα)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΓΞΦΩΛΥ-0ΗΒ 04/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 235 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 190,00 € για ασφάλιστρα ακινήτων (αναψυκτήριο Λαμπερού)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 626ΒΩΛΥ-ΜΘ7 04/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 234 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 220,00 € για ασφάλιστρα ακινήτων (Ξενώνας Μοσχάτου)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΣΜΕΩΛΥ-ΟΛΚ 04/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 233 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 263,00 € για ασφάλιστρα ακινήτων (εστιατόριο Λαμπερού)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 64ΜΣΩΛΥ-ΓΑΨ 04/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 232 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 636ΦΩΛΥ-2ΘΣ 04/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 147 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΗΩ7ΩΛΥ-ΓΡΑ 04/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/45 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 131,00 € για ασφάλιστρα ακινήτων (Ξενώνας Μεσενικόλα)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω3ΕΗΩΛΥ-Ψ7Α 04/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 231 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 85,00 € για ασφάλιστρα ακινήτων (αστική ευθύνη Ξενώνα Μεσενικόλα)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Χ7ΞΩΛΥ-ΦΨΦ 04/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 230 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Χ1ΘΩΛΥ-2ΞΖ 04/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 146 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση της με αριθμό 1422018 απόφασής μας και ψήφιση πίστωσης 5.992,05 € για Παρακολούθηση εγκαταστάσεων νέου διυλιστηρίου Νεβρόπολ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6218ΩΛΥ-ΖΞ7 04/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 178 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Υ5ΣΩΛΥ-2ΓΦ 04/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/243 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 120/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 67Ψ5ΩΛΥ-Ι7Μ 03/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 120/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 120/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΧΕΠ: Β/14,Β/15,Β/17,Β/19,Α/157,Α/168,Α/170,Β/16,Α/178,Α/179,Α/189,Α/191,Α/192
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΚΛ2ΩΛΥ-Κ44 03/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/117 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Β/14,Β/15,Β/19,Α/170,Β/16,Α/178,Α/179,Α/189,Α/191,Α/192
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΦΞΤΩΛΥ-ΦΕΙ 03/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/116 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΧΕΠ: Β/14,Β/15,Β/17,Β/19,Α/157,Α/168,Β/16,Α/178,Α/179,Α/189
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΟΜ8ΩΛΥ-ΞΕΟ 03/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/115 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% ΧΕΠ: Α/170
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΚΛΠΩΛΥ-9ΙΗ 03/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/114 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% ΧΕΠ: Α/170
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Λ7ΛΩΛΥ-Υ9Φ 03/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/114 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 3 4 5 6 7 767