ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 62ΒΓΩΛΥ-ΥΦΟ 11/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/390 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΛΑΔΟΝΟΜΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΣΝ0ΩΛΥ-ΠΓ9 11/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/65 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Φυλακτής - Κρυονερίου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΤΙΖΩΛΥ-Ω42 11/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 3589 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μετατοπίσεις-επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ζ5ΗΩΛΥ-ΣΔ1 11/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 2555 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΚ46ΩΛΥ-9ΡΞ 11/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/389 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 173/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετατοπίσεις- επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού σε Τ.Κ. του Δήμου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΗ75ΩΛΥ-ΚΕ5 10/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 173/2018 Δ.Σ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ MAΪΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΣΕ7ΩΛΥ-Τ7Ω 10/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/181 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΕΚΧΩΛΥ-73Γ 10/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/64 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Αποδοχές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΟΗΖΩΛΥ-7ΨΤ 10/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 442 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 172/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης <<Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Φυλακτής - Κρυονερίου>>"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΖΓ6ΩΛΥ-ΤΦΒ 10/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 172/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 172/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 164/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Θ5ΩΩΛΥ-7ΟΕ 10/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 164/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Φ6ΨΩΛΥ-87Ζ 10/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 441 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ 48896 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΕΘΒΩΛΥ-ΖΚ6 10/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/388 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ 101803 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΧΜ4ΩΛΥ-2ΕΡ 10/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/387 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Εργασίες αποκατάστασης δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού
Δήμαρχος ΑΔΑ: 73Ε3ΩΛΥ-Κ3Ι 10/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 267 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΠΕΠΩΛΥ-Ν3Ν 10/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/386 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΔΗΛΩΛΥ-ΧΔΑ 10/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/384 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΡΦ2ΩΛΥ-Ι7Ρ 10/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/385 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΕΝΦΩΛΥ-ΛΨΖ 10/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/383 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και συγκεκριμένα στο αρ. 75παράγραφος ΙΙ8 του νόμου στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνεται η συντήρηση νεκροταφείων.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΔΑ3ΩΛΥ-76Ψ 07/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 3532 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 3 4 5 6 7 792