ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (αρ. εντολής 3647/19)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΔΣΟΩΛΥ-ΨΜΨ 28/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/13 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΙΣΦΙΡΑ ΣΤΟ ΤΠΔΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΔΧΑΩΛΥ-Β42 28/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/14 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΙΜΧΩΛΥ-Ξ3Α 28/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/12 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑ7ΕΩΛΥ-ΠΑΡ 25/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ασφάλιστρα ακινήτων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΗΖΘΩΛΥ-ΒΦ5 25/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 317 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναβάθμιση περιβαλλοντικού κέντρου Νεοχωρίου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΡΝΣΩΛΥ-2ΕΙ 25/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 316 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2018
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΖΡΨΩΛΥ-Υ05 25/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 5106 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 119/2019 ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ.Ε. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΪΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Διοικητικές Υπηρεσίες ΑΔΑ: ΨΟΑΘΩΛΥ-ΛΒΝ 24/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 297/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 118/2019 ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ.Ε. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΘΩΜΑ
Διοικητικές Υπηρεσίες ΑΔΑ: Ω9ΑΥΩΛΥ-ΡΞΗ 24/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 291/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΤΙ3ΩΛΥ-520 24/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/17 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ & ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΠΟ 03/12/2018 - 02/01/2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΒ87ΩΛΥ-2Β0 24/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/16 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 117/2019 Δημάρχου: Αποδοχή παραίτησης του Νταλαγιώργου Δημήτριου του Βασιλείου
Διοικητικές Υπηρεσίες ΑΔΑ: ΩΗΟ2ΩΛΥ-94Β 24/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 117/2019 Δημάρχου ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΕΓ3ΩΛΥ-3ΓΒ 24/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 116 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΚΤΞΩΛΥ-ΚΣ4 24/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 115 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΒΘ5ΩΛΥ-Π2Κ 24/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/9 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (αρ. εντολής 285/19)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΝΕΣΩΛΥ-Ω9Τ 24/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/10 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΛΣΕΩΛΥ-ΝΜΕ 22/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 114 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μετακίνηση υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη για παρακολούθηση ημερίδας που διοργανώνει ο ΕΦΚΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΡΧΨΩΛΥ-ΧΚΖ 22/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 112 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΣΣΨΩΛΥ-Η23 22/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 111 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΗΛΦΩΛΥ-ΤΡΒ 22/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 110 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 3 4 5 6 7 835