ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ (ΟΚΤΑΜΗΝΟ) ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 681ΑΩΛΥ-ΝΕΦ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/518 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΦΦΛΩΛΥ-ΛΗ2 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/512 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 65ΓΞΩΛΥ-2ΚΔ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/513 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΚΜΨΩΛΥ-Β5Θ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/514 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΔΣΗΩΛΥ-ΖΚΦ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/515 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Γ8ΟΩΛΥ-69Ρ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 350 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω3ΟΗΩΛΥ-29Τ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 349 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόδοση λογαριασμού στο με αριθμό Α-47211-10-2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 3382018 απόφαση της Οικονομικ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Τ8ΘΩΛΥ-ΤΞΠ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 356 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 60Γ3ΩΛΥ-ΗΜΩ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/506 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ξ7ΦΩΛΥ-8ΜΗ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/507 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΤΝΤΩΛΥ-ΝΨΨ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/508 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΝΘΕΩΛΥ-ΤΓΗ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/509 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω4ΕΧΩΛΥ-ΨΣΙ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/510 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΤΨΤΩΛΥ-Ν1Ι 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/511 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία Μπελοκομίτη»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΥΘΟΩΛΥ-02Κ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 355 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση οστεοφυλακίου Καλυβίων Πεζούλας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 666ΦΩΛΥ-ΚΕΙ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 354 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση υδρομάστευσης Καρίτσας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΘΧΩΩΛΥ-Ψ45 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 353 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΩΗ2ΩΛΥ-ΣΚΜ 02/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/505 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΣΜΒΩΛΥ-4ΡΧ 02/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 4398 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΠΓΓΩΛΥ-13Σ 02/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 4397 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 3 4 5 6 7 810