ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΠΟ 03/04/2018 - 02/05/2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΡΠΩΩΛΥ-9Ω3 28/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/194 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια στεφανιών για την εθνική επέτειο 28ης Οκτωβρίου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ν0ΔΩΛΥ-1ΧΟ 28/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 1895 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών για την εθνική επέτειο 28ης Οκτωβρίου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΠ7ΩΩΛΥ-4Τ9 28/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 1894 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 9ου ΑΓΩΝΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω93ΗΩΛΥ-ΔΜΩ 24/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/193 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΘ3ΣΩΛΥ-6ΑΔ 24/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/158 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 60/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και απόδοση πίστωσης για την επιχορήγηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης "επιΝΟΗΣΗ""
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΣΓΟΩΛΥ-ΑΓΡ 24/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 60/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 60/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 260/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «ΕπιΝόηση»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΡΕΠΩΛΥ-2Ν4 24/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 260/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 260/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ,Φ.Μ.Υ. ΧΕΠ: Β/1,Β/2,Β/3
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΜ8ΠΩΛΥ-9Η7 24/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/156 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΔΩΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΥΔ4ΩΛΥ-Ι2Ο 24/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Β/13 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΥΙΙΩΛΥ-ΟΥ2 23/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/155 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 9ου ΑΓΩΝΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ (ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΑΓΩΝΑ)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω2ΡΥΩΛΥ-7ΗΔ 23/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/192 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΝΝΕΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (15ος λογ/σμος)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΝΜΒΩΛΥ-ΘΥ4 23/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 1864 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποκατάσταση σιδηροκατασκευών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ4ΗΑΩΛΥ-ΠΣΘ 23/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 1863 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποκομιδή απορριμμάτων για τη χρονική περίοδο από 03/07/2017 έως 05/09/2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΔΔΡΩΛΥ-ΔΩΑ 23/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 1862 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μετατοπίσεις-επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΓΩΧΩΛΥ-ΜΦ2 23/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 1861 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΨΛΟΩΛΥ-ΡΜ1 23/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 1860 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή για θεατρικές παραστάσεις στις Τ.Κ. Φυλακτής και Κρυονερίου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω9ΙΜΩΛΥ-2ΘΠ 23/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 1859 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθιεα χυμών κ.λ.π. για τον ποδηλατικό γύρο Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΒΗΞΩΛΥ-ΚΛΥ 23/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 1858 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια γραφικής ύλης
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΙΣΕΩΛΥ-Λ4Β 23/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 1857 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επισκευή - συντήρηση του ΚΗΙ 2255 οχήματος του Δήμου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΖΓ5ΩΛΥ-ΔΞ6 23/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 1856 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 3 4 5 6 7 869