ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΒΦΩΩΛΥ-ΙΟΙ 27/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/368 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Η88ΩΛΥ-2ΑΩ 27/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/367 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΛ7ΑΩΛΥ-ΖΛΟ 27/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/366 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω1Ρ7ΩΛΥ-776 27/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/365 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω7Ω4ΩΛΥ-9ΛΟ 27/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/364 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΙΣΕΩΛΥ-ΞΔΖ 26/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/363 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΞΑ3ΩΛΥ-0ΑΠ 26/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/275 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΕ 101803 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΕΤ1ΩΛΥ-ΠΞΩ 23/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/362 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΕ 101803 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ7ΦΖΩΛΥ-ΑΘ1 23/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/361 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΞ1ΛΩΛΥ-ΥΚ5 22/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 630 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 78ΚΖΩΛΥ-ΡΚ8 21/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/360 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω29ΑΩΛΥ-5Η0 21/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/359 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου 8ου 2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΓΧΟΩΛΥ-ΥΓΓ 21/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 628 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΟΚ2ΩΛΥ-ΚΑΟ 20/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/358 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΚΕΣΩΛΥ-62Π 20/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/357 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Ανάκληση της με αριθμό 352019 απόφασής μας που αφορά σε Συζήτηση και λήψη απόφασης για Επικύρωση ή μη του 2ου πρακ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕΑ9ΩΛΥ-ΛΘΕ 20/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 50 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ''ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ'' ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΖ7ΝΩΛΥ-ΚΤ5 20/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/356 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 64Γ9ΩΛΥ-ΖΕΣ 20/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 626 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΝΙΘΩΛΥ-ΤΜΖ 20/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/355 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 99ΦΦΩΛΥ-12Δ 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 627 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 4 5 6 7 8 897