ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εκβάθυνση αρδευτικού αύλακα Κερασέας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛΥ-ΘΛΘ 17/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου « Έργα Ύδρευσης Καλυβίων Πεζούλας-Νεράιδας-Νεοχωρίου»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛΥ-Ω0Α 17/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 60-2013 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εκβάθυνση αρδευτικού αύλακα Κερασέας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛΥ-2ΨΧ 17/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 78 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 1.500,00 € για συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛΥ-3ΑΥ 17/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 89 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛΥ-418 17/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 97-2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Καθαρισμός δεξαμενών άρδευσης Τ.Κ. Κερασιάς
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛΥ-ΣΞΖ 17/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 77 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντήρηση χώρων γηπέδων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛΥ-0ΘΓ 17/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρση καταπτώσεων Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛΥ-86Ε 17/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛΥ-ΞΛ3 17/04/2013 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛΥ-4ΣΙ 17/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 95-2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Άρση καταπτώσεων Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛΥ-35Β 17/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 37 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛΥ-Ν6Ξ 17/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1174 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ μηχανήματος για την άρση καταπτώσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛΥ-ΤΑΛ 17/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ μίσθωσης μηχανημάτων για την άρση καταπτώσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛΥ-ΚΔ7 17/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Μίσθωση μηχανημάτων για Άρση Καταπτώσεων Δ. Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛΥ-7ΚΑ 17/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 36 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρση καταπτώσεων Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛΥ-ΦΡ5 17/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Άρση καταπτώσεων Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛΥ-534 17/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 35 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 400,00 € για συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛΥ-ΠΟΙ 17/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 88 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛΥ-ΙΣ5 17/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 96-2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης 255,79 € για πληρωμή ασφαλίστρων του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2239 επιβατικού αυτοκινήτου του Δήμου για το από 7-1-2013 μέχρι 7-1-2014 χρονικό διάστημα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΣΩΛΥ-ΤΧΒ 16/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 87 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 598 599 600 601 602 653