ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ψήφιση πίστωσης 1.620,00 € για πληρωμή τελών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων του Δήμου έτους 2013
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΛΥ-ΣΕΨ 12/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 381 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΛΥ-ΤΚΠ 12/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 449 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια και παραγωγή φωτοτυπημένων σχεδίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΛΥ-7ΥΟ 12/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 448 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης 1.434,80 € για πληρωμή τελών κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων του Δήμου έτους 2013
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΛΥ-ΦΥΟ 12/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 379 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος της εταιρείας «Αφοί Φ. Παπουτσή Ο.Ε.» για την έγκριση παράτασης υλοτομίας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΥ-Ρ1Δ 11/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 305-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος της εταιρείας «Αφοί Φ. Παπουτσή Ο.Ε.» για την έγκριση παράτασης υλοτομίας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΥ-5ΚΘ 11/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 305-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 1.200,00 € για προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων χρήσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΠΩΛΥ-ΑΞΩ 10/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 388 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτ/των
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΠΩΛΥ-Μ6Ξ 10/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 40 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για δημοσιεύσεις»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΠΩΛΥ-5ΨΑ 10/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 376 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας (Υπερ Σύνταξης 6,67%)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΠΩΛΥ-ΒΣΧ 10/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 446 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Οδοποιίας Μπρέντα-Ζαχαρέικα Μεσενικόλα».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΜΠΩΛΥ-ΒΥΝ 10/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 294-2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Επέκταση Οδοποιίας Μεσενικόλα».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΜΠΩΛΥ-499 10/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 293-2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Πλακοστρώσεις Τ.Δ. Μεσενικόλα».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΜΠΩΛΥ-3ΤΓ 10/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 292-2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση σχετικών πιστώσεων για δημοσιεύσεις
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΠΩΛΥ-ΣΤ9 10/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 357 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο Τ.Δ. Καρίτσας Δολόπων (Οικισμός Μέγα Ρέμα)» του πρώην Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΜΠΩΛΥ-ΚΘΝ 10/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 291-2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΠΩΛΥ-ΜΘΚ 10/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 394 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου « Εσωτερική Οδοποιία Μοσχάτου ».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΜΠΩΛΥ-ΦΝΘ 10/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 297-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου « Εσωτερική Οδοποιία Κρυονερίου».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΜΠΩΛΥ-7ΟΜ 10/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 296-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου « Εσωτερική Οδοποιία Μορφοβουνίου».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΜΠΩΛΥ-Ν5Κ 10/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 295-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για δημοσιεύσεις
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β45ΧΩΛΥ-ΑΙ4 07/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 357 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 598 599 600 601 602 624