ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩΛΥ-ΖΥΛ 07/01/2014 Αρ. Πρωτ.: Α 1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινο
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩΛΥ-0ΗΡ 07/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 23 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έξοδα κίνησης Προέδρων Τ.Κ. 12ος 2013.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩΛΥ-Υ60 07/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 22 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχές Πρακτικογράφου Δ.Σ. 12ου 2013.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩΛΥ-ΧΤΟ 07/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 21 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχές Ληξιάρχων 12ου 2013.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩΛΥ-ΟΜΛ 07/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 20 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αντιμισθία αιρετών 12ος 2013.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩΛΥ-0ΕΠ 07/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 19 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μισθοδοσία Καθαριστριών Σχολείων 12ου 2013.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩΛΥ-ΝΦΒ 07/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 18 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μισθοδοσία Ειδικών Συνεργατών 12ου 2013.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩΛΥ-4ΙΒ 07/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 17 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου (κρατήσεις οργανικής
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩΛΥ-ΣΔΔ 07/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 16 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αμοιβή υλοποίησης προγράμματος λειτουργίας του ΟΣΔ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙ63ΩΛΥ-Ν4Κ 03/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 15 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΙ63ΩΛΥ-ΠΜΜ 03/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 14 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αντιμισθία Αντιδημάρχων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΙ63ΩΛΥ-ΥΨΥ 03/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 13 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου..
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΙ63ΩΛΥ-Π5Γ 03/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 12 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντήρηση-τοποθέτηση και εκτοποθέτηση χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΙ63ΩΛΥ-ΦΕΩ 03/01/2014 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Αντιμισθία Δημάρχου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΙ63ΩΛΥ-2Ν6 03/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 11 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Συντήρηση-τοποθέτηση και εκτοποθέτηση χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΙ63ΩΛΥ-2ΧΨ 03/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 305 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απόδοση κρατήσεων Π.Ο.Ε..
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΙ63ΩΛΥ-4ΧΦ 03/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 10 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΙ63ΩΛΥ-4ΩΡ 03/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 9 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΙ63ΩΛΥ-ΡΑΧ 03/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 8 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΙ63ΩΛΥ-ΠΥΣ 03/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 7 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 639 640 641 642 643 835