ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντήρηση δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΛΨΩΛΥ-ΗΨΠ 09/10/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας λαμπτήρων LED δαπάνης 122.508,00 €
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛΛΨΩΛΥ-ΜΑΥ 09/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 270-2013 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Σύνταξη υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη για ηλεκτροδότηση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΛΨΩΛΥ-ΥΦΕ 09/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 238 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Σύνταξη υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη για ηλεκτροδότηση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΛΨΩΛΥ-Φ7Λ 09/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 237 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aποκατάσταση σιδηροκατασκευών Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΛΨΩΛΥ-9ΚΟ 09/10/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΛΨΩΛΥ-50Η 09/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 239 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης 1.675,57 € για αποκατάσταση σιδηροκατασκευών Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛΛ6ΩΛΥ-49Δ 08/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 358 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για κτίρια
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛΛ6ΩΛΥ-Ι47 08/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 3274 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Παραίτηση από ένδικα μέσα κατά της με αριθμό 153/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας και ψήφιση πίστωσης 5.016,48 € (υπόθεση της με αριθμό 473/2012 αγωγής του δικηγόρου κ. Χρήστου Γ. Δήμου)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛΛ6ΩΛΥ-ΟΩΓ 08/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 357 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟ
Ψήφιση πίστωσης 541,20 € για εργασίες σύνταξης υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη για ηλεκτροδότηση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩΛΥ-Φ6Γ 07/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 339 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση της με αριθμό 222/2013 απόφασης που αφορά ψήφιση πίστωσης 246,00 € για εργασίες ηλεκτροδότησης πλατειών, πάρκων και οδών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩΛΥ-5ΚΣ 07/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 338 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Aποκατάσταση σιδηροκατασκευών Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩΛΥ-ΙΘΞ 07/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 235 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Συντήρηση δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩΛΥ-9ΨΓ 07/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 234 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 2.496,90 € για διανομή κατ΄ οίκον οδηγού του δημότη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩΛΥ-ΩΝΠ 07/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 334 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απόφαση της Επιτροπής συντήρησης – επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩΛΥ-Π9Ν 07/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 3083 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για εργασίες κατεδάφισης δημοτικής αυθαίρετης κατασκευής στην Τ.Κ. Φυλακτής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩΛΥ-ΕΡΞ 07/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 333 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Eργασίες μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩΛΥ-ΝΦ3 07/10/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Eργασίες μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩΛΥ-Κ47 07/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 199 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια υλικών ύδρευσης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛΛ4ΩΛΥ-4Ι0 04/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 3273 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛΛ4ΩΛΥ-6Μ5 04/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 3272 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 639 640 641 642 643 801