ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Έγκριση η μη πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια εξοπλισμού χώρου έκθεσης λαογραφικού υλικού στο Τ.Δ. Φυλακτής και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΔΩΛΥ-Χ2Π 12/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 34-2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια χλωριωτών αντλιοστασίων Δήμου σε εξέλιξη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔ3ΩΛΥ-1ΡΘ 11/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 163 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αποφράξεις αποχετεύσεων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔ3ΩΛΥ-ΑΑΚ 11/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 162 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Περισυλλογή απορριμμάτων επαρχιακού δικτύου Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔ3ΩΛΥ-ΡΞΧ 11/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 161 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού δημοτικής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔ3ΩΛΥ-Ε9Ζ 11/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 160 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού δημοτικής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔ3ΩΛΥ-ΔΧΟ 11/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 159 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απόφαση Δημάρχου επιβολής σε όλους τους υπόχρεους προστίμου 2% για κάθε μήνα καθυστέρησης μη δυνάμενο να υπερβεί το ισόποσο του τέλους, επί εκπρόθέσμου δηλώσεως καταβολής, α) του τέλους παρεπιδημούντων και β) του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΔ3ΩΛΥ-ΝΧΑ 11/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 33 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ηλεκτροφωτισμός Τοπ. Κοινοτήτων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔ3ΩΛΥ-ΞΜΘ 11/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 158 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΔ3ΩΛΥ-ΔΕΨ 11/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 771 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Συντήρηση - τοποθέτηση - εκτοποθέτηση χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα σε εξέλιξη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩΛΥ-ΠΣΣ 07/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 157 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικού Κέντρου Κερασιάς - ΑΞΟΝΑΣ 4 Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩΛΥ-ΘΩΓ 07/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 156 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υπηρεσιών και μεταφορών».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩΛΥ-Θ1Α 07/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 28-2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εξοπλισμού χώρου έκθεσης Λαογραφικού υλικού Φυλακτής - ΑΞΟΝΑΣ 4 Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩΛΥ-Ρ9Β 07/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 155 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ρύθμιση αυθαιρέτων εστιατορίου Πλάζ Λαμπερού σε εξέλιξη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩΛΥ-ΦΡΥ 07/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 154 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Τεχνικοοικονομική μελέτη αντικατάστ. λαμπτήρων ΦΟΠ με λαμπτήρες LED
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩΛΥ-6Ο1 07/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 153 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαχειριστική μελέτη δάσους Τ.Κ. Μοσχάτου περιόδου 2012-2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩΛΥ-ΗΘΛ 07/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 152 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ηλεκτροδότηση εξέδρας υδροληψίας έργου ύδρευσης απο τη Λίμνη Πλαστήρα (3ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩΛΥ-Σ0Σ 07/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 151 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
''Αναπλάσεις Οικισμών'' Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων (4ος Λογ/σμος)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΥ-Β5Ο 06/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 150 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ύδρευση Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων απο λίμνη Ν. Πλαστήρα (7ος λογ/σμός)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΥ-ΚΘ3 06/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 149 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Νεοχωρίου».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΥ-0ΕΠ 06/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 25-2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 647 648 649 650 651 757