ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Περί: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου « Περίφραξη-Αποκατάσταση Νεκροταφείου Λαμπερού».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΦΩΛΥ-ΖΞΜ 30/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 289-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αλλαγή χρήσης της δασικής έκτασης στη θέση «Λιβάδι» της Τοπ. Κοινότητας Πεζούλας για λειτουργία χιονοδρομικής πίστας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΦΩΛΥ-2Α0 30/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 287-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Τροποποίηση της αριθ.56/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα περί ορισμού Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την επωνυμία ¨ επιΝΟΗΣΗ¨
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΛΩΛΥ-2ΥΕ 23/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 243-2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την επωνυμία « Οίκος Αμπέλου και Κρασιού».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΛΩΛΥ-ΘΞΧ 23/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 242-2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την επωνυμία « Κέντρο Ιστορικών Μελετών Νικόλαος Πλαστήρας» Κ.Ι.ΜΕ.Ν.Π.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΡΩΛΥ-ΛΦΚ 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 241--2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί :Παραχώρηση αίθουσας στην «επί ΝΟΗΣΗ» Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΡΩΛΥ-Ε1Φ 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 2009---2011 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί :Παραχώρηση αίθουσας στην «επί ΝΟΗΣΗ» Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΡΩΛΥ-ΝΛΥ 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 209--2011 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος του κ. Σκούφη Θωμά -Τροποποίηση της αριθ.54/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα .
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΡΩΛΥ-ΧΟ3 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 240-2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί :Παραχώρηση αίθουσας στην «επί ΝΟΗΣΗ» Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΡΩΛΥ-ΤΦΚ 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 209-2011 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την επωνυμία ¨ επιΝΟΗΣΗ¨
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΒΩΛΥ-ΓΨΚ 15/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 237-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισμού Προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την επωνυμία ¨ επιΝΟΗΣΗ¨.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΒΩΛΥ-4Μ0 15/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 236-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την επωνυμία ‘ επιΝΟΗΣΗ’
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΒΩΛΥ-1Ν7 15/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 235--2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναμόρφωση πρ/σμού 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΥ-5Ν1 01/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 264/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Περί: Αναμόρφωση πρ/σμού 2011:
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΥΩΛΥ-ΓΩΨ 31/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 264-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου στην υπόθεση αγωγής αναγνωριστικής κυριότητας της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε. κατά του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ο0ΩΛΥ-ΡΧΗ 26/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 238-2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου « Οδοποιία Νέου Οικισμού Λαμπερού-Φάση Α΄ »
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ο0ΩΛΥ-ΗΚΚ 26/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 233-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση μνημείου Ηρώων και πλατείας Τ.Κ. Πεζούλας»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ο0ΩΛΥ-ΝΜΓ 26/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 232-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού,PHILOXENIA 2011, που θα πραγματοποιηθεί από 18 έως 20 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΗΩΛΥ-ΞΒΒ 25/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 224--2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας του.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ο1ΩΛΥ-7ΚΧ 24/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 225-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υποβολή αίτησης εξέτασης επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα .
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΛΩΛΥ-ΨΡΨ 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 229-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 647 648 649 650 651 653