ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Πολιτιστικού Κέντρου Κερασιάς»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΣΚΩΛΥ-Κ1Θ 20/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 272-2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Γ΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που αφορά στην υλοποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΣΚΩΛΥ-ΒΩΞ 20/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 270-2012 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς στη θέση Στεργιόπουλου», προϋπολογισμού 4.400,45 €.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΣΚΩΛΥ-Ν5Τ 20/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 277---2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΣΚΩΛΥ-ΔΤΚ 20/11/2012 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΣΚΩΛΥ-ΔΟ6 20/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 383-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Βελτίωση δασικών δρόμων για αντιπυρική προστασία» προϋπολογισμού 255.00,00 € -αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΣΛΩΛΥ-4ΜΛ 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 269-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΣΛΩΛΥ-ΝΥ6 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 428 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Βελτίωση δασικών δρόμων για αντιπυρική προστασία
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΣΛΩΛΥ-855 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 427 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΣΛΩΛΥ-ΑΜΣ 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 426 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΣΛΩΛΥ-ΤΣ1 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 386-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΣΛΩΛΥ-Γ6Ω 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 425 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Eισφορά υπέρ ΚΣΚΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΣΛΩΛΥ-41Υ 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 424 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (επισκευή μπασκετών του Δήμου)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΣΛΩΛΥ-Δ65 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 249 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Eισφορά υπέρ ΤΠΔΥ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΣΛΩΛΥ-ΖΞΥ 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 423 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αποκατάσταση βλαβών αντλιοστασίων Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΣΛΩΛΥ-55Ν 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 422 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΣΛΩΛΥ-ΖΛΛ 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 385-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αποκατάσταση κατολισθήσεων Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΣΛΩΛΥ-ΑΟΓ 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3836 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΛΥ-ΞΒΨ 16/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 355 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΛΥ-Β5Δ 16/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 354 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Κράτηση 0,10% Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΛΥ-1ΓΝ 16/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 420 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 730 731 732 733 734 818