ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Μεταφορά απορριμμάτων Λαμπερού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΛΥ-ΚΦΞ 02/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 829 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Παράταση μίσθωσης συστάδας 37β Δημοτικού Δάσους Νεοχωρίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΛΥ-Τ2Υ 02/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 4355 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Απευθείας ανάθεση σύνταξης της χωροταξικής μελέτης για την επικαιροποίηση του ολοκληρωμένου τοπικού προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης σε εφαρμογή της ''HABITAT AGENDA'' και ψήφιση πίστωσης 7.000,00 €
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΛΥ-73Σ 02/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 72 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Απευθείας ανάθεση σύνταξης της περιβαλλοντικής μελέτης για την επικαιροποίηση του ολοκληρωμένου τοπικού προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης σε εφαρμογή της ''HABITAT AGENDA'' και ψήφιση πίστωσης 8.000,00 €
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΥ-Β89 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 71 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για συντήρηση και καθαρισμό Νεκροταφείων ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΥ-5Σ2 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 74 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για συντήρηση και καθαρισμό Νεκροταφείων ενότητας Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΥ-97Α 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 73 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για άρση καταπτώσεων Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΥ-ΓΝΕ 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 59 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για άρση καταπτώσεων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΥ-ΜΤΞ 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 60 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΥ-ΒΔ2 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 435 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Περισυλλογή απορριμμάτων επαρχιακού δικτύου Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΥ-790 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 49 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Ευπρεπισμός χώρων μεταφοράς απορριμμάτων και παλαιών χωματερών του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΥ-ΦΗΠ 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 48 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 20.000,00 € για αποχιονισμό οδών - κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΥ-3ΥΗ 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 53 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 20.000,00 € για αποχιονισμό οδών - κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΥ-ΥΝΣ 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 54 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για προμήθεια χλωριωτών αντλιοστασίων Δήμου, σε εξέλιξη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΥ-ΙΔΧ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 52 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εσωτερική οδοποιία Φυλακτής - σε εξέλιξη.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΥ-ΦΡΞ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 828 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συντήρηση δικτύου Ποδηλατοδρόμων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΥ-649 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 748 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λοιπές Επικοινωνίες – Ταχυμεταφορές.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΥ-ΙΕ9 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 747 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Δημοσιεύσεις.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΥ-Ν1Λ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 746 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Οφειλή στον δικηγόρο Κων/νο Θεογιάννη για παράσταση στην υπόθεση αγωγής αναγν. Κυριότητας της Δολοπο.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΥ-ΖΩΖ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 745 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Οφειλή στον δικηγόρο Κων/νο Θεογιάννη για κατάθεση αγωγών απόδωσης μισθίων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΥ-Θ3Σ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 744 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 752 753 754 755 756 869