ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Έγκριση πρ/σμού 2013 Ν.Π. Κέντρου Ιστορικών μελετών Ν. Πλαστήρας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΩΛΥ-ΖΤ1 23/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 234-2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες συντήρησης και επισκευής των κατασκηνώσεων Νεραϊδας Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΩΛΥ-6ΓΩ 23/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2375 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Eργασίες απόσυρσης διαφημιστικών πινακίδων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΩΛΥ-ΛΚ1 23/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2374 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΩΛΥ-ΦΛ2 23/07/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΩΛΥ-4ΙΧ 23/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 172 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Aποδέσμευση ποσού (-4.218,90)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΛΥ-Σ5Ψ 22/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2372 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Αποδέσμευση ποσού (-2.939,70)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΛΥ-ΟΗΙ 22/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2371 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Αποδέσμευση ποσού(-7.841,40)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΛΥ-Τ4Ε 22/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2370 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΛΥ-Φ39 19/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 170 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Α΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής , που αφορά στην υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2013.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΛΥ-34Α 19/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 143-2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Παλαπέλα Δημητρίου για κατασκευή πλακόστρωτου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΛΥ-Τ7Κ 19/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 188-2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης 1.230,00 € για την εκδήλωση XTERAA GREECE -Έγκριση ανατροπής-αποδέσμευσης πίστωσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΛΥ-ΠΤΨ 19/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 187-2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε.( Τακτοποιητικός του έργου ΄΄Εργο Ύδρευσης Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων από τη Λίμνης Ν. Πλαστήρα΄΄.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΛΥ-Ψ3Ξ 19/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 185-2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε.( Τακτοποιητικός του έργου ΄΄Εργο Ύδρευσης Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων από τη Λίμνης Ν. Πλαστήρα΄΄.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΛΥ-ΡΘ7 19/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 185-2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του έργου Κατασκευή βάσεών τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΛΥ-Α5Υ 19/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 162-2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παραίτηση από ένδικα μέσα κατά της με αριθμό 153/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας και ψήφιση πίστωσης 5.016,48 € (υπόθεση της με αριθμό 473/2012 αγωγής του δικηγόρου κ. Χρήστου Γ. Δήμου)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΛΥ-Ο00 19/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 209 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Απεντόμωση Δημαρχείου και λοιπών κτιρίων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΛΥ-09Ψ 19/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2316 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 4.950,00 € για εργασίες αποκατάστασης βλαβών και συντήρηση αντλιοστασίου - διυλιστηρίου Μορφοβουνίου - Μεσενικόλα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΛΥ-ΖΒ1 19/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 221 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάπλαση χώρων Νεοχωρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΛΥ-ΒΧ3 19/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2315 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 590,42 € για Ηλεκτροδότηση πλατειών, πάρκων και οδών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΩΛΥ-ΦΡΡ 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 203 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 752 753 754 755 756 897