ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Αγορά γής για το έργο ''Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμών λίμνης Ν.Πλαστήρα.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΛΥ-Ψ30 28/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 390 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΠΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2012
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΛΥ-775 28/09/2012 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση του διάπλου του Δήμου στα πλαίσια των Αθλητικών Εκδηλώσεων για το καλοκαίρι του 2012
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΛΥ-0Ξ6 28/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 239-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια υλικών ύδρευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΛΥ-ΗΒΩ 28/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 389 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια υλικών άρδευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΛΥ-ΘΕΛ 28/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 389 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΛΥ-5Μ8 28/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 214-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Τροποποίηση της με αριθμό 204/2012 απόφασης που αφορά απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Εσωτερική οδοποιία Καρίτσας και ψήφιση σχετικής πίστωσης ως προς το μέρος της ανάθεσης σε εργοληπτική επιχείρηση
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΛΥ-ΖΥΡ 28/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 286 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
plastiras@hol.gr
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Θ3ΩΛΥ-ΙΡΣ 27/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 328 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση η μη πρακτικών δημοπρασίας για παροχή υπηρεσίας από τεχνικό σύμβουλο για το έργο, Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμών εντός λεκάνης απορροής της λίμνης Ν. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Θ3ΩΛΥ-ΩΓΑ 27/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 305 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Επέκταση δικτύων αποχέτευσης και ψήφιση πίστωσης 5.000,00 €»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Θ3ΩΛΥ-ΚΝΖ 27/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 295 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής καθώς και την παράταση του ωραρίου λειτουργίας της στο κατάστημα «Παραδοσιακό Καφενείο» της κ. Γεωργίας-Χαρίκλειας Ζευγαρά, που βρίσκεται στον οικισμό Καλύβια Πεζούλας του Δήμου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Θ3ΩΛΥ-ΡΗΩ 27/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 243-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Αναψυκτήριο» της κ. Μήτσιου Αικατερίνης του Βασιλείου στην Τοπ. Κοινότητα Μοσχάτου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΘΤΩΛΥ-1ΕΩ 26/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 239-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΘΤΩΛΥ-Ω0Β 26/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 298-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΘΤΩΛΥ-2ΩΔ 26/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 297-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύβαση Δημοσίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΤΩΛΥ-7Χ5 26/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 387 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αναμόρφωση πρ/σμού του Δήμου έτους 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΘΤΩΛΥ-ΓΘ3 26/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 241--2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τοπογραφικές αποτυπώσεις περιοχών αναπλάσεων οικισμών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΤΩΛΥ-3ΕΜ 26/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 386 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση προμηθειών, υπηρεσιών και μεταφορών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΘΤΩΛΥ-5ΥΗ 26/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 235-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ρύθμιση αυθαιρέτων εστιατορίου Πλάζ Λαμπερού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΤΩΛΥ-Γ7Κ 26/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 385 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής Δικηγορικής Εταιρείας για υπόθεση του Δήμου ενώπιον του ΣτΕ ( Περιβαλλοντικοί όροι του έργου Αποχέτευση λυμάτων ΟΤΑ λίμνης Ν. Πλαστήρα).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΘΤΩΛΥ-06Μ 26/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 226-2012 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 753 754 755 756 757 830