ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Περί : Αναμόρφωση πρ/σμού του Δήμου 2013.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΛΥ-7ΚΔ 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 91--2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΛΥ-ΜΣ8 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 114-2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΛΥ-Γ4Ω 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 73--2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 5.143,48 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών τω σχολείων του Δήμου για το έτος 2013
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΛΥ-Θ9Γ 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έκτακτη αποκατάσταση κατολίσθησης στη θέση Αυγεραίικα Φυλακτης απο θεομηνία.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΛΥ-ΙΤ6 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1289 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 1.500,00 € για συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΛΥ-Φ5Θ 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 89 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 450,00 € για εργασίες μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΛΥ-Ζ3Μ 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 410 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Εργασίες ελέγχου αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Κερασέα.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΛΥ-3ΟΛ 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1290 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Δήμου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΛΥ-ΕΜΥ 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1288 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Υδρομαστεύσεις πηγών ύδρευσης Νεβρόπολης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΛΥ-ΣΥ7 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1287 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠρομήθειαΤσιμεντοσωλήνων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΛΥ-4ΤΣ 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1260 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης 7.210,00 € για Κατασκευή βάσεων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων (σε εξέλιξη)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩΛΥ-8Ο2 24/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 117 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια υλικών άρδευσης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩΛΥ-6ΚΒ 24/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1286 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση της προθεσμίας του έργου Ασφαλτόστρωση Γκαένι- Γαύρα-Γήπεδο Μεσενικόλα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩΛΥ-ΜΦΡ 24/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 102-2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για κτίρια.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩΛΥ-Ν9Ψ 24/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1258 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πο.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩΛΥ-Ω1Χ 24/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1228 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών σε εξέλιξη.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩΛΥ-ΚΨΖ 24/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1285 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩΛΥ-ΨΟΡ 24/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1284 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩΛΥ-8ΞΖ 24/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1283 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩΛΥ-ΡΜΩ 24/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1282 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
1 753 754 755 756 757 880