ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έκτακτη αποκατάσταση ζημιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ40ΩΛΥ-Ε7Ν 12/07/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Έκτακτη αποκατάσταση ζημιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ40ΩΛΥ-60Χ 12/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 166 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 6.000,00 € για συντήρηση παιδικών χαρών και πάρκων Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ40ΩΛΥ-Δ26 12/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 202 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 861,00 € για επισκευή – συντήρηση αποχέτευσης όμβριων στην Τ. Κ. Μεσενικόλα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ40ΩΛΥ-99Η 12/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 200 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος κ. Κων.Πασχάλη- Ιωάν. Πασχάλη Ο.Ε. για παράταση υλοτομίας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ40ΩΛΥ-Μ97 12/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 194----2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για έκτακτη αποκατάσταση ζημιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΩΛΥ-ΔΙΣ 11/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 205 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 .
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΩΛΥ-2ΒΤ 11/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 184-2013 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΩΛΥ-ΒΚΛ 11/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 184-2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος κ. Κων.Πασχάλη- Ιωάν. Πασχάλη Ο.Ε. για παράταση υλοτομίας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΩΛΥ-9ΑΘ 11/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 194---2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 492,00 € για εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δημοτικής ενότητας Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΩΛΥ-ΩΥΛ 11/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 204 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση λογαριασμού στο με αριθμό Α-30/11-3-2013 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε σύμφωνα με την 29/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για παράβολα και έξοδα τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΩΛΥ-ΡΦΔ 11/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 190 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έκτακτες εργασίες επιβράχωσης κοίτης παραλίμνιας περιοχής από θεομηνία
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ41ΩΛΥ-Δ25 10/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2250 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Δημιουργία προτομής Αντώνη Σαμαράκη.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ41ΩΛΥ-Θ02 10/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2248 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 2013»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ41ΩΛΥ-ΑΩΧ 10/07/2013 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οδοποιία Μεσενικόλα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ41ΩΛΥ-131 10/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2249 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποφράξεις αποχετεύσεων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ41ΩΛΥ-83Φ 10/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2247 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ41ΩΛΥ-3ΞΝ 10/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2246 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ41ΩΛΥ-5ΛΥ 10/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ41ΩΛΥ-Ε2Ω 10/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 60 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης αναμόρφωση πρ/σμού 2013.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ41ΩΛΥ-ΧΒΕ 10/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 167-2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 754 755 756 757 758 897