ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Προμήθεια γραμματοσήμων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΗΩΛΥ-ΥΨΡ 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 34-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες ανάγκες άρσης καταπτώσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΗΩΛΥ-ΞΛΤ 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 33-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ή μη του 1ου Α .Π. Ε. (τακτοποιητικός) του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων του Δήμου».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΞΩΛΥ-ΓΝ1 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 52-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης Τ.Δ. Κερασιάς».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΞΩΛΥ-ΘΘΑ 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 51-2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αισθητική παρέμβαση στη θέση βρύση Γεροντεΐκα Τ.Δ. Κερασιάς».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΞΩΛΥ-1Σ8 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 50-2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες ανάγκες άρσης καταπτώσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΞΩΛΥ-ΟΞΦ 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 33-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Σχολείου Λαμπερού».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΞΩΛΥ-5ΛΕ 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 48-2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δρόμου Πελεκούδα Μοσχάτου από θεομηνία».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΞΩΛΥ-ΙΕΦ 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 49-2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «Αναπτυξιακή Καρδίτσας -Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.» -Αναμόρφωση πρ/σμού έτους 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΞΩΛΥ-0Ξ7 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 53-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΕΡΟΘΑΜΑΛΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΞΩΛΥ-3ΣΖ 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 21-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΞΩΛΥ-ΝΤ9 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 28-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΞΩΛΥ-ΡΩΙ 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 19-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΞΩΛΥ-ΤΜΚ 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 18-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθ.56/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα που αφορά στον ορισμό Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την επωνυμία ¨επιΝΟΗΣΗ¨.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΕΩΛΥ-ΤΥΔ 02/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 58-2012 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΡΩΛΥ-Η67 01/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ακύρωση των ανεξόφλητων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής οικονομικού έτους 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΡΩΛΥ-6ΜΞ 01/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 20--2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΡΩΛΥ-7ΘΑ 01/03/2012 Αρ. Πρωτ.: -- ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Πρόσληψη ενός (1) ατόμου κλάδου ΥΕ Εργατών (Γενικών καθηκόντων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατόπιν της με αριθμ.πρωτ. 3646/09-12-2011 ΣΟΧ 1/2011 ανακοίνωσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΡΩΛΥ-3ΚΝ 01/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 30-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Λ. Πλαστήρα στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την Επωνυμία «ΕΝΤΟΣ- Ενσωμάτωση μέσω Τοπικής Συνεργασίας», με συντονιστή εταίρο την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. και Ορισμός Εκπροσώπου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΛΥ-ΩΩΧ 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 38-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός Αντιδημάρχου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΛΥ-5ΡΡ 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 29-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 764 765 766 767 768 810