ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Επιχορήγηση στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση "επιΝΟΗΣΗ''
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩΛΥ-ΧΧ4 01/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 34 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Κεφάλαιο σύστασης για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχε
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩΛΥ-ΦΞ2 01/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 33 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή –έγκριση της μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» του έργου «Βελτίωση Δασικών Δρόμων για Αντιπυρική Προστασία».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-Ε28 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 12-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ταχυδρομικά Τέλη
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-ΗΦ6 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 73 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Επιχορήγηση ΟΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-ΥΡ1 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 32 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επιχορήγηση ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 'Αντώνης Σαμαράκης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-ΓΡ8 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 31 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « Έργο Ύδρευσης Δήμου Νεβρόπολης –Αγράφων από τη Λίμνη Ν. Πλαστήρα».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-Ω1Σ 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 11-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου « Έργο Ύδρευσης Δήμου Νεβρόπολης –Αγράφων από τη Λίμνη Ν. Πλαστήρα».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-ΚΨΠ 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 6175_4 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Επιχορήγηση στο ΚΙΜΕΝΠ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-Η7Γ 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 30 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 30
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-Σ9Ρ 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 29 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-ΚΧΨ 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 28 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗΔΙΚΑΙΟ
Εισφορά στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Καταφυγίου-Λαμπερού
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-3ΦΙ 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 27 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α .Π. Ε (Τακτοποιητικός) του έργου « Αναπλάσεις Οικισμών».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-Θ51 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 9-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-2Α2 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 26 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-Θ14 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 25 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Δ΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής , που αφορά στην υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-ΛΜΑ 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 7-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές Συνδρομές
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-Ο5Ν 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 24 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Συνδρομές internet και φιλοξενία ιστοσελίδας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-ΑΜΑ 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 23 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-8Ι3 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 21 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Αμοιβή προσωπικού Κ.Ε.Π. δημοτικής ενότητας Νεβρόπoλης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-Ν24 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 22 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 813 814 815 816 817 854