ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας(ΤΑΠ) του Δήμου για το έτος 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΤΩΛΥ-ΕΞ5 10/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 286-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τέλους άρδευσης του Δήμου για το έτος 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΤΩΛΥ-Ψ9Χ 10/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 285-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τέλους ύδρευσης του Δήμου για το έτος 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΤΩΛΥ-ΙΣΘ 10/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 284-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου για το έτος 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΤΩΛΥ-ΒΜ1 10/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 283-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΥ-ΩΔΘ 09/01/2012 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορισμός και τοποθέτηση Δημοτικού Ταμία
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΥ-ΘΜΧ 09/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 380-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας Ταμειακής Υπηρεσίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΥ-Η66 09/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 379-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή πίστωσης 1.000,00 € (ΣΑΤΑ 2011) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου- απόδοση στην Σχολική Επιτροπή του Δήμου –αναμόρφωση πρ./σμού 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΓΩΛΥ-ΔΟΧ 05/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 325-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΠ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΝΓΩΛΥ-1Τ3 05/01/2012 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων, με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81 για το έτος 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΛΥ-ΑΕ4 04/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 320-2011 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου Δημότη με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΛΥ-Φ6Θ 04/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 319-2011 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΛΥ-9ΤΨ 04/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 318-2011 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή καυσίμων έτους 2012»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΛΥ-Υ61 04/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 317-2011 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών ( εργασιών-μεταφορών) για το έτος 2012
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΛΥ-Ζ1Υ 04/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 315-2011 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών για το έτος 2012 : α) Παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης μέχρι του ποσού 5.869,40 € χωρίς ΦΠΑ. β) Παραλαβής έργων από 5.869,41 € και πάνω χωρίς ΦΠΑ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΛΥ-Σ3Κ 04/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 314-2011 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Aμοιβές αιρετών Αρχόντων και τρίτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΛΥ-Ζ6Β 04/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 2 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΛΥ-ΔΑ6 04/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 1 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Δάσους Τ. Κ. Μοσχάτου, περιόδου 2012-2021»,
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΝΗΩΛΥ-ΦΥΝ 03/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 262 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΛΥΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ψ0ΩΛΥ-Ω3Ψ 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 30-12-2011 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση και την χρηματοδότηση του διετούς προγράμματος δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την επωνυμία ¨ επιΝΟΗΣΗ¨
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΨΗΩΛΥ-ΤΧΜ 29/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 270--2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 816 817 818 819 820 854