ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφικό διάγραμμα Κερασιάς»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β43ΩΩΛΥ-ΩΔΑ 11/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 255--2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική Μελέτη του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Μοσχάτου περιόδου 2012-2021»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β43ΩΩΛΥ-ΧΒΞ 11/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 254-2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Ψητοπωλείο» του κ. Ιωάννη Αγγέλη του Αποστόλου, που βρίσκεται στη Τοπ. Κοινότητα Νεοχωρίου του Δήμου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β43ΩΩΛΥ-ΤΘΚ 11/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 252-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδοχή ποσού 5.143,48 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου έτους 2012 και απόδοση στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β43ΩΩΛΥ-Γ0Ε 11/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 252-2012 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων δημοτικής αρχής έτους 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β43ΩΩΛΥ-ΗΡΘ 11/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 248-2012 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Εσωτερική οδοποιία Λαμπερού»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β43ΩΩΛΥ-ΤΑΑ 11/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 246-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με μία διαφημιστική προβολή στην εφημερίδα ΕΘΝΟΣ Α.Ε.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β43ΩΩΛΥ-ΚΚΥ 11/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 237-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β43ΩΩΛΥ-ΣΑΤ 11/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 321 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Αναμόρφωση πρ/σμού του Δήμου έτους 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β43ΩΩΛΥ-ΓΒΖ 11/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 241-----2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 3.075,00 € για πληρωμή του δικηγόρου κ. Κων/νου Θεογιάννη από υπόθεση αγωγής αναγνωριστικής κυριότητας της ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε. κατά Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στο Νεοχώρι
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΩΩΛΥ-ΦΟΧ 11/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 291 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β43ΩΩΛΥ-8Υ1 11/10/2012 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντήρηση αντλιοστασίων-διυλιστηρίων Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β43ΩΩΛΥ-Β3Ψ 11/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Συντήρηση αντλιοστασίων-διυλιστηρίων Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β43ΩΩΛΥ-ΥΦ4 11/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 51 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ευπρεπισμός χώρου μεταφοράς απορριμμάτων και παλαιών χωματερών του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β43ΩΩΛΥ-913 11/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Ευπρεπισμός χώρου μεταφοράς απορριμμάτων και παλαιών χωματερών του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β43ΩΩΛΥ-ΘΛ1 11/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 38 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Εργασίες αποκατάστασης νεκροταφείου Μεσενικόλα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β437ΩΛΥ-ΝΘ0 10/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 396 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β437ΩΛΥ-ΔΥΥ 10/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 395 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συμφωνητικό
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β437ΩΛΥ-ΖΞ3 10/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση σύνταξης της μελέτης με τίτλο, Τοπογραφική και περιβαλλοντική μελέτη (συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων) για το χιονοδρομικό κέντρο Πεζούλας και ψήφιση πίστωσης 12.000,00 €
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β437ΩΛΥ-Ω6Σ 10/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 296 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Τεχνικοοικονομική μελέτη για αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β437ΩΛΥ-ΔΗΟ 10/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 393 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 816 817 818 819 820 896