ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση εσόδων του Νομικού Προσώπου Κέντρο Ιστορικών Μελετών «Ν. Πλαστήρας» και εξουσιοδότηση Προέδρου για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
Κέντρο Ιστορικών Μελετών "Νικόλαος Πλαστήρας" ΑΔΑ: Β4ΩΜΟΞ98-ΖΕΕ 23/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 4-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες συντήρησης δικτύων ύδρευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΜΩΛΥ-5ΛΩ 23/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 97 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες συντήρησης δικτύων ύδρευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΜΩΛΥ-54Ι 23/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 96 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Συντήρηση υδρομαστεύσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΜΩΛΥ-Ω3Ω 23/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 94 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Ω2ΩΛΥ-ΨΡΦ 19/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 95-2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες ελέγχου δικτύου ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Ω2ΩΛΥ-ΒΡΝ 19/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Στραγαλιών, σταφίδων, πλαστικών ποτηριών, κονιάκ, Στεφανιών κατάθεσης και γλυκών για την 28η Οκτωβρίου για αντιμετώπιση δαπανών δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών και απευθείας ανάθεση αυτών
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Ω2ΩΛΥ-ΨΦΜ 19/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 265-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Ω2ΩΛΥ-ΥΛΛ 19/04/2012 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Ω2ΩΛΥ-ΓΓ2 19/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 357-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Ω2ΩΛΥ-ΗΧΦ 19/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 355-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του πρ/σμού οικ. έτους 2012 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία «επι ΝΟΗΣΗ»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΛΥ-1ΝΠ 18/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 81-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του πρ/σμού οικ. έτους 2012 του Νομικού Προσώπου Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Ιστορικών Μελετών Νικ. Πλαστήρας»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΛΥ-ΨΕ3 18/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 80-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιχορήγηση 2011 Κέντρου Ιστορικών Μελετών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΛΥ-Μ6Λ 18/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 199 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 5.135,76 € που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου έτους 2012 και απόδοση στην «Σχολική Επιτροπή Δημ. Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΛΥ-9ΘΜ 18/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 78-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιστροφή χρημ.υπολ.για το Ν.Π.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΛΥ-Ψ8Β 18/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 198 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΛΥ-03Ψ 18/04/2012 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Εσωτερική Οδοποιία Κερασιάς »
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΛΥ-ΧΔΓ 18/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 74-2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιστροφή χρημ.υπολοίπου για το Ν.Π.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΛΥ-ΡΟΨ 18/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 197 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Βελτίωση Εσωτερικής Οδοποιίας Τ.Δ. Μοσχάτου»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΛΥ-ΜΙ9 18/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 73-2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις Τ.Δ .Μοσχάτου»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΛΥ-ΙΔΨ 18/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 72-2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 816 817 818 819 820 869