ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή της Α΄ φάσης εκπόνησης Σχεδίου Αναβάθμισης-Ανάπλασης Οικισμών Νεοχωρίου-Μορφοβουνίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΖΝΩΛΥ-ΘΓ9 20/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 313-2011 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμού μελών για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων του έτους 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΖΝΩΛΥ-ΝΨΝ 20/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 15-2012 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμού μελών για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ του έτους 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΖΝΩΛΥ-ΘΒ0 20/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 14-2012 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της έκθεσης με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα περιόδου 2011-2014.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΖ2ΩΛΥ-Ω4Θ 15/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 312-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα περιόδου 2011-2014.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΖ2ΩΛΥ-ΒΧΥ 15/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 311-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναμόρφωση πρ/σμού 2012 : α)Για την πληρωμή του έργου «Περίφραξη Αποκατάσταση Νεκροταφείου Λαμπερού» β) Για αμοιβές μηχανικών για τη ρύθμιση αυθαιρέτων του Δήμου. γ) Για την προμήθεια παραβόλων για τη ρύθμιση αυθαιρέτων του Δήμου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΖ3ΩΛΥ-02Κ 13/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 13-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον συμψηφισμό ποσού 5.147,07 € με ισόποση οφειλή του Δήμου μας προς την Π.Α.ΔΥ.Θ. ΑΕ. από τη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων διαχειριστικής ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩΛΥ-Δ6Ω 01/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 308-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Επιχορήγηση στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση "επιΝΟΗΣΗ''
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩΛΥ-ΧΧ4 01/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 34 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Κεφάλαιο σύστασης για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχε
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩΛΥ-ΦΞ2 01/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 33 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή –έγκριση της μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» του έργου «Βελτίωση Δασικών Δρόμων για Αντιπυρική Προστασία».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-Ε28 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 12-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιχορήγηση ΟΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-ΥΡ1 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 32 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επιχορήγηση ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 'Αντώνης Σαμαράκης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-ΓΡ8 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 31 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « Έργο Ύδρευσης Δήμου Νεβρόπολης –Αγράφων από τη Λίμνη Ν. Πλαστήρα».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-Ω1Σ 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 11-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου « Έργο Ύδρευσης Δήμου Νεβρόπολης –Αγράφων από τη Λίμνη Ν. Πλαστήρα».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-ΚΨΠ 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 6175_4 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α .Π. Ε (Τακτοποιητικός) του έργου « Αναπλάσεις Οικισμών».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-Θ51 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 9-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Δ΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής , που αφορά στην υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-ΛΜΑ 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 7-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδοχή πίστωσης 200.000,00 € για το έργο « Βελτίωση-Σήμανση Δικτύου Ορειβατικών Μονοπατιών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»- Αναμόρφωση πρ/σμού 2012 -Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΛΥ-ΚΘΝ 31/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 6-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παροχή εξουσιοδότησης του Δ.Σ. στον Δήμαρχο για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΕΟΤ-Δήμου Λίμνης Πλαστήρα-΄επιΝΟΗΣΗ’ για την λειτουργία του Ορειβατικού Καταφυγίου Αγράφων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΧ4ΩΛΥ-4Φ2 24/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 17-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος των κ. κ. Εξάρχου Χαρίκλειας του Κων/νου και Εξάρχου Ανδρονίκης του Κων/νου για την διαγραφή ονόματος από τον βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΛΥ-ΣΓΣ 19/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 305-2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « Εσωτερική οδοποιία Μορφοβουνίου».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΛΥ-453 19/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 6175_4 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 82 83 84 85 86 91