ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Αναμόρφωση πρ/σμού 2011 ποσού 3.000,00 € για την προμήθεια Η/Υ -συγκρότηση επιτροπής παραλαβής.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΛΥ-ΡΕΞ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 219-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος της κ. Δήμητρας Στεργίου για την χορήγηση βεβαίωσης σχετικής με το οικόπεδό της, που βρίσκεται στον οικισμό «Μέγα Ρέμα» της Τοπ. Κοινότητας Καρίτσας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΛΥ-ΡΘΞ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 205-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΥ-ΤΡ1 13/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 198-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πλακοστρώσεις Κερασιάς».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΥ-ΦΟΝ 13/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 196-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Αποδοχή ποσού 20.000,00 € για τις κατασκηνώσεις Νεράιδας του Δήμου μας – αναμόρφωση πρ/σμού».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΥ-3ΟΜ 13/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 193-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
: Εκλογή Εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΟΩΛΥ-ΟΚΧ 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 214-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναμόρφωση πρ/σμού 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΧ8ΩΛΥ-ΗΦ3 06/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 194-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναμόρφωση πρ/σμού χρήσης 2011 με το ποσό των 3.000,00 € για την Κατασκευή του έργου «Διευθέτηση δικτύου ύδρευσης στη θέση ‘Ποτάμι’ στην Τοπ. Κοινότητα Κρυονερίου» και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΧ5ΩΛΥ-9Μ4 02/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 192-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Β΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΜΓΩΛΥ-86Ε 23/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 176-2011 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας των κοιμητηρίων των Τοπ. Κοινοτήτων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΛΥ-ΓΡ1 11/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 150-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος του κ. Αποστόλου ΠαΪση που αφορά στην διαμόρφωση δημοτικού δρόμου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΜ4ΩΛΥ-Ο62 08/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 188-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος του κ. Χρήστου Βασιλάκου που αφορά στην παραχώρηση χώρου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΜ4ΩΛΥ-ΞΗ2 08/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 186-2011 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου για την διερεύνηση της οριοθέτησης του δάσους Αγίας Τριάδος με το Δημοτικό δάσος Μορφοβουνίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΜ4ΩΛΥ-ΧΒ2 08/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 180-2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορισμός ενός η δύο υπαλλήλων του Δήμου για την κατάρτιση των βεβαιωτικών καταλόγων των Τοπ. Διαμερισμάτων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΛΥ-2ΡΦ 29/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1732011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ενεργοποίηση της διαδικασίας καταβολής κύριας οφειλής και προστίμων τρίτων προς το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.3979/2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΛΥ-ΗΗ9 27/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 156-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
« Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας επιβατικού αυτοκινήτου και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΛΥ-4ΩΔ 27/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 153-2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 639,25 € σε βάρος του Κ.Α.00.6433 του προϋπολογισμού 2011 για δαπάνες συνδιοργάνωσης του 1ου Πανελλήνιου Ποδηλατικού Αγώνα Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΤΩΛΥ-Γ1Υ 26/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 135-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Tεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του Βοτανικού Κήπου και του Κέντρου Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,Έρευνας και Ενημέρωσης(ΚΠΕΕΕ)της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου του Δήμου Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΤΩΛΥ-ΛΙΥ 26/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1563 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 21.200,00 € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ/ Πολιτική Προστασία 2011) και αναμόρφωση του πρ/σμού.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΛΥ-206 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1772011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 21.200,00 € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ/ Πολιτική Προστασία 2011) και αναμόρφωση του πρ/σμού.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΛΥ-ΥΣΥ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 177-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 82 83 84 85 86 87