ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
: Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Μποσκλαβίτη- Λυρίτση Ηλ. κ.λ.π. Τ.Δ. Λαμπερού»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΛΥ-ΞΡΡ 18/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 69-2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Eπιστροφή χρημ.υπολοίπου για το Ν.Π.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΛΥ-Χ6Γ 18/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 196 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2010 του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Ιστορικών Μελετών Νικ. Πλαστήρας»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Ω0ΩΛΥ-ΘΩΡ 10/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 79-2012 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λύση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Τσιμεντοστρώσεων Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Δ. Κερασιάς».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Ω0ΩΛΥ-ΑΗΠ 10/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 67-2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου στο Νεοχώρι για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Νεοχωρίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Ω0ΩΛΥ-60Δ 10/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 83-2012 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του παλαιού Δημαρχείου στο Μορφοβούνι για τις ανάγκες του Συλλόγου Μορφοβουνιωτών Ν. Καρδίτσας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Ω0ΩΛΥ-Ξ34 10/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 82-2011 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό δύο (2) υπευθύνων μετά των αναπληρωματικών αυτών του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για την παραλαβή και τη διανομή των προϊόντων (τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα) στους τελικούς δικαιούχους.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Β7ΩΛΥ-ΩΨΜ 30/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 85-2012 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Β4ΩΛΥ-ΟΑ1 28/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 167 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Επιχορήγηση ΟΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Β4ΩΛΥ-ΦΜΟ 28/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 32 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Επιχορήγηση ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 'Αντών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Β4ΩΛΥ-ΕΩ9 28/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 31 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Eπιχορήγηση στο ΚΙΜΕΝΠ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Β4ΩΛΥ-Ε54 28/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 30 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιχορήγηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου και ψήφιση πίστωσης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β445ΩΛΥ-ΑΥΙ 20/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 60-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναμόρφωση πρ/σμού του Δήμου έτους 2012 με την εγγραφή υπολοίπου χρηματικών διαθεσίμων και τακτοποίηση οφειλών Π.Ο.Ε.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΑΩΛΥ-Ε66 19/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 42-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναμόρφωση πρ/σμού του Δήμου έτους 2012. α) Ποσού 126.126,00 € (4η δόση ΣΑΤΑ 11). β) Ποσού 500,00 € για την προμήθεια βιβλίων- Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής. γ) Ποσού 6.500,00 € για τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις του Δημαρχείου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΤΩΛΥ-ΖΕ8 14/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 43-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου για την απόκρουση εφέσεως που ασκήθηκε κατά της αριθ.49/2010 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας και συζητείται ενώπιον του Εφετείου Λάρισας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΓΩΛΥ-ΠΩΓ 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 62-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα ως συνδρομητού σε εφημερίδες, έντυπα, ΙΝΤΕΡΝΕΤ κλπ. για το έτος 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΓΩΛΥ-ΞΑΦ 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 59-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθ.67/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα που αφορά στον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Σταυλισμών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΓΩΛΥ-ΡΤΥ 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 57-2012 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κρυονερίου έτους 2011 (από 1-1-2011 έως 16-6-2011).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΓΩΛΥ-ΔΑ1 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 55-2012 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος της κ. Ζάχου Αθηνάς για την διαγραφή οφειλής.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β440ΩΛΥ-1ΓΘ 08/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 54-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης –δέσμευσης πίστωσης με ημερομηνία 31-12-2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β440ΩΛΥ-1Γ4 08/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 41-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 84 85 86 87 88 96