ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Περί: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την επωνυμία « Κέντρο Ιστορικών Μελετών Νικόλαος Πλαστήρας» Κ.Ι.ΜΕ.Ν.Π.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΡΩΛΥ-ΛΦΚ 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 241--2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί :Παραχώρηση αίθουσας στην «επί ΝΟΗΣΗ» Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΡΩΛΥ-Ε1Φ 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 2009---2011 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί :Παραχώρηση αίθουσας στην «επί ΝΟΗΣΗ» Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΡΩΛΥ-ΝΛΥ 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 209--2011 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος του κ. Σκούφη Θωμά -Τροποποίηση της αριθ.54/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα .
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΡΩΛΥ-ΧΟ3 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 240-2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί :Παραχώρηση αίθουσας στην «επί ΝΟΗΣΗ» Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΡΩΛΥ-ΤΦΚ 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 209-2011 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την επωνυμία ¨ επιΝΟΗΣΗ¨
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΒΩΛΥ-ΓΨΚ 15/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 237-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισμού Προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την επωνυμία ¨ επιΝΟΗΣΗ¨.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΒΩΛΥ-4Μ0 15/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 236-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την επωνυμία ‘ επιΝΟΗΣΗ’
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΒΩΛΥ-1Ν7 15/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 235--2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναμόρφωση πρ/σμού 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΥ-5Ν1 01/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 264/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Περί: Αναμόρφωση πρ/σμού 2011:
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΥΩΛΥ-ΓΩΨ 31/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 264-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου στην υπόθεση αγωγής αναγνωριστικής κυριότητας της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε. κατά του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ο0ΩΛΥ-ΡΧΗ 26/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 238-2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου « Οδοποιία Νέου Οικισμού Λαμπερού-Φάση Α΄ »
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ο0ΩΛΥ-ΗΚΚ 26/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 233-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση μνημείου Ηρώων και πλατείας Τ.Κ. Πεζούλας»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ο0ΩΛΥ-ΝΜΓ 26/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 232-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού,PHILOXENIA 2011, που θα πραγματοποιηθεί από 18 έως 20 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΗΩΛΥ-ΞΒΒ 25/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 224--2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας του.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ο1ΩΛΥ-7ΚΧ 24/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 225-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υποβολή αίτησης εξέτασης επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα .
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΛΩΛΥ-ΨΡΨ 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 229-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΛΩΛΥ-6Δ5 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 228-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Ψήφιση της πίστωσης που αφορά στις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις καλοκαιριού 2011 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΕΩΛΥ-2ΣΕ 20/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 223-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της διάρκειας της σύμβασης για την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για την περίοδο 2011-2014»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΕΩΛΥ-ΓΨΝ 20/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 256-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου μας και του Δήμου Καρδίτσας για την μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου και τον ορισμό εκπροσώπου για την παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΕΩΛΥ-Φ11 20/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 221-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 84 85 86 87 88 90