ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Αναμόρφωση πρ/σμού έτους 2012 : α) Ποσού 750,87 € για την πληρωμή του έργου « Ηλεκτροδότηση εξέδρας υδροληψίας έργου ύδρευση από τη λίμνη Νικ. Πλαστήρα». β) Για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών –Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β49ΗΩΛΥ-ΒΨΝ 11/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 100-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις διαγραφές ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β49ΗΩΛΥ-Κ1Θ 11/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 102--2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων Δήμου»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β49ΗΩΛΥ-3ΟΖ 11/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 101-2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθ.6/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β491ΩΛΥ-ΛΚΙ 10/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 98-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή της ένταξης από την ΜΟΔ Α.Ε. της πράξης «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα Νομού Καρδίτσας» πρ/σμού 50.000,00 € -Αναμόρφωση πρ/σμού έτους 2012-κατανομή ποσού σε υποέργα-Ορισμός υπολόγου για την πράξη.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β499ΩΛΥ-ΖΚ5 04/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 91-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο « Δίκτυο Πόλεων για τη βιώσιμη κινητικότητα και το ποδήλατο».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΥ-ΖΩΠ 27/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 111-2012 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εκθέσεων ελέγχου ορκωτών λογιστών των Δημοτικών Επιχειρήσεων ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Α. και ΔΗ.Κ.Ε.ΠΛΑΣ. των πρώην Δήμων Νεβρόπολης Αγράφων και Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΥ-ΕΛΧ 27/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 87-2012 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση των αριθ. 14/2011 και 31/2011 αποφάσεων του Δ.Σ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα που αφορούν στους δικαιούχους υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΥ-Ε91 27/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 86-2012 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Κερασιάς»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΥ-Τ5Ρ 27/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 74-2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του πρ/σμού οικ. έτους 2012 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία «επι ΝΟΗΣΗ»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΛΥ-1ΝΠ 18/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 81-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του πρ/σμού οικ. έτους 2012 του Νομικού Προσώπου Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Ιστορικών Μελετών Νικ. Πλαστήρας»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΛΥ-ΨΕ3 18/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 80-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιχορήγηση 2011 Κέντρου Ιστορικών Μελετών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΛΥ-Μ6Λ 18/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 199 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 5.135,76 € που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου έτους 2012 και απόδοση στην «Σχολική Επιτροπή Δημ. Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΛΥ-9ΘΜ 18/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 78-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιστροφή χρημ.υπολ.για το Ν.Π.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΛΥ-Ψ8Β 18/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 198 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Εσωτερική Οδοποιία Κερασιάς »
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΛΥ-ΧΔΓ 18/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 74-2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιστροφή χρημ.υπολοίπου για το Ν.Π.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΛΥ-ΡΟΨ 18/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 197 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Βελτίωση Εσωτερικής Οδοποιίας Τ.Δ. Μοσχάτου»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΛΥ-ΜΙ9 18/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 73-2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις Τ.Δ .Μοσχάτου»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΛΥ-ΙΔΨ 18/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 72-2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση χώρων Μορφοβουνίου από θεομηνία».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΛΥ-391 18/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 71-2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
: Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αισθητική Ανάπλαση Μορφοβουνίου»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΛΥ-23Γ 18/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 70-2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 84 85 86 87 88 97