ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4568ΩΛΥ-Γ6Κ 12/12/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4568ΩΛΥ-ΗΓ6 12/12/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4568ΩΛΥ-Ξ6Χ 12/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 357-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 456ΜΩΛΥ-ΒΛ8 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 456ΜΩΛΥ-Θ2Λ 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 3651 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 456ΜΩΛΥ-Π54 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 357-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Έλεγχος εσόδων και εξόδων που αφορούν στις χρήσεις 2009 εως και Ιούνιο 2011 των Δημοτικών Επιχειρήσεων ΔΗΚΕΝΑ και ΔΗΚΕΠΛΑΣ από ορκωτούς λογιστές
Δήμαρχος ΑΔΑ: 456ΑΩΛΥ-3ΕΚ 07/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 323 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιχορήγηση των : α) Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την επωνυμία ¨ επιΝΟΗΣΗ¨ και β) Κέντρου Ιστορικών Μελετών Νικόλαος Πλαστήρας(ΚΙΜΕΝΠ) και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΑΩΛΥ-ΩΒΔ 07/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 255--2011 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματοδότηση διετούς προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΑΩΛΥ-Β58 07/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 3157 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 456ΑΩΛΥ-2Χ4 07/12/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 456ΑΩΛΥ-ΝΓΒ 07/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 335-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Eπιχορήγηση Κέντρου Ιστορικών Μελετών Νικ.Πλαστήρας
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΑΩΛΥ-ΜΡΔ 07/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 2907 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής Δικηγορικής Εταιρείας για υπόθεση του Δήμου ενώπιον του ΣΤΕ (Περιβαλλοντικοί όροι του έργου « Αποχέτευση λυμάτων ΟΤΑ Λίμνης Ν. Πλαστήρα») .
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΣΩΛΥ-Π4Ξ 06/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 258--2011 ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιχορήγηση των : α) Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την επωνυμία ¨ επιΝΟΗΣΗ¨ και β) Κέντρου Ιστορικών Μελετών Νικόλαος Πλαστήρας(ΚΙΜΕΝΠ) και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΣΩΛΥ-Ε42 06/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 255-2011 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος του κ .Λάμπρου Γώγουλου, που αφορά στη διαμόρφωση –τσιμεντόστρωση δημοτικού μονοπατιού στην Τοπ. Κοινότητα Νεοχωρίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΣΩΛΥ-ΖΗΧ 06/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 254-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδοχή ποσού 5.143,48 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου έτους 2011 και απόδοση στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4562ΩΛΥ-2ΣΤ 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 298-2011 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4562ΩΛΥ-Μ0Σ 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 286-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4562ΩΛΥ-ΜΘΓ 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 286-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Περί: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση χωροθέτησης σημείων για την εγκατάσταση πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4562ΩΛΥ-ΚΣΗ 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 244-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αλλαγή των αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4562ΩΛΥ-ΠΘΠ 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 252-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 861 862 863 864 865 896