ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΚΠ9ΩΛΥ-ΝΜ7 29/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/149 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΤΨΠΩΛΥ-ΧΒ5 29/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/148 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 68ΒΓΩΛΥ-ΡΓΞ 29/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/147 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας (Υπερ Σύνταξης 6,67%)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 66ΙΣΩΛΥ-ΠΓΗ 29/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 429 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΞΓ7ΩΛΥ-0Α2 29/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/145 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΓ5ΒΩΛΥ-ΕΜ9 29/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/144 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΝΡΘΩΛΥ-ΞΦΦ 29/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/143 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΚΧ7ΩΛΥ-Α5Ν 29/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/142 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΒΗ8ΩΛΥ-ΞΩΗ 29/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/141 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης - Διάθεση πίστωσης για «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Πεζούλας»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΒΚΝΩΛΥ-ΣΗ6 28/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 3221 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 86/2017 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΖ1ΡΩΛΥ-ΗΘ5 28/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/359 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 86/2017 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΧΟΨΩΛΥ-Γ4Μ 28/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/358 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 86/2017 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΖΛΕΩΛΥ-7Η8 28/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/357 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 86/2017 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω52ΥΩΛΥ-ΑΤΩ 28/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/356 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 86/2017 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΧΨΥΩΛΥ-ΞΒΗ 28/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/355 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 86/2017 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω0Η8ΩΛΥ-Ι24 27/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/354 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διάθεση πίστωσης για «Προστασία επεξεργασίας δεδομένων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΜΧΠΩΛΥ-90Κ 27/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 3194 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προστασία επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 679/2016 (GDPR)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΧΓ1ΩΛΥ-Η2Β 27/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 3194 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Προστασία επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 679/2016 (GDPR)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 65ΛΥΩΛΥ-827 27/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 424 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΠΦΤΩΛΥ-ΓΙΙ 27/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/60 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 85 86 87 88 89 869