ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 66ΛΩΩΛΥ-ΤΑ3 27/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/353 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΔΜΙΩΛΥ-Χ7Δ 27/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/352 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΧ8ΓΩΛΥ-3ΕΒ 27/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/351 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΙΤ1ΩΛΥ-ΖΕΒ 27/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/350 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 73ΡΠΩΛΥ-ΣΝ7 27/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/349 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω834ΩΛΥ-5Β0 27/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/348 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Φ09ΩΛΥ-Μ1Μ 27/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/347 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 69ΓΛΩΛΥ-ΚΙ6 27/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/346 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ν0ΠΩΛΥ-5ΒΕ 24/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/345 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Δαπάνες λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΧΗ9ΩΛΥ-65Τ 24/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 422 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΒΞΣΩΛΥ-ΚΔΟ 24/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/344 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου 7ου 2018
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΦΝ4ΩΛΥ-ΨΛΤ 24/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 252 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/07/2018 - 02/08/2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΓ6ΒΩΛΥ-ΡΛΩ 23/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/339 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/07/2018 - 02/08/2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 61ΦΣΩΛΥ-ΡΤ9 23/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/340 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/07/2018 - 02/08/2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Ν67ΩΛΥ-9ΝΨ 23/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/341 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/07/2018 - 02/08/2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΒΟ4ΩΛΥ-ΥΣΒ 23/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/342 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/07/2018 - 02/08/2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Α7ΚΩΛΥ-ΚΟΨ 23/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/343 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/06/2018 - 02/07/2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Α0ΤΩΛΥ-ΠΘΥ 23/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/334 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/06/2018 - 02/07/2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 66Ο7ΩΛΥ-Ξ2Ε 23/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/335 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/06/2018 - 02/07/2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω6ΖΛΩΛΥ-Τ1Μ 23/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/336 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 86 87 88 89 90 869