ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΒΔΨΩΛΥ-ΦΝ5 02/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/239 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 682ΖΩΛΥ-Ψ7Ε 02/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/240 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΣΥ5ΩΛΥ-4ΨΗ 02/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/241 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΝΧΕΩΛΥ-ΗΗΞ 02/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/242 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 66ΛΝΩΛΥ-1Θ1 02/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 143 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 75ΠΜΩΛΥ-Γ4Δ 02/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/233 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΗΡ1ΩΛΥ-ΓΡΖ 02/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/234 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΟΙΔΩΛΥ-ΚΒΝ 02/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/235 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΤΧΧΩΛΥ-Π32 02/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/236 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ι56ΩΛΥ-ΡΘΚ 02/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/238 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 727ΝΩΛΥ-ΩΨΡ 02/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/237 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Τ.Κ. ΜΗΝΩΝ 4ος - 6ος 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 64ΔΧΩΛΥ-ΖΡΙ 02/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/232 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ (ΟΚΤΑΜΗΝΟ) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΨΨ3ΩΛΥ-8ΓΛ 02/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/231 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τη μετάβαση του υπάλληλου Αυγέρου Γεώργιου κλάδου ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΓΔΚΩΛΥ-ΑΓΞ 29/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 142/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 99/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της 235/2017 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για άνοιγμα/διατήρηση λογαριασμών του Δήμου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΖΑΒΩΛΥ-Τ6Τ 29/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 99/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 99/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 106/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Νικολάου Σωτήριου για παράταση ωραρίου μουσικής"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω4ΙΓΩΛΥ-3ΘΘ 29/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 106/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 105/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κ. Χαραλαμπίδη Δημήτριου για μείωση μισθώματος του ακινήτου (κατάστημα) στη θέση ΄΄Αλώνω΄΄ στην Τ.Κ. Πεζούλας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΚΘ5ΩΛΥ-5ΤΨ 29/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 105/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 105/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 104/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Ζέρβα Χαράλαμπου του Αποστόλου για μείωση μισθώματος του ακινήτου «Αναψυκτήριο» στην Πλαζ Λαμπερού"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Χ9ΙΩΛΥ-0ΟΡ 29/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 104/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 104/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
«Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 78ΑΤΩΛΥ-4Σ2 29/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 141 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ''ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ'' ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2017 (Κέντρα Κοινότητας)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΔΧΦΩΛΥ-ΧΝΣ 29/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/230 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 92 93 94 95 96 854