ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 237/2018 Δημάρχου: "Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δυο (2) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της παιδικής εξοχής- κατασκήνωσης Νεράιδας Καρδίτσας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα"
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Τ5ΒΩΛΥ-Ψ66 03/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 237/2018 Δημάρχου ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 231/2018 Δημάρχου "Ανάθεση δημοσίευσης"
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ6ΗΜΩΛΥ-ΝΛΩ 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 231/2018 Δημάρχου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Καθαρισμός Φρεατίων - Υδατοσυλλεκτήρων Δ.Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 62ΒΠΩΛΥ-ΦΦΨ 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 230 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΖΜΡΩΛΥ-Δ98 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 236 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Καθαρισμός Φρεατίων - Υδατοσυλλεκτήρων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΝΖΙΩΛΥ-Μ86 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 229 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ).
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΘΝΛΩΛΥ-ΤΒ0 02/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 235 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΝΕ9ΩΛΥ-4ΒΧ 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 234 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΜΒΜΩΛΥ-ΣΚ4 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 233 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δαπάνες δεξιώσεων (τελετή έναρξης και λήξης) κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστή
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΠΠ1ΩΛΥ-Ζ5Β 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 232 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΕΣ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ε9ΧΩΛΥ-4ΝΛ 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 228 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Προμήθεια μεταλλικών κρεβατιών κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης».
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω4ΧΦΩΛΥ-ΞΒ6 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 227 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ- ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ - ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΠΛΑΖ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΡΜ3ΩΛΥ-ΖΘΟ 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 218 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
προμήθεια «Δαπάνες δεξιώσεων (τελετή έναρξης και λήξης) κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 60ΩΦΩΛΥ-ΜΝΙ 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 226 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΗΥ 1879
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΡΞΒΩΛΥ-ΩΞΑ 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 2917 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΗΙ 2279
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΠΜΩΩΛΥ-ΒΚΚ 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 2916 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΗΗ 3089
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΝΒΠΩΛΥ-ΡΡ6 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 2915 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΗΙ 2255
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΝΣΖΩΛΥ-Γ0Ε 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 222 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ 133143
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΟΤ0ΩΛΥ-ΗΑΗ 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 2913 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ 101803
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΔ5ΑΩΛΥ-47Δ 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 2912 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ 48896
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΤΤΖΩΛΥ-ΚΒ4 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 2911 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 284