ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ.Ε. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΖΑΜΠΟΥΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΥΤΝΩΛΥ-ΘΨ9 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 2357/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΙ93ΩΛΥ-1Λ7 28/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 475 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Βαφή μεταλλικών δημοτικών υποδομών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 65ΩΧΩΛΥ-Ε0Β 26/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 472 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μετακίνηση υπαλλήλου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΩ0ΙΩΛΥ-61Ο 25/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 463 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια - τοποθέτηση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΣΙ5ΩΛΥ-ΜΡΓ 24/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 461 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου 5ου 2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΙΤ3ΩΛΥ-Λ57 24/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 417 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου 6ου 2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΩΠ1ΩΛΥ-ΞΡΩ 24/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 460 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες ελέγχου αρδευτικού δικτύου και συντήρηση δεξαμενών Τ.Κ. Κερασέας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΝΜΛΩΛΥ-ΧΙΣ 24/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 458 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΦ4ΦΩΛΥ-5ΔΩ 21/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 456 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάπτυξη πλατφόρμας και διασύνδεση των μηχανογραφικών εφαρμογών για την επικοινωνία και είσπραξη οφειλών μέσω του συστήματος διατραπεζικών συναλλαγών Δίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω33ΡΩΛΥ-Θ68 21/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 455 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μηχανογραφική επεξεργασία δεδομένων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΣΙΜΩΛΥ-ΨΝΕ 21/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 453 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΙΝΤΩΛΥ-ΚΑΠ 21/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 454 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΝΡΧΩΛΥ-ΞΥΓ 20/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 452 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΨ4ΧΩΛΥ-ΥΓΛ 13/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 446 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΦΖΗΩΛΥ-1ΛΔ 13/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 438/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΜΘΛΩΛΥ-Θ2Ε 11/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 441 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΣΕΥΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΖΜΓΩΛΥ-ΛΑΘ 10/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 437 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΔ3ΠΩΛΥ-7ΥΔ 07/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 434 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθαρισμός Φρεατίων - Υδατοσυλλεκτήρων Δ.Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΡΨΘΩΛΥ-ΕΨΛ 06/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 433 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθαρισμός Φρεατίων - Υδατοσυλλεκτήρων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΣΥΦΩΛΥ-ΘΞ0 06/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 429 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 297