ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Αποδοχή παραίτησης εντεταλμένου Συμβούλου και τροποποίηση της με αριθμό 25/2017 απόφασης Δημάρχου που αφορά στον Ορισμό Αντιδημάρχων για το από 01-03-2017 μέχρι και 31-08-2019 χρονικό διάστημα - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7Γ0ΔΩΛΥ-ΡΑΨ 30/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 5832 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 65ΤΠΩΛΥ-Ι7Ο 28/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 273 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μετακίνηση υπαλλήλου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΘΩΛΩΛΥ-Υ9Ι 23/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 272 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διάθεση πίστωσης για δαπάνη Ταχυδρομικών Τελών του δήμου (προμήθεια γραμματοσήμων από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 70Ε5ΩΛΥ-Ζ5Ν 23/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 271 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΙΠΥΩΛΥ-6ΞΗ 22/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 263 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 75Ε7ΩΛΥ-ΛΙΖ 22/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 264 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΘΕΞΩΛΥ-3ΥΔ 20/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 270 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 78ΕΥΩΛΥ-1Τ4 20/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 267/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΗΙ4ΩΛΥ-8ΙΛ 20/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 268/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 70ΦΜΩΛΥ-1ΦΛ 20/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 269/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΡΑΦΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 71ΓΧΩΛΥ-ΟΑΟ 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 266/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Σ3ΧΩΛΥ-ΑΓΚ 16/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 265 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 66Τ9ΩΛΥ-ΚΨΣ 15/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 262/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΕΧΚΩΛΥ-ΠΥ2 15/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 261/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια για αλυσοπρίονα, η οποία εντάσσεται στον κωδικό με τίτλο ΛΟΙΠΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΒΑΙΩΛΥ-3ΡΤ 15/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 260/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΔΒΒΩΛΥ-ΙΛΤ 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 257 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΫΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΗΖΧΩΛΥ-ΟΩΥ 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 258/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΟΖΗΩΛΥ-Ω6Ε 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 255 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ2- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1-2017
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ξ47ΩΛΥ-3Δ7 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 254 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΦΙ1ΩΛΥ-ΨΡΩ 02/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 253/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 202