ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Αποχιονισμός οδών –κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Η2ΗΩΛΥ-0ΝΟ 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την ανάθεση της υπηρεσίας «Έλεγχος - συντήρηση δικτύων ύδρευσης»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΤΕΣΩΛΥ-2ΤΑ 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 373 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΙΟΝΟΣΤΡΩΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΚΒ5ΩΛΥ-1ΥΣ 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 414 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δαπάνη Ταχυδρομικών Τελών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΔΒΞΩΛΥ-ΒΘΣ 12/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 413 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6136ΩΛΥ-Κ2Ω 07/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 4859 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΗΟ7ΩΛΥ-5ΔΦ 07/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 4858 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΠΝΗΩΛΥ-ΟΦΗ 06/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 396 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΦΘΒΩΛΥ-ΤΣΣ 29/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 388 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω5ΦΕΩΛΥ-ΦΔΛ 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 386 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΧΦΒΩΛΥ-7ΛΘ 22/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 378 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΑΥΑΩΛΥ-Β34 22/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 377 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ6ΥΠΩΛΥ-15Θ 22/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 379 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ49ΚΩΛΥ-ΘΧΟ 22/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 375 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
11 OTE 2018
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΤΨΗΩΛΥ-ΖΚ3 19/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 370 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
11 ΚΙΝΗΤΑ 2018
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΙΜΕΩΛΥ-ΛΧΝ 19/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 369 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω4ΦΣΩΛΥ-Ο4Τ 16/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 368 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Aναγνώριση προϋπηρεσίας υπαλλήλων του Δήμου εκτός δημοσίου τομέα.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΒΡΩΩΛΥ-Ρ3Γ 09/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 366/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) και διορισμός υπαλλήλου για τη διενέργειά της
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΟ03ΩΛΥ-Ω3Ι 08/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 365 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΧΦ6ΩΛΥ-Χ20 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 364 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΥΕΟΩΛΥ-ΥΩΒ 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 363 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 288