ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 78ΩΧΩΛΥ-ΘΤΕ 15/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/481 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω4Η0ΩΛΥ-898 15/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/480 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΨΥΜΩΛΥ-41Χ 15/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/478 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΖΟ9ΩΛΥ-Π72 15/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/479 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 60ΨΤΩΛΥ-ΘΤΞ 15/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/477 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 180/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΜΘ4ΩΛΥ-ΑΩΣ 12/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 180/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 179/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΖΦΘΩΛΥ-ΜΤ2 12/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 179/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 179/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ AD BLUE
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΕΥΓΩΛΥ-Χ9Δ 12/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/476 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός Υπευθύνου Λογαριασμού για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. (e-pde) για το έργο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 64ΠΥΩΛΥ-6ΗΟ 12/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 318/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μετατοπίσεις-επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΗΟΕΩΛΥ-Π2Χ 12/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 4080 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω1ΤΜΩΛΥ-Υ8Β 12/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/475 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 196/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετατοπίσεις- επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού σε Τ.Κ. του Δήμου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΞΕ4ΩΛΥ-ΟΡΔ 11/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 196/2018 Δ.Σ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΨΕΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΨΣΧΩΛΥ-Ω2Ι 11/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 315 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Πιστοποίηση ανελκυστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 73ΚΣΩΛΥ-ΠΛ2 11/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 313 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 195/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και απόδοση πίστωσης για την επιχορήγηση της της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρισης "επιΝΟΗΣΗ""
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨ6ΒΩΛΥ-86Ζ 11/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 195/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 194/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 6/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρισης "επιΝΟΗΣΗ" με θέμα «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Τ0ΜΩΛΥ-3ΚΖ 11/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 194/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 2255 ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 67Ξ8ΩΛΥ-ΦΔΜ 11/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/474 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμό υπολόγου για μετατοπίσεις- επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΗ2ΑΩΛΥ-Α5Ν 11/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 337 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΗΙ 2255 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΣΨΥΩΛΥ-9ΦΤ 11/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/473 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια για ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΙΘΩΩΛΥ-ΕΨΟ 11/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 314 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 800