ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και συγκεκριμένα στο αρ. 75 παρ. 7 του νόμου ορίζεται ότι οι εργασίες συντήρησης των δημοτικών δικτύων άρδευσης συγκαταλέγονται στις υποχρεωτικές δαπάνες του Δήμων.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω6ΜΕΩΛΥ-8Ρ8 18/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 2123 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 17/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Θέση Κέδρος)»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠΕΦΩΛΥ-ΗΔ0 18/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 17/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράβολα και έξοδα τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω5ΣΖΩΛΥ-ΤΤΛ 18/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 2112 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 62Χ3ΩΛΥ-ΑΙΦ 14/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/184 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΨ4ΧΩΛΥ-ΥΓΛ 13/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 446 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ 2255 ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΝΓΣΩΛΥ-Φ5Α 13/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Β/22 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΦΖΗΩΛΥ-1ΛΔ 13/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 438/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή συμπληρωματικού ποσού 960 € για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα.
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 6Ι8ΙΟΞΜΕ-ΝΩ4 12/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 19 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού 5.360 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα (Β΄κατανομή έτους 2019)-Κατανομή του ποσού
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΡΒ30ΟΞΜΕ-ΒΘΠ 12/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 18 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού 5.360 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα (Α΄κατανομή έτους 2019)-Κατανομή του ποσού
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 6ΗΔ4ΟΞΜΕ-Φ56 12/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 18 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω4Ν5ΩΛΥ-Τ6Θ 12/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/183 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1%,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 1%,ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ ασφ.,Φ.Μ.Υ. ΧΕΠ: Β/7,Β/8,Β/9,Β/10,Β/11,Β/12
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6474ΩΛΥ-ΕΜΙ 12/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/182 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΟΛΖΩΛΥ-ΨΒ9 12/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/210 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΡΑΣΩΛΥ-5ΣΧ 11/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/181 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάθεση δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΜΘΛΩΛΥ-Θ2Ε 11/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 441 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 87/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Βασιαρδάνη Δημήτριου του Γεωργίου για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (αποθήκης) στην Τ.Κ. Μεσενικόλα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨΚΒΩΛΥ-ΑΛΣ 10/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 87/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 87/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποκατάσταση κεντρικής περίφραξης νεκροταφείου Μορφοβουνίου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΠΦΝΩΛΥ-Θ12 10/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 2014 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΣΕΥΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΖΜΓΩΛΥ-ΛΑΘ 10/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 437 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΥΙΦΩΛΥ-1ΤΠ 10/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/179 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΘΩΜΩΛΥ-Τ4Κ 10/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/178 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 869