ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Αποχιονισμός οδών - κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΙΒΚΩΛΥ-ΧΟΥ 20/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 630 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποχιονισμός οδών - κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΜΔΙΩΛΥ-9ΘΖ 20/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 629 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 31/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘΤ8ΩΛΥ-ΥΕΑ 20/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 31/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 31/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 623,15 € για ασφάλιστρα ακινήτων (Δημαρχείο)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8ΨΓΩΛΥ-ΙΡΦ 20/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 29 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ε8ΧΩΛΥ-10Ο 20/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 22 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Α/463,Α/465,Α/482,Α/526,Β/88,Β/91,Β/86,Β/96,Β/87,Α/572,Β/92,Α/547,Α/616,Β/98,Β/99,Α/633,Β/109,Α/644,Α/645,Β/97,Β/102,Α/642,Α/649,Α/651,Β/111,Β/113
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΕ1ΤΩΛΥ-392 20/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/30 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΧΕΠ: Β/77,Β/78,Β/86,Β/96,Α/522,Β/87,Α/564,Α/572,Β/92,Α/612,Β/71,Α/547,Α/598,Α/616,Β/99,Β/109,Β/97,Β/102,Α/649,Β/111,Β/113
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 606ΞΩΛΥ-ΩΕΙ 20/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/29 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% ΧΕΠ: Α/633,Β/109,Α/634,Α/649,Β/111,Β/113
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΞΚΙΩΛΥ-5ΨΠ 20/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/28 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΧΕΠ: Β/83
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΑΜΕΩΛΥ-Ο30 20/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/26 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΧΕΠ: Β/83
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω708ΩΛΥ-Π2Ε 20/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/25 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% ΧΕΠ: Β/83
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 72ΘΒΩΛΥ-ΑΕΕ 20/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/24 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Β/84
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΞ1ΚΩΛΥ-ΒΧΡ 20/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/23 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΧΕΠ: Β/84
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 697ΙΩΛΥ-ΡΨ3 20/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/22 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΧΕΠ: Β/84
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΧΔ1ΩΛΥ-ΨΛΖ 20/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/22 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΧΕΠ: Β/84
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 60ΚΥΩΛΥ-ΦΨΣ 20/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/21 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% ΧΕΠ: Β/84
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΩΧΣΩΛΥ-Λ9Ε 20/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/20 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Δ24ΩΛΥ-391 20/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/32 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκτακτος αποχιονισμός Π.Ο.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Γ93ΩΛΥ-2Σ6 20/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 601 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έκτακτος αποχιονισμός οδών - κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω7ΚΜΩΛΥ-ΡΥΔ 20/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 602 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έκτακτος αποχιονισμός οδών - κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΞΥ7ΩΛΥ-9ΩΣ 20/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 603 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 642