ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω092ΩΛΥ-ΑΙ5 16/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/315 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ''Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ'' ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, Α.Π. 2930/01.02.2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Δ4ΟΩΛΥ-ΤΣΛ 16/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/314 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 62Ι3ΩΛΥ-Ψ4Χ 16/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/313 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 152/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Δημοσίων Ηλεκτρονικών Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥΜ4ΩΛΥ-2Ο7 10/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 152/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 245/2018 Δημάρχου: "Ανάθεση δημοσίευσης"
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ι2ΓΩΛΥ-ΟΜΤ 10/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 245/2018 Δημάρχου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 138/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Φυλακτής»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω4Γ6ΩΛΥ-800 10/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 138/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 138/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 246/2018 Δημάρχου: "Ανάθεση Δημοσίευσης"
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Λ0ΦΩΛΥ-Φ9Ε 09/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 246/2018 Δημάρχου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Πεζούλας
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΝΘ8ΩΛΥ-ΠΙΕ 09/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 3050 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 108/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μερική ανάκληση της 91/2018 απόφασης Δ.Σ. που αφορά σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Υ7ΑΩΛΥ-ΞΘΥ 09/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 108/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 107/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω0ΙΘΩΛΥ-721 09/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 107/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 107/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Μπελοκομίτη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΝΣΒΩΛΥ-0Ν7 08/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 3021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 134/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έκτακτη αποκατάσταση οδών Νεοχωρίου από θεομηνία»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΟ2ΜΩΛΥ-ΑΛΑ 07/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 134/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 134/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διάθεση πίστωσης για Συντήρηση οστεοφυλακίου Καλυβίων Πεζούλας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ7ΞΘΩΛΥ-Ρ96 07/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 3013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 133/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 0051 πράξεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΗ6ΔΩΛΥ-2ΒΚ 07/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 133/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 133/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συντήρηση οστεοφυλακίου Καλυβίων Πεζούλας
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΔΕΧΩΛΥ-9Ε5 07/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 3012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 130/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση 3ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Υποδομών Μεσενικόλα»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜΑ4ΩΛΥ-ΡΗΨ 07/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 130/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 130/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διάθεση πίστωσης για Προμήθεια ΗΥ, εκτυπωτών και FAX
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΨΩ2ΩΛΥ-Ξ4Ρ 07/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 3007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διάθεση πίστωσης για Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΦΡ2ΩΛΥ-ΠΔ3 07/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 3006 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 137/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΝΙΛΩΛΥ-ΘΔΡ 07/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 137/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 137/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της 3732016 απόφασής μας που αφορά στην εκμίσθωση του Χιονοδρομικού Κέντρου Αγράφων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΥΝΝΩΛΥ-ΘΕΧ 06/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 196 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 780