ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΕ0ΗΩΛΥ-22Ψ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/108 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Υ58ΩΛΥ-1ΙΠ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 1484 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ569ΩΛΥ-ΙΧΠ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 1483 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συνδιοργάνωση πανελλήνιων αγώνων δρόμου (χρονομέτρηση "Plastiras Lake Trail Race").
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒ5ΖΩΛΥ-32Ξ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 81 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
04 OTE 2018
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΧΔΩΩΛΥ-ΡΦ0 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 80 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
04 ΚΙΝΗΤΑ 2018
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΟΙΟΩΛΥ-Τ7Η 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 79 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρο αιτήσεων θεραπείας ενώπιον του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, Τμήμα Κατασκευών του Υπουρ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΨΛΩΛΥ-3ΓΩ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 115 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 200/2017 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δικαστικά έξοδα)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω9ΦΜΩΛΥ-512 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/107 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
απόφ μετακίνησης ΑΘΗΝΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ρ2ΞΩΛΥ-ΩΕΘ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 78 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 220,00 € για Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΓ7ΥΩΛΥ-0ΞΕ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 134 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 200/2017 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΡΜΟΩΛΥ-ΙΣΥ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/106 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ9ΨΒΩΛΥ-Φ6Ο 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 114 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΘΣΕΩΛΥ-Γ5Β 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 1481 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΩΕΜΩΛΥ-ΥΙ8 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 1480 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΡ1ΘΩΛΥ-Ψ9Ε 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/60 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Αναβάθμιση του περιβαλλοντικού κέντρου Νεοχωρίου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΓ9ΓΩΛΥ-ΗΡΞ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 1479 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις οικιστικών κέντρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (ΕΣΠΑ)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω162ΩΛΥ-4Μ6 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 1478 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Βελτίωση - εκσυγχρονισμός επαρχιακών - δημοτικών οδών μεταξύ των Τ.Κ. του Δήμου - (Άξονας 01 Υποδομές & υπηρ. προσπελασιμότητας Θεσσαλίας)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω04ΘΩΛΥ-ΖΛΡ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 1477 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έλεγχος προμελέτης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου: Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ράχης και Αγίου Αθανασίου (Μελέτη επικαιροποίησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΣΠΑ Β
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΙ4ΓΩΛΥ-ΜΒΨ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 1475 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες αρχαιολογίας (ΕΣΠΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΤΙ8ΩΛΥ-ΟΚΒ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 1474 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 736