ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΧΛΠΩΛΥ-86Β 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 658 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό δικαστικού επιμελητή για επίδοση δικογράφου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨΘΑΩΛΥ-Ο30 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 68 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για παροχή εντολής σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω2ΔΨΩΛΥ-ΜΥΥ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 67 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 34,00 € και ορισμός υπολόγου για παράβολα και έξοδα τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου (ΚΗΙ 2255)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 65ΓΗΩΛΥ-ΗΤΖ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 62 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜΔΚΩΛΥ-Μ26 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 66 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή παραίτησης Αποστολακούλη Αθανασίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 61ΨΓΩΛΥ-6ΚΨ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 657 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΒΘΡΩΛΥ-ΧΔΦ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/314 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΤΙΛΩΛΥ-ΜΚ4 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/315 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΣΨΠΩΛΥ-ΧΓ6 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 3390 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2019 - 2028
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΤ0ΣΩΛΥ-5ΡΗ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/394 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΦΜΘΩΛΥ-Γ4Γ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/312 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ 3ου 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΡΧ1ΩΛΥ-ΣΚ0 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/313 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ ΤΟΥ ΚΗΙ 2279 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ3ΣΟΩΛΥ-ΦΥΟ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/392 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ ΤΟΥ ΚΗΙ 2255 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ6Υ4ΩΛΥ-3Κ0 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/393 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 34,00 € και ορισμός υπολόγου για παράβολα και έξοδα τεχνικού ελέγχου οχ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨ6ΠΩΛΥ-ΝΕ3 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 63 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 34,00 € και ορισμός υπολόγου για παράβολα και έξοδα τεχνικού ελέγ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜΑΑΩΛΥ-702 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 62 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΙ9ΘΩΛΥ-ΧΔΟ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 655 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ0Σ2ΩΛΥ-ΑΨΤ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 654 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒΛΟΩΛΥ-9Χ1 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 653 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ7ΒΚΩΛΥ-3ΧΜ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/311 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 897