ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΤΥΠΗΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΧΟΧΩΛΥ-2Ν5 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 419 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δημοσίευση σε εφημερίδα περίληψης διακήρυξης της υπηρεσίας «Έλεγχος - συντήρηση δικτύων ύδρευσης»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Α98ΩΛΥ-ΣΒ2 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 418 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΤΥΠΗΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΛ93ΩΛΥ-ΟΙΓ 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 417 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΔΟΛΩΛΥ-Τ12 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 416 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΙΟΝΟΣΤΡΩΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΘΡΔΩΛΥ-ΚΚΩ 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 415 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποχιονισμός οδών –κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Η2ΗΩΛΥ-0ΝΟ 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την ανάθεση της υπηρεσίας «Έλεγχος - συντήρηση δικτύων ύδρευσης»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΤΕΣΩΛΥ-2ΤΑ 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 373 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΙΟΝΟΣΤΡΩΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΚΒ5ΩΛΥ-1ΥΣ 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 414 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επιλογή συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, κατάρτιση όρων διακήρυ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΡΠΝΩΛΥ-Δ97 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 373 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, που εκδόθηκαν βάσει τ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΓ0ΤΩΛΥ-Η5Ψ 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 370 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 61ΝΗΩΛΥ-3Φ4 12/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/607 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη Ταχυδρομικών Τελών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΔΒΞΩΛΥ-ΒΘΣ 12/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 413 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΑΝΠΩΛΥ-3ΝΤ 12/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/606 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιλογή συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, κατάρτιση όρων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΒΖΚΩΛΥ-ΧΘ6 12/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 372 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΞΗΨΩΛΥ-ΥΘ8 12/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/271 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) και συγκεκριμένα στο αρ. 75 παρ. Ιγ1 του νόμου ορίζεται ότι οι εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων –πρασίνου συγκαταλέγονται στις αρμοδιότητες των Δήμων.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 782ΘΩΛΥ-ΠΜΙ 12/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 4899 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΔ4ΔΩΛΥ-Ο13 12/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/605 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΥΛΑΚΤΗ, ΝΕΟΧΩΡΙ, ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ, ΚΑΡΙΤΣΑ, ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ, ΡΑΦΗΝΑ)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΑΝΥΩΛΥ-ΧΑΡ 12/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/604 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΡΙΤΣΑΣ (1ος λογ.)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΛ9ΑΩΛΥ-Ν9Ω 12/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/112 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ - ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΑΚΙ ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω0ΦΗΩΛΥ-ΘΩ7 12/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/111 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 818