ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΒΟΥΩΛΥ-Ζ32 25/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/121 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΑΡΠΩΛΥ-ΗΥΠ 25/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/119 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ω77ΩΛΥ-ΒΒΚ 25/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/120 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 79/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΝΩΤΩΛΥ-ΕΝΟ 25/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 79/2019 Δ.Σ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΞΠΖΩΛΥ-Ξ59 25/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/118 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΡΙΤΣΑΣ (3ος λογ.)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΔΖΘΩΛΥ-ΠΞΦ 25/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/170 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω8ΙΙΩΛΥ-4ΙΜ 25/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/115 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΓΥΒΩΛΥ-ΛΡ5 25/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/116 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΔΝ3ΩΛΥ-Μ67 25/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/117 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό - παράταση σύμβασης
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΘ2ΙΩΛΥ-7ΚΣ 24/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1524 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συμπληρωματική. Αποδοχές Δικηγόρων, νομικών συμβούλων με πάγια αντιμισθία- έμμισθη εντολή
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΥΝΤΩΛΥ-ΙΒΓ 24/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1523 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ 2239 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 28/05/2019 ΕΩΣ 28/05/2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω939ΩΛΥ-0ΝΞ 24/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/166 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ 2261 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 24/05/2019 ΕΩΣ 24/05/2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΙΦΞΩΛΥ-ΙΜ7 24/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/167 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 1881 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 28/05/2019 ΕΩΣ 28/05/2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΙ9ΔΩΛΥ-Ω3Λ 24/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/168 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΜΕ 48904 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 14/05/2019 ΕΩΣ 14/05/2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ6Ρ9ΩΛΥ-Δ0Θ 24/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/169 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υδρευτική διευθέτηση Πλακωτού Καρίτσας - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ1ΒΖΩΛΥ-Χ0Υ 24/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1522 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Πεζούλας- σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΖΕΖΩΛΥ-ΗΜΖ 24/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1521 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μελέτη παιδικών χαρών Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΕΙΞΩΛΥ-Α2Κ 24/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1520 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Βελτίωση υποδομών Μοσχάτου - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Φ5ΝΩΛΥ-ΗΙΓ 24/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1519 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 186/2018 ΑΠΟΦ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΘΦ9ΩΛΥ-ΞΟΒ 24/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/164 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 858