ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΑΡΙΘ/ 9/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: ΩΣΠ4ΟΚΡΩ-6ΔΩ 19/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 9/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΚΡΑΣΙΟΥ για τη «Συνδιοργάνωση συνεδρίου με θέμα "Βιώσιμη Διαχείριση του Νερού Εθνική Ευθύνη - Κοινωνική Ανάγκη"»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 62ΑΧΩΛΥ-ΠΚ2 19/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 149 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 38/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση συμβολαίων κινητής τηλεφωνίας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΑΦΕΩΛΥ-ΦΔΨ 19/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 38/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 38/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣτΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΑΤ. ΣτΕ 5983/2011 ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘ. ΛΟΓΩΝ ΜΕ ΑΡ. 97/2013
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΙΑΠΩΛΥ-ΙΙΖ 19/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/36 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 265/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση θεώρησης αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΙΙ2ΩΛΥ-ΑΑΧ 19/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 265/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΜΕΛΙΟΥ για τη «Συνδιοργάνωση συνεδρίου με θέμα "Βιώσιμη Διαχείριση του Νερού Εθνική Ευθύνη - Κοινωνική Ανάγκη"»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Υ2ΟΩΛΥ-8ΨΒ 19/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 148 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΒΦΦΩΛΥ-ΜΔ1 19/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/40 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάθεση δημοσίευσης.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΤΘ7ΩΛΥ-Α5Χ 19/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 146/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Χ77ΩΛΥ-ΡΗΜ 19/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 147 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Φ0ΨΩΛΥ-ΞΨ1 18/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 146/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 49/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνδιοργάνωση με την Κ.Ε.Δ.Ε. και το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες διήμερου συνεδρίου στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα με θέμα: “Βιώσιμη Διαχείριση του Νερού. Εθνική Ευθύνη-Κοινωνική Ανάγκη”"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 63ΖΦΩΛΥ-ΝΚΣ 18/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 49/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 49/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 47/2019 Δ.Σ.: "Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης του Δήμου προς την επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3263/2006 για την χορήγηση των πρακτικών της συνεδρίασης σε σχέση με τις κατασκηνώσεις Νεράιδας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω0ΟΚΩΛΥ-0Θ6 18/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 47/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 47/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΔ68ΩΛΥ-ΣΨΜ 18/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 144 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΗ19ΩΛΥ-ΖΛ9 18/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 143 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΘΣΝΩΛΥ-ΞΙΓ 18/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 142 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΝ7ΥΩΛΥ-045 18/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 141 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΡΓΥΩΛΥ-Ζ5Γ 18/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 140 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΙΛ4ΩΛΥ-Υ89 18/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 139 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ο69ΩΛΥ-6ΒΓ 18/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/35 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΑΣΣΩΛΥ-ΧΩΘ 18/02/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/34 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 835