ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
Αρχική Αποφάσεις
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 4.977,36 € για Εργασίες κατεδάφισης ετοιμόρροπων δημοτικών κατασκευών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨ3ΧΩΛΥ-Γ2Τ 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 402 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 1.736,00 € για Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων του δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω37ΜΩΛΥ-ΛΨ5 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 403 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 2.049,81 € για Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΔΠΩΛΥ-8ΞΧ 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 399 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 2604,00 € για Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων του δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΠΛΥΩΛΥ-ΤΒ3 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 400 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΧΕΠ: Α/339,Α/341,Β/53,Β/59,Β/60,Β/62,Β/68,Α/370,Α/390,Β/65,Β/69,Β/70
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΙΡΞΩΛΥ-6Α4 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/154 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3%,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΧΕΠ: Α/339,Α/341,Β/53,Β/59,Β/60,Β/62,Β/68,Α/370,Α/390,Β/65,Β/69,Β/70
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 60Ρ5ΩΛΥ-ΦΡΩ 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/152 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (αρ. εντολής 32625/17)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΠΣΒΩΛΥ-ΝΔΡ 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/150 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΙΣΦΙΡΑ ΣΤΟ ΤΠΔΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΞΤΗΩΛΥ-ΚΣΠ 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/151 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 1.748,15 € για Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων του δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΙΨΩΩΛΥ-ΧΜΙ 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 397 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 611ΕΩΛΥ-ΟΘ5 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 396 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1-2017
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΑΖΙΩΛΥ-ΛΓΙ 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 229 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση η μη πρακτικών δημοπρασίας για τη φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση Ξενώνα Νεοχωρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΡ3ΩΛΥ-2ΑΗ 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 364 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση η μη πρακτικών δημοπρασίας για τη φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Χιονοδρομικού Κέντρου Αγράφων Δήμου Λίμνης Πλ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ο4ΡΩΛΥ-1ΝΚ 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 365 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ - ΕΣΩΤ. ΔΙΚΤΥΟ)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Κ6ΤΩΛΥ-ΔΣΠ 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Β/87 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ξ99ΩΛΥ-ΛΨΨ 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/465 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση, δέσμευση και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.431,56 € για εξόφληση της υπ’ αριθμό 1142017 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕΓΟΩΛΥ-ΒΟΖ 17/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 409 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΡΓΤΩΛΥ-ΦΝΖ 17/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/464 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΚΦ4ΩΛΥ-7ΜΑ 17/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/463 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω9ΨΓΩΛΥ-041 17/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/462 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ Η/Υ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Τ7ΑΩΛΥ-ΚΓΕ 17/10/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/461 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 602