ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 78ΚΖΩΛΥ-ΡΚ8 21/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/360 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω29ΑΩΛΥ-5Η0 21/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/359 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου 8ου 2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΓΧΟΩΛΥ-ΥΓΓ 21/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 628 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΟΚ2ΩΛΥ-ΚΑΟ 20/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/358 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΚΕΣΩΛΥ-62Π 20/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/357 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Ανάκληση της με αριθμό 352019 απόφασής μας που αφορά σε Συζήτηση και λήψη απόφασης για Επικύρωση ή μη του 2ου πρακ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕΑ9ΩΛΥ-ΛΘΕ 20/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 50 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ''ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ'' ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΖ7ΝΩΛΥ-ΚΤ5 20/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/356 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 64Γ9ΩΛΥ-ΖΕΣ 20/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 626 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΝΙΘΩΛΥ-ΤΜΖ 20/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/355 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 99ΦΦΩΛΥ-12Δ 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 627 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 62ΦΘΩΛΥ-6ΩΛ 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 625 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ι52ΩΛΥ-ΣΚΜ 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 601 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 62ΓΩΩΛΥ-Μ2Σ 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/354 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Φ53ΩΛΥ-ΝΤΒ 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/353 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΧΛΩΡΙΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΖΡΔΩΛΥ-Ι7Ψ 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/352 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ (23.11.2018)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Α4ΞΩΛΥ-23Δ 14/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/350 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (25.01.2019)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΔΟ4ΩΛΥ-4ΚΘ 14/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/351 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ (23.11.2018)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΧ74ΩΛΥ-ΥΘΖ 14/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/348 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ (23.11.2018)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΝΩ6ΩΛΥ-12Α 14/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/349 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ (07.11.2018)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΡ95ΩΛΥ-Λ1Ξ 14/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/347 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 891