ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση κοιμητηρίου Μοσχάτου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕΛΥΩΛΥ-Ζ6Υ 24/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 309 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οστεοφυλακίου Φυλακτής», με απευθείας ανάθεση μέσω ΚΗΣΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΕΡΩΛΥ-20Λ 24/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 316 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση της 2802018 απόφασής μας και Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Μπελοκομίτη», με απευθείας ανάθεση
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΠ4ΞΩΛΥ-ΦΦ5 24/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 304 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Μπελοκομίτη», με απευθείας ανάθεση μέσω ΚΗΣΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΤΞΙΩΛΥ-ΣΒΨ 24/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 303 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8Π9ΩΛΥ-561 24/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 302 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επιλογή ανοιχτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας για έργα κάτω των ορίων, κατάρτιση όρων διακήρυξης, έγκριση τευχών δημοπράτησης για Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Φυλακτής – Κρυονερίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ψ0ΟΩΛΥ-ΥΣΕ 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 301 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση οστεοφυλακίου Καλυβίων Πεζούλας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΜΣ7ΩΛΥ-0ΞΦ 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 292 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
288-2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω7ΚΤΩΛΥ-ΘΟ8 14/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 288 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξέταση της με αριθμό πρωτοκόλλου 347106-09-2018 ένστασης , της Αικατερίνης Ψαχούλα κατά της 2862018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7383ΩΛΥ-19Η 14/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 291 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Υδρευτική διευθέτηση Πλακωτού Καρίτσας», με απευθείας ανάθεση μέσω ΚΗΣΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΛΒΗΩΛΥ-0ΞΙ 12/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 298 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Καρβασαρά», με απευθείας ανάθεση μέσω ΚΗΣΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω5ΗΖΩΛΥ-ΣΨΓ 12/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 300 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση πλατειών Φυλακτής», με απευθείας ανάθεση μέσω ΚΗΣΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΡ6ΑΩΛΥ-Τ9Χ 12/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 299 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κοιμητηρίου Μοσχάτου», με απευθείας ανάθεση μέσω ΚΗΣΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7204ΩΛΥ-ΑΩΙ 12/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 297 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση υδρομάστευσης Καρίτσας», με απευθείας ανάθεση μέσω ΚΗΣΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΦΩΤΩΛΥ-ΘΧΕ 12/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 296 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κεντρικής περίφραξης νεκροταφείου Μορφοβουνίου», με απευθείας ανάθεση μέσω ΚΗΣΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω78ΕΩΛΥ-Κ0Θ 12/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 295 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου Κερασιάς», με απευθείας ανάθεση μέσω ΚΗΣΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΟΧΞΩΛΥ-Ζ67 12/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 294 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμό υπολόγου για μετατοπίσεις- επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΛΦ9ΩΛΥ-Β44 12/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 289 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμό υπολόγου για αντιμετώπιση δαπανών παραβόλων και εξόδων τεχνικ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8ΛΟΩΛΥ-ΡΕ7 12/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 290 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επικύρωση ή μη των πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού, για τη μελέτη ««Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους Τ. Κ. Κερασιάς 2019-2028»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΥΩΛΩΛΥ-Μ49 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 286 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Πεζούλας», με απευθείας ανάθεση μέσω ΚΗΣΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΚΣΝΩΛΥ-4ΩΕ 31/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 283 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 174