ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΡΓΘΩΛΥ-ΠΟΙ 17/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 326 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή δωρεάς της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας μετοχών της ΠΑΔΥΘ Α.Ε.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Σ95ΩΛΥ-Ο21 17/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 342 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λύση σύμβασης που αφορά στην εκπόνηση μελέτης με θέμα «Μελέτη Οδοποιίας Δ.Δ. Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΘΕ7ΩΛΥ-5ΗΑ 16/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 325 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμό υπολόγου για μετατοπίσεις- επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΗ2ΑΩΛΥ-Α5Ν 11/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 337 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποχρεωτική αναμόρφωση ΟΠΔ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧΔΦΩΛΥ-ΠΚΙ 11/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 323 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμό υπολόγου για αντιμετώπιση δαπανών παραβόλων και εξόδων τεχνικο
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ9ΚΞΩΛΥ-ΧΧΧ 10/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 338 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρο για άσκηση ένδικου μέσου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 654ΓΩΛΥ-803 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 320 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την «Εκμίσθωση του Χιονοδρομικού Κέντρου Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Λ1ΦΩΛΥ-Μ7Μ 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 336 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση της με αριθμό 3152018 απόφασης μας που αφορά στον Καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υποδομών Μεσενικόλα»,
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΗ72ΩΛΥ-Η2Ο 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 326 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη επέκτασης ποδηλατοδρόμων Δήμου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Ζ6ΤΩΛΥ-ΔΝΗ 05/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 324 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου Κερασιάς»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΡΩΖΩΛΥ-ΑΨ4 05/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 334 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Μπελοκομίτη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΥΚΩΩΛΥ-ΞΔ8 04/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 332 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση κεντρικής περίφραξης νεκροταφείου Μορφοβουνίου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΑΔΩΩΛΥ-Θ0Υ 04/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 333 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία Μπελοκομίτη»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΠΡΔΩΛΥ-ΜΒΖ 04/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 335 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση πλατειών Μορφοβουνίου», με απευθείας ανάθεση μέσω ΚΗΣΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΦΧΚΩΛΥ-ΦΜΚ 04/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 319 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔ10ΩΛΥ-ΑΒ2 04/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 318 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση υδρομάστευσης Καρίτσας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 78ΖΦΩΛΥ-Η4Η 03/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 330 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση οστεοφυλακίου Φυλακτής»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω18ΚΩΛΥ-Λ5Ω 03/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 331 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση οστεοφυλακίου Καλυβίων Πεζούλας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω3Σ9ΩΛΥ-189 03/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 329 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση υποδομών πλατειών Μεσενικόλα», με απευθείας ανάθεση μέσω ΚΗΣΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ν6ΔΩΛΥ-ΣΟΛ 03/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 328 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 175