ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Επικύρωση ή μη των πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού, για τη μελέτη «Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους Τ. Κ. Κερασιάς 2019-2028»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΣΛΓΩΛΥ-Ζ8Π 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 359 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ο7ΣΩΛΥ-6ΒΞ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 358 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Γ8ΟΩΛΥ-69Ρ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 350 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω3ΟΗΩΛΥ-29Τ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 349 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόδοση λογαριασμού στο με αριθμό Α-47211-10-2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 3382018 απόφαση της Οικονομικ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Τ8ΘΩΛΥ-ΤΞΠ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 356 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία Μπελοκομίτη»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΥΘΟΩΛΥ-02Κ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 355 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση οστεοφυλακίου Καλυβίων Πεζούλας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 666ΦΩΛΥ-ΚΕΙ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 354 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση υδρομάστευσης Καρίτσας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΘΧΩΩΛΥ-Ψ45 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 353 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση της με αριθμό 2862018 απόφασής μας που αφορά σε Επικύρωση ή μη των πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού, για τη μελέτη «Διαχειριστική Μελ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ω97ΩΛΥ-ΟΒΝ 22/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 321 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη παιδικών χαρών Δ.Ε. Πλαστήρα»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΙΥ8ΩΛΥ-7ΓΣ 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 341 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση υποδομών Μοσχάτου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ6ΣΘΩΛΥ-Β6Κ 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 348 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση υποδομών πλατειών Μεσενικόλα»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω89ΩΩΛΥ-2Γ2 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 345 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση οστεοφυλακίου Φυλακτής»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΡΘΗΩΛΥ-0ΧΕ 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 344 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία Μπελοκομίτη»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ζ5ΞΩΛΥ-Ο2Ε 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 347 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση οστεοφυλακίου Καλυβίων Πεζούλας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΩΒΤΩΛΥ-Ε6Κ 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 346 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση υδρομάστευσης Καρίτσας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΟ8ΘΩΛΥ-ΣΝ8 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 343 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμό υπολόγου για μετατοπίσεις- επεκτάσεις δικτύων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω14ΧΩΛΥ-ΝΦΞ 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 340 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΡΓΘΩΛΥ-ΠΟΙ 17/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 326 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή δωρεάς της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας μετοχών της ΠΑΔΥΘ Α.Ε.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Σ95ΩΛΥ-Ο21 17/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 342 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λύση σύμβασης που αφορά στην εκπόνηση μελέτης με θέμα «Μελέτη Οδοποιίας Δ.Δ. Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΘΕ7ΩΛΥ-5ΗΑ 16/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 325 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 176