ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Τροποποίηση της 2792016 απόφασής μας που αφορά σε Καθορισμό όρων για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Νεοχωρίου (Ξενώνας)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜ4ΘΩΛΥ-ΦΨΨ 23/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 126 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση πίστωσης 6.000,00 € για Καθαρισμό - συντήρηση δεξαμενών, φρεατίων, κλπ, δικτύων άρδευσης δημοτικής ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων (Φ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΘΒ4ΩΛΥ-ΛΙΑ 10/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 143 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση, δέσμευση και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 276,06 € για εξόφληση της υπ’ αριθμό 202018 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΦ4ΦΩΛΥ-ΝΕΦ 09/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 144 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 607,60 € για Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 62ΦΠΩΛΥ-3ΞΧ 09/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 140 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 381,67 € για Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 65ΑΥΩΛΥ-Η4Ι 09/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 139 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 4.000,00 € για Εργασίες ελέγχου αρδευτικού δικτύου και συντήρηση δεξαμενών Τ.Κ. Κερασέας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΚΠ0ΩΛΥ-ΜΑΩ 09/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 138 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ψήφιση πίστωσης 14.996,81 € για Προμήθεια χαλικιού λατομείου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΑΞΘΩΛΥ-ΔΡΗ 09/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 137 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
136-2018 Ψήφιση πιστώσεων του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 78ΙΡΩΛΥ-0ΨΝ 09/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 136 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 12.344,20 € για Κλαδονομή - καθαρισμός δημοτικών χώρων, ποδηλατοδρόμων και νεκροταφείων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΙΘΟΩΛΥ-71Η 08/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 141 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΒΘΔΩΛΥ-Ω0Ψ 08/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 135 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση πίστωσης 293,00 € για ασφάλιστρα του με αριθμό κυκλοφορίας ME 48904 μηχανήματος για το από 14-5-2018 μέχρι 14-5-2019 χρονικό διάστημα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 60ΠΘΩΛΥ-Π6Η 30/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 133 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 223,00 € για πληρωμή ασφαλίστρων του με αριθμό κυκλοφορίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2239 επιβατηγό αυτοκίνητο του Δήμου για το
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΔΕΡΩΛΥ-9ΝΑ 30/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 132 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 237,00 € για πληρωμή ασφαλίστρων του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2261 για το από 24-5-2018 μέχρι 24-5-2019 χρονικό διάστημα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω5Η5ΩΛΥ-ΔΔΑ 30/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 131 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 346,00 € για πληρωμή ασφαλίστρων του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1881 ημιφορτηγού αυτοκινήτου του Δήμου για το από 28-5-2018 μέχρι
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω76ΓΩΛΥ-ΘΗ3 30/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 130 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
128-2018 Έγκριση του 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 2018»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΙ0ΒΩΛΥ-1Ψ3 26/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 128 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση πιστώσεων του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΕΜΞΩΛΥ-Ζ31 26/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 127 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 6.720,80 € για Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΠ1ΩΛΥ-4ΗΑ 26/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 125 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 161,20 € για Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝ2ΞΩΛΥ-Η9Ι 26/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 124 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 215,76 € για Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΥΦ6ΩΛΥ-ΕΨΥ 26/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 123 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 17.999,22 € για Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης αντλιοστασίου - διυλιστηρίου Μορφοβουνίου – Μεσενικόλα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧ6ΜΩΛΥ-ΤΡΑ 25/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 122 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 166