ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Eπιλογή συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, έγκριση μελέτης και επαν
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΟΨΙΩΛΥ-Χ4Ω 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 74 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επιλογή ανοιχτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας για έργα κάτω των ορίων , έγκριση δαπάνης και διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 72ΩΦΩΛΥ-Τ9Φ 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 73 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης σε κοινή χρήση οικοπέδου εμβαδού 7,41 τ.μ. από το οικόπεδο του Σωτηρίου Νεντή που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥ98ΩΛΥ-9ΣΔ 26/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 75 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση πίστωσης 7.998,00 € για Εργασίες υποστήριξης και λειτουργίας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Υ81ΩΛΥ-86Ι 26/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 68 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 3.999,97 € για Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού και τοποθέτηση χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών δημοτικής ενότητας Πλαστή
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω470ΩΛΥ-ΗΚΘ 26/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 67 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 2.492,40 € για Καθαρισμό Λιμναίου οικοσυστήματος Natura 2000 Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΔΕΜΩΛΥ-ΣΡΞ 26/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 65 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ψήφιση πίστωσης 14.384,00 € για Αποκατάσταση Αγροτικής και Δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ν57ΩΛΥ-ΜΑ9 26/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 64 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ψήφιση πίστωσης 14.384,00 € για Αποκατάσταση Αγροτικής και Δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω6Ν8ΩΛΥ-ΝΩΤ 26/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 63 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 210,80 € για Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΟΣΥΩΛΥ-ΗΔΗ 23/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 62 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 1.153,20 € για Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΟ0ΩΛΥ-0Ε8 23/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 61 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 996,96 € για Έλεγχο και συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔΤ9ΩΛΥ-427 23/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 60 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 1.368,96 € για Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΛΑΛΩΛΥ-ΙΡ3 23/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 55 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση, δέσμευση και ψήφιση πιστώσεων ΠΟΕ Υπηρεσίας 30,35, 63
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΖ6ΛΩΛΥ-4ΚΚ 22/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 72 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση, δέσμευση και ψήφιση πιστώσεων ΠΟΕ Υπηρεσιών 10,15,20,25
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω2ΝΛΩΛΥ-ΕΚΘ 22/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 71 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση, δέσμευση και ψήφιση πιστώσεων ΠΟΕ Υπηρεσίας 00
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω5ΑΠΩΛΥ-ΜΝΜ 22/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 70 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω337ΩΛΥ-ΓΡΑ 22/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 69 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 1.006,83 € για Λοιπές παροχές σε είδος - προμήθεια γάλακτος για οδηγούς & χειριστές μηχτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΓ60ΩΛΥ-Ω7Ψ 22/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 59 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για Προμήθεια ΗΥ, εκτυπωτών και FAX
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω316ΩΛΥ-4ΘΦ 22/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 58 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 2.064,35 € για Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8ΠΙΩΛΥ-ΛΒ6 22/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 57 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
56-2018 Ψήφιση πίστωσης 1.059,58 € για Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΤΘΣΩΛΥ-ΝΝΤ 21/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 56 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 163