ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για τον χειρισμό προσφυγών ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΣΡ0ΩΛΥ-ΜΔΕ 25/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 418 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Αποκατάσταση υποδομών Καρβασαρά, προϋπολογισμού 7.250,00 € έγκριση και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΕΩΕΩΛΥ-Φ7Χ 25/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 415 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω22ΠΩΛΥ-Θ8Ο 23/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 414 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 1.997,64 € για Προμήθεια αλατιού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω133ΩΛΥ-ΕΘΔ 23/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 406 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 3.343,04 € για Προμήθεια υλικών άρδευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Γ3ΣΩΛΥ-ΡΝ1 23/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 405 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 63ΓΤΩΛΥ-ΧΜΗ 23/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 232 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για σύνταξη κλήσης για επαναφορά συζήτησης ανακοπής κατά πρωτ. Διοικητικής αποβολής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 66ΔΣΩΛΥ-ΚΜ9 23/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 411 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Συντήρηση ποδηλατοδρόμων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων, προϋπολογισμού 4.999,90 € έγκριση και ψήφιση σχε
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Β9ΥΩΛΥ-ΓΨΘ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 413 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 272,80 € για Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω51ΓΩΛΥ-ΞΞΦ 19/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 3.997,64 € για Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στις Τ.Κ. Μπελοκομίτη – Νεοχωρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Ι7ΛΩΛΥ-7Ξ1 19/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 404 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 4.977,36 € για Εργασίες κατεδάφισης ετοιμόρροπων δημοτικών κατασκευών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨ3ΧΩΛΥ-Γ2Τ 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 402 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 1.736,00 € για Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων του δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω37ΜΩΛΥ-ΛΨ5 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 403 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 2.049,81 € για Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΔΠΩΛΥ-8ΞΧ 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 399 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 2604,00 € για Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων του δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΠΛΥΩΛΥ-ΤΒ3 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 400 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 1.748,15 € για Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων του δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΙΨΩΩΛΥ-ΧΜΙ 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 397 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 611ΕΩΛΥ-ΟΘ5 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 396 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση η μη πρακτικών δημοπρασίας για τη φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση Ξενώνα Νεοχωρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΡ3ΩΛΥ-2ΑΗ 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 364 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση η μη πρακτικών δημοπρασίας για τη φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Χιονοδρομικού Κέντρου Αγράφων Δήμου Λίμνης Πλ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ο4ΡΩΛΥ-1ΝΚ 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 365 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση, δέσμευση και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.431,56 € για εξόφληση της υπ’ αριθμό 1142017 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕΓΟΩΛΥ-ΒΟΖ 17/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 409 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση, δέσμευση και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 7.199,19 € για εξόφληση της υπ’ αριθμό 1522017 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΚΠΖΩΛΥ-Γ56 16/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 408 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 156