ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Επιλογή συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΤΞΑΩΛΥ-ΖΒΚ 18/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 377 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 1ου πρακτικού Αποσφράγισης – Αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής για το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Φυλακτής – Κρυον
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΝΨ7ΩΛΥ-ΑΛΘ 18/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 376 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό δικαστικού επιμελητή (επίδοση αγωγής)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΤΒΞΩΛΥ-Υ55 18/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 375 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό δικαστικού επιμελητή (επίδοση αγωγής)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΧΧΒΩΛΥ-8ΩΔ 18/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 374 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επιλογή συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, κατάρτιση όρων διακήρυ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΡΠΝΩΛΥ-Δ97 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 373 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, που εκδόθηκαν βάσει τ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΓ0ΤΩΛΥ-Η5Ψ 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 370 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιλογή συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, κατάρτιση όρων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΒΖΚΩΛΥ-ΧΘ6 12/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 372 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για κατάθεση και συζήτηση αγωγής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΚΩΧΩΛΥ-ΕΨΗ 22/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 368 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση υδρομάστευσης Καρίτσας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Δ3ΕΩΛΥ-ΩΘΖ 20/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 367 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για εκδίκαση έφεσης Γεωργίου Αυγέρου και λοιπών κατά του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΡΝΖΩΛΥ-ΨΗΝ 19/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 364 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για εκδίκαση έφεσης Γεωργίου Φλώρου κατά του Δήμου Λίμν
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΜΟΤΩΛΥ-4ΨΒ 19/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 363 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω64ΗΩΛΥ-ΥΝ4 19/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 362 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επανεκκίνηση ή αντικατάσταση οδομετρητή οχημάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 726ΛΩΛΥ-ΓΧ2 08/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 351 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου να παρασταθεί
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΧΦΤΩΛΥ-Ρ9Α 08/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 360 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
361-2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου να παρασταθεί 1010
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΒΤΜΩΛΥ-ΣΙΚ 08/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 361 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επικύρωση ή μη των πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού, για τη μελέτη «Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους Τ. Κ. Κερασιάς 2019-2028»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΣΛΓΩΛΥ-Ζ8Π 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 359 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ο7ΣΩΛΥ-6ΒΞ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 358 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Γ8ΟΩΛΥ-69Ρ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 350 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω3ΟΗΩΛΥ-29Τ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 349 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόδοση λογαριασμού στο με αριθμό Α-47211-10-2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 3382018 απόφαση της Οικονομικ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Τ8ΘΩΛΥ-ΤΞΠ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 356 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 177