ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ψήφιση πίστωσης 1.934,40 € για Προμήθεια χλωρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω310ΩΛΥ-ΥΥΥ 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 221 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 874,40 € για Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΛ3ΞΩΛΥ-Η3Ο 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 220 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 148,80 € για Αποφράξεις αποχετεύσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1Ω7ΩΛΥ-ΣΑ3 12/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 219 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για Αποκατάσταση σιδηροκατασκευών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΞΒΖΩΛΥ-8ΔΖ 12/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 217 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση λογαριασμού στο με αριθμό Α-21008-06-2018 κλπ χρηματικά εντάλματα προπληρωμής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8ΖΒΩΛΥ-ΔΛΧ 12/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 224 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 9.010,00 € για Έκτακτη αποκατάσταση αγροτικού δικτύου από θεομηνία
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΗ7ΦΩΛΥ-ΣΗΔ 12/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 226 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 616,50 € για Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ( μηχανημάτων)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΩ04ΩΛΥ-ΑΙΖ 12/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 225 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση της 662018 απόφασης μας και ψήφιση πίστωσης 8.500,00 € για Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού και τοποθέτηση χριστουγεννιάτικ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΠΕ3ΩΛΥ-ΜΗΞ 12/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 223 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
66-2018 Ψήφιση πίστωσης 8.500,00 € για Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού και τοποθέτηση χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών δημοτικής ενότητας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧΘ7ΩΛΥ-Β2Ε 12/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 66 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 5.037,62 € για Εργασίες μέτρησης και παρακολούθησης εγκαταστάσεων ύδρευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ42ΠΩΛΥ-ΒΟ1 10/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 222 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για Προμήθεια επιπλων κ' λοιπου εξοπλισμΟΥ κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Μ1ΙΩΛΥ-ΝΟ3 10/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 246 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 319,50 € για Προμήθεια επιπλων κ' λοιπου εξοπλισμΟΥ κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 62ΔΝΩΛΥ-ΗΔ4 10/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 245 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ψήφιση πίστωσης 5.436,16 € για Προμήθεια ειδων ιματισμού κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΕΝΞΩΛΥ-ΛΟΡ 10/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 244 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 1.922,00 € για Προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΞΤΠΩΛΥ-ΚΙΜ 10/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 243 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 4.871,96 € για Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΗΛ1ΩΛΥ-Ι0Η 10/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 242 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
239-2018 Ψήφιση πίστωσης 9.362.00 € για Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΤΓΟΩΛΥ-2Θ9 10/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 239 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω4ΗΠΩΛΥ-Η96 10/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 241 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΖ5ΗΩΛΥ-ΑΚ4 10/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 237 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για Προμήθεια υγειονομικού – φαρμακευτικού υλικού κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 758ΣΩΛΥ-ΦΔ1 04/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 216 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για Καθαρισμός ειδών ιματισμού κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 664ΛΩΛΥ-ΚΡΞ 04/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 215 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 171