ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝΟΖΩΛΥ-ΞΛΥ 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 471 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΘΞΦΩΛΥ-7ΒΞ 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 469 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 992,00 € για Αμοιβή για χρήση γερανοφόρου οχήματος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨΚΡΩΛΥ-ΑΘ0 13/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 467 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 2082017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΘΘ1ΩΛΥ-6ΤΕ 13/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 468 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑ2ΩΩΛΥ-Υ32 13/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 462 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΠΕΙΩΛΥ-Γ3Μ 12/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 464 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 2.650,00 € για Παροχή γάλακτος σε χρήμα για τα έτη 2014, 2015 & 2016
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω4ΤΒΩΛΥ-Α1Ξ 12/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 466 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της με αριθμό 405-2016 απόφασής μας που αφορά σε Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Ξ0ΤΩΛΥ-42Τ 07/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 459 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση πίστωσης 111,00 € για ασφάλιστρα του με αριθμό κυκλοφορίας ME 133143 μηχανήματος έργου για το από 16-12-2017 μέχρι 11-08-2018 χρονικό διάστ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΓΥ5ΩΛΥ-ΑΨΘ 05/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 460 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επιλογή συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης, έγκριση τευχών δημοπράτησης για Εσωτερική οδοπ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 73ΥΧΩΛΥ-ΠΗΔ 05/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 461 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση λογαριασμού στο με αριθμό Α-26012-07-2017 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε σύμφωνα με την 2212017
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΩΙΚΩΛΥ-ΙΑΦ 24/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 448 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 359,60 € για Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΓΚ2ΩΛΥ-ΖΡ3 23/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 457 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση, δέσμευση και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 12.343,70 € για εξόφληση της υπ’ αριθμό 1752017 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Καρδί
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΤΣΝΩΛΥ-7ΘΨ 23/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 456 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 2002017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΛΔΞΩΛΥ-ΛΦΩ 23/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 454 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 2012017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΝΙΩΛΥ-1ΙΜ 23/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 453 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΩΞΖΩΛΥ-2ΨΧ 23/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 452 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αριθμό 2652017 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε Έκτακτη αποκατάσταση ύδρευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΙΛΨΩΛΥ-7ΨΕ 23/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 458 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αριθμό 2702017 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε Έκτακτη αποκατάσταση υποδομών Φυλακτής και Πεζούλας λόγω θεομηνίας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 62Υ3ΩΛΥ-ΨΤΡ 23/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 450 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΣΙΩΩΛΥ-7Σ5 23/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 271 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 434,00 € για Προμήθεια πινάκων απεικόνισης τοπίων του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΘ05ΩΛΥ-52Β 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 446 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 158