ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΘΠΩΛΥ-Ξ5Μ 04/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 216-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΘΠΩΛΥ-ΗΣΝ 04/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 216-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση επιτροπής αρμόδιας για την εισήγηση κατάλληλων χώρων για την προσωρινή εγκατάσταση πλανοδίων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΘΠΩΛΥ-Μ2Φ 04/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 215-2012 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του κ. Ιωάννη Βασιλάκου του Ευαγγέλου για την μείωση του μισθώματος του Κοινοτικού Ξενώνα Νεοχωρίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΓΜΩΛΥ-ΑΕΨ 31/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 213-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση των εργασιών με τίτλο « Εργασίες Υποστήριξης της Οικονομικής και Λοιπής Διαχείρισης Έργων ΕΣΠΑ».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΓΜΩΛΥ-Λ3Τ 31/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 211-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Β΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου , που αφορά στην υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΓΜΩΛΥ-12Σ 31/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 209-2012 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό του Κ.Α. 10.6312.03 ως δεκτικού σε χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Γ2ΩΛΥ-Ε4Σ 27/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 210-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθ.26/2012 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΄΄ επι ΝΟΗΣΗ ΄΄ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Γ2ΩΛΥ-ΗΧΠ 27/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 208-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος του κ. Κορώνη Κων/νου του Σπυρίδωνος, που αφορά στην έγκριση της παράτασης της μίσθωσης του αναψυκτηρίου Μεσενικόλα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β40ΖΩΛΥ-Λ28 01/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 177-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο Δημότη.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β412ΩΛΥ-ΓΛΥ 25/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 204-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθ.393/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΔΩΛΥ-4ΔΝ 24/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 202-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως της κ. Τσιαμαντά Φωτεινής του Αντωνίου για την ανανέωση της άδειας άσκησης υπαιθρίου -στάσιμου εμπορίου στην Πλαζ Λαμπερού.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΔΩΛΥ-Ζ4Ε 24/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 200--2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του κ. Θέου Αποστόλου του Ιωάννη για την μείωση του μισθώματος του Αναψυκτηρίου της Πλαζ Πεζούλας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΘΩΛΥ-ΒΩΗ 20/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 198-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στη σύσταση δικτύου Δήμων-Πόλεων με λίμνες, με την επωνυμία «Δίκτυο Πόλεων με λίμνες».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΘΩΛΥ-ΜΘ7 20/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 196--2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθ.18/2012 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΄΄ επι ΝΟΗΣΗ ΄΄ του Δήμου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΙΩΛΥ-7ΞΛ 19/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 193-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της αριθ.11/2012 απόφασης του Κέντρου Ιστορικών Μελετών Ν. Πλαστήρας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΙΩΛΥ-5ΣΘ 19/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 192-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση των εργασιών με τίτλο « Εργασίες ρύθμισης αυθαιρέτων στον Ξενώνα Μεσενικόλα».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΙΩΛΥ-Μ23 19/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 197-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ.κ΄παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4071/2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΛΩΛΥ-2ΤΛ 11/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 188-2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 863,46 € για τον 2ο Ποδηλατικό Γύρο Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΛΩΛΥ-12Δ 11/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 187-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών του Δ.Σ. για την συγκρότηση τριμελών επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΕΩΛΥ-Τ1Θ 10/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 186-2012 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 76 77 78 79 80 91