Βοτανικός Κήπος

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Αξιοθέατα Βοτανικός Κήπος
Print Friendly, PDF & Email

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αειφορική διαχείριση και περιβαλλοντική προστασία στην περιοχή της λίμνης Ν. Πλαστήρα η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε. δημιούργησε μια πρωτότυπη υποδομή για τα δεδομένα μιας ορεινής μειονεκτικής περιοχής η οποία χαρακτηρίζεται από το αξιόλογο φυσικό περιβάλλον αλλά και την πληθυσμιακή συρρίκνωση. Η προσπάθεια χρηματοδοτήθηκε από τα προγράμματα LIFE και Ε.Π.ΠΕΡ.

Ο Στόχος

Η δημιουργία μιας περιβαλλοντικής υποδομής «πεδίου» στην περιοχή της λίμνης Ν. Πλαστήρα για την ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού γύρω από τη χλωρίδα, τα οικοσυστήματα της περιοχής και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, η υλοποίηση του πρακτικού μέρους πρότυπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία αφορούν νέους που ενδιαφέρονται για επαγγελματική ή εθελοντική δραστηριοποίηση σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Εργαλείο για τα παραπάνω, αποτελεί η συγκέντρωση και αποθεματοποίηση μέρους των χλωριδικών στοιχείων της περιοχής.Τέλος, βασικός στόχος της ίδρυσης του Βοτανικού Κήπου είναι η ανάπτυξη και προώθηση του οικοτουρισμού.

Οι Ενέργειες

 • Λειτουργία σε καθημερινή βάση για την ενημέρωση του κοινού.
 • Παραγωγή αναπαραγωγικού υλικού για τη διατήρηση και πολλαπλασιασμό σπάνιων ειδών φυτών.
 • Αξιοποίηση του Βοτανικού Κήπου ως εργαστηρίου πεδίου για την πρακτική εκπαίδευση νέων (μαθητών, επιστημόνων, εθελοντών).
 • Υλοποίηση πρότυπων εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων.
 • Υποστήριξη δράσεων προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας.
 • Πολλαπλασιασμός και πώληση ειδών φυτών.
 • Συνεχής εμπλουτισμός της αποθεματοποιημένης χλωρίδας με νέα είδη.
 • Παραγωγή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού.
 • Λειτουργία μικρού αναψυκτηρίου.

Τα Αναμενόμενα Αποτελέσματα

 • Λειτουργία μιας υποδομής υποστήριξης του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Εξαγωγή επιστημονικής πληροφορίας για το περιβάλλον της περιοχής.
 • Αναστολή της υποβάθμισης των φυσικών οικοσυστημάτων και διατήρηση του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος.
 • Υποστήριξη της βιοποικιλότητας της περιοχής.
 • Υποστήριξη του οικοτουρισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής.
 • Εκπαίδευση των νέων επιστημόνων της ευρύτερης περιοχής.
 • Διεξαγωγή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έρευνας και ενημέρωσης.

Οι Συνεργάτες

Ο Βοτανικός Κήπος λειτουργεί με τη φροντίδα του στελεχιακού δυναμικού του τμήματος περιβάλλοντος της Αναπτυξιακής Καρδίτσας Α.Ε. ενώ υποστηρίζεται επιστημονικά από:

 • τον τομέα Οικολογίας & Ταξινομικής, τμήμα Βιολογίας του Παν/μιου Αθηνών
 • Τ.Ε.Ι. Δασοπονίας Καρδίτσας

Ο Χρόνος Υλοποίησης

Ο Βοτανικός Κήπος εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 1998 και συνεχίζει τη λειτουργία του έως σήμερα.

Τοποθεσία

Ο Βοτανικός Κήπος Νεοχωρίου βρίσκεται στην προστατευόμενη περιοχή («περιοχή Οικοανάπτυξης») λίμνης Ν. Πλαστήρα, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων και βρίσκεται σε επαφή με τη λίμνη στις περιόδους ανόδου της στάθμης των νερών της. Η έκτασή του ανέρχεται σε 10 στρέμματα

Ο Βοτανικός Κήπος απέχει 33 χιλιόμετρα από την πόλη της Καρδίτσας.

Σκοπός της Ίδρυσής του

Η συγκέντρωση και αποθεματοποίηση μέρους των χλωριδικών στοιχείων της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Νικολάου Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας, αλλά και γενικότερα του Ελλαδικού χώρου.

Η μικρή του έκταση (10 στρέμματα) δεν επιτρέπει βέβαια φιλόδοξους σχεδιασμούς για συγκέντρωση όλων των ειδών της περιοχής.

Διευκολύνει όμως σε κάθε περίπτωση την αρχική σύλληψη της ομάδας μελέτης, για ίδρυση ενός “μικρού εργαστηρίου υπαίθρου” χρήσιμου για εκπαίδευση και ενημέρωση των επισκεπτών, ενταγμένου στη συνολική προσπάθεια αειφορικής οικοτουριστικής ανάπτυξης.

Σε διακριτά τμήματα του κήπου, με κατάλληλη χωροθέτηση και σήμανση, θα μπορεί ο επισκέπτης να παρατηρεί ή και να μελετά χαρακτηριστικά είδη της περιοχής, να ενημερώνεται για τα οικολογικά της δεδομένα (οδηγός χλωρίδας) και να διαπιστώνει γενικότερα τη σπάνια “ποικιλότητα τοπίου” με την αρμονική διαδοχή υδατικών και δασικών οικοσυστημάτων.

Για τη σφαιρικότερη ενημέρωσή του σε κάποια άλλα τμήματα του κήπου θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει αντιπροσωπευτικά είδη της ελληνικής χλωρίδας αλλά και είδη επιγενή, που έχουν προσαρμοσθεί πλήρως στις ελληνικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης και της πρώτης γνωριμίας του με τα χλωριδικά στοιχεία που περιέχονται που περιέχονται στο Βοτανικό Κήπο, ο επισκέπτης είναι πλέον προετοιμασμένος να γνωρίσει και να κατανοήσει τα επιβλητικά φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής.

Χλωρίδα

Στο χλωριδικό κατάλογο της περιοχής, για τη σύνταξη του οποίου χρησιμοποιήθηκαν ερευνητικά στοιχεία αλλά και πληροφορίες από τη συλλογή φυτικών δειγμάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων life και ΕΠΠΕΡ (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη), περιλαμβάνονται 456 ταξινομημένες μονάδες (taxa) πτερυδοφύτων και αγγειοσπέρμων φυτών. Από μελέτη του χλωριδικού καταλόγου προκύπτουν τα ακόλουθα ενδιαφέροντα στοιχεία:

 • Δεκαοχτώ (18) φυτά είναι ενδημικά της Ελλάδας
 • Εικοσιεννέα (29) φυτά περιλαμβάνονται στον κατάλογο για τη διατήρηση και προστασία των ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελληνικής χλωρίδας, (Γεωργίου 1996).
 • Δεκαέξι (16) φυτά περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 67/81.
 • Έντεκα (11) φυτά περιλαμβάνονται στη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των Κινδυνεύοντων Ειδών (CITES).
 • Εξηνταδύο (62) φυτά είναι ενδημικά της Βαλκανικής.
 • Επτά (7) φυτά εξαπλώνονται στη Βαλκανική και στην Ανατολία (Μικρά Ασία).

Τα είδη Poa palustris και Veratrum nigrum είναι σπάνια στην Ελλάδα. Η Poa palustris είναι γνωστή στην Ελλάδα από μια μόνο τοποθεσία κοντά στη Μονή Κορώνας (Scolz 1986), ενώ το Veratrum igrum αναφέρεται μόνο στην περιοχή του Καροπλεσίου (Strid 1991) και στο Γράμμο (Ζαγανιάρης 1940)

Συνολικά 43 φυτά της περιοχής χαρακτηρίζονται ως ενδιαφέροντα, σπάνια και απειλούμενα.

Χαρακτηριστικά ενδημικά, απειλούμενα και προστατευόμενα είδη χλωρίδας της περιοχής

ΕίδοςΚοινό ΌνομαΦυσική εξάπλωση στην περιοχή
Achillea pindicola ssp. pindicolaΑγριψιθιάΒουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα
Aesculus hippocastanumΑγριοκαστανιάΤαυρωπός
Asperula oataeaΒουτσικάκι
Asperula pinifoliaΒουτσικάκι, Καράβα
Centaurea messenicolasiana (ενδοενδημικό)Άγραφα
Centaurea musakii (ενδοενδημικό)Άγραφα, χωριό Φυλακτή
Cirsium heldreichiiΒουτσικάκι, Καράβα
Epipactis microphylla (είδος ορχιδέας)Αθαμανικά Όρη, Καράβα, Άγραφα
Fritillaria thessala (ενδοενδημικό)Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα, Αθαμανικά Όρη, Καταρραχιάς
Hieracium leithneri (ενδοενδημικό)Βουτσικάκι, Καράβα, Αθαμανικά Όρη, Καταφύλι
Jovibarba heuffelii (ενδοενδημικό)Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καταρραχιάς
Lilium carniolisum ssp. AlbanicumΚρίνοςΒουτσικάκι
Lilium chalcedonicumΚρίνοςΒουτσικάκι, Καράβα, Οξυά
Lilum aroaniumΒουτσικάκι, Καράβα
Marrubium velutinumΒρωμόμουρος, άγρια σφάκαΚαταρραχιάς, Βουτσικάκι, Καζάρμα, Αθαμανικά Όρη
Onobrychis montana ssp. macrocarpaΒουτσικάκι, Καράβα
Poa thessalaΒουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα, Αθαμανικά Όρη, Καταφύλι
Prunus prostrava vra prostrataΑγριοκερασιά, ΝανοκερασιάΒουτσικάκι, Καταφύλι
Rhinanthus pubescensΚαταρραχιάς, Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα, Καταφύλι
Satureja horvatii ssp. macrophyllaΒουτσικάκι, Αθαμανικά Όρη
Scabiosa taygetea  ssp. taygeteaΚουφολάχανοΒουτσικάκι, Πλάκα
Scutellaria rupestrisΒουτσικάκι, Καράβα
Sedum apoleiponΑμάραντοΒουτσικάκι
Seseli parnassicumΑθαμανικά Όρη
Sesleria vaginalisΒουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα, Καταφύλι
Sideritis perfoliata L. ssp. perfolariaΤσάι του βουνούΆγραφα
Thymus dolopicusΘυμάριΆγραφα
Verbascum epixanthimunΦλόμοςΚαταραχιάς, Βουτσικάκι
Verbascum longifolium var samaritanii ΦλόμοςΒουτσικάκι, Καράβα, Αθαμανικά Όρη
Viola chelmeaΑγριοβιολέταΒουτσικάκι

Ο Βοτανικός κήπος είναι ανοιχτός καθημερινά από τις 10:00 έως τις 13:00 και από 17:00 έως 20:00. Στον κήπο σας παρέχεται η δυνατότητα να αγοράσετε αρωματικά και φαρμακευτικά βότανα, να πιείτε τον καφέ και ή το αναψυκτικό σας και να απολαύσετε σπιτικά γλυκά του κουταλιού.

Ο Βοτανικός Κήπος Νεοχωρίου, μια ανάσα από την ακτή, συγκεντρώνει την πλούσια χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής. Το φυτικό του «βασίλειο» περιλαμβάνει θαμνότοπους, υγρότοπους, φυτώρια με φλαμουριά και έλατο, βότανα, αρωματικά και ανθοφόρα κατανεμημένα σε τμήματα. Και μετά την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή περιήγηση, θεσσαλικό τσίπουρο ή ζεστά αφεψήματα από τον κήπο σε περιμένουν να απολαύσεις το υπέροχο δειλινό πλάι στη λίμνη. Το φαρμακείο της φύσης χαρίζει τη σοφία του στους επισκέπτες, με βότανα και φυτά όπως αγκινάρα, κράταιγο, αχίλλεα, υποφαές κι ένα σωρό άλλα δυσεύρετα ιαματικά αφεψήματα για κάθε περίπτωση. Τόσο ο βοτανικός κήπος όσο και το Κέντρο Περιβαντολογικής Εκπαίδευσης Νεοχωρίου προσφέρουν πλούσια πληροφόρηση για τα χερσαία, τα δασικά και τα λιμναία οικοσυστήματα αναλαμβάνοντας την ξενάγηση και την εκπαίδευση σχολικών και άλλων οργανωμένων ομάδων.

Σχετικά αρχεία

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon