ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 62/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜ86ΩΛΥ-Φ18 24/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 62/2022 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 65/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή ένταξης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Π1ΓΩΛΥ-Κ3Τ 24/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 65/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
132_2022 Εγκριση επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΣΡ4ΩΛΥ-ΕΤ2 24/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΕΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Γ74ΩΛΥ-ΠΛΝ 24/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3215 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3η Τροποποίηση της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (1) με τίτλο: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα", της πράξης "Κέντρο Κοινότητας"
Δήμαρχος ΑΔΑ: 61ΧΣΩΛΥ-ΦΞΩ 24/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 000 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 764/2022 Δημάρχου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω567ΩΛΥ-ΛΤ7 23/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 764/2022 Δημάρχου ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων».
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΦ9ΦΩΛΥ-ΤΨΓ 22/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 763/2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 760/2022 Δημάρχου: Ορισμός υπαλλήλου για την έκδοση και υπογραφή ενταλμάτων πληρωμής
Δήμαρχος ΑΔΑ: 61ΕΛΩΛΥ-ΜΑΒ 22/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 760/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 67/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και του «Ιστορικού Αρχείου Ευγενίας Αντωνίου Σκιαθά»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΥΤΦΩΛΥ-ΘΤ2 22/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 67/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2022 ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΡΝ8ΩΛΥ-Ν1Ω 22/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/292 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΠΔΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΩΥ9ΩΛΥ-Λ6Μ 22/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/295 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (αρ. εντολής 38873/22)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΖΥΔΩΛΥ-ΕΨΗ 22/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/294 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΡ7ΡΩΛΥ-6ΦΑ 22/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/291 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΡΤΙΩΛΥ-Β54 22/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/290 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ1ΧΓΩΛΥ-ΣΩΧ 22/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/293 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΔΛΩΩΛΥ-ΒΣΚ 22/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα ακινήτων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΓΩΠΩΛΥ-9ΒΛ 22/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3163 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός υπαλλήλου για επικύρωση φωτοαντιγράφων και εγγράφων.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΜΓΕΩΛΥ-4ΩΕ 21/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 757/ 2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΜΕ 144859
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 973ΩΩΛΥ-Ο7Ο 21/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/289 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΜΕ 133143
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 69ΥΖΩΛΥ-ΝΗΟ 21/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/288 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 1,240