ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ6Φ0ΩΛΥ-3Ρ0 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/39 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΟΜ6ΩΛΥ-2ΩΜ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 172 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 11/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταφορά υπολοίπου λήμματος Τ. Κ. Λαμπερού"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Τ42ΩΛΥ-6ΔΠ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 11/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 11/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 10/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τοποθέτηση μόνιμου σταθμού αναφοράς (ΜΣΑ) για τη λειτουργία του Γεωδαιτικού GPS"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤΨΛΩΛΥ-ΡΞΟ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 10/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 10/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ 12ου 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΙΒΖΩΛΥ-Κ5Σ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/38 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 12ου 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΟΥΩΩΛΥ-124 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/37 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 12ου 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΥΑΙΩΛΥ-ΟΕΝ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/36 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΣΕΥΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω6ΖΔΩΛΥ-Φ1Χ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 164 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξουσιοδότηση μέλους να ασκεί την οικονομική διαχείριση.Τροποποιητική για τις σχολικές Μονάδες ως προς τη χρήση αντιστοίχων λογαριασμών της τράπεζας Eurobank.
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΨΥΕ1ΟΞΜΕ-ΚΛ8 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 9ΟΖΙΩΛΥ-ΨΨΞ 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/35 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 9ΞΖ8ΩΛΥ-3ΣΜ 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/34 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ''Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ'' ΣΟΧ 1/2020 ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΛΔΞΩΛΥ-ΞΓΗ 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/33 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω9ΟΕΩΛΥ-ΗΡ7 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/49 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΦΣ4ΩΛΥ-1ΡΛ 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/50 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΗΙ 2255 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ο12ΩΛΥ-ΛΔΘ 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/32 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 2255 ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΧΛΓΩΛΥ-ΕΦ0 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/31 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 61ΜΛΩΛΥ-ΓΓΔ 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/30 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΧΙΟΝΙΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΓΗΤΩΛΥ-ΨΕΖ 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/29 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οργάνωση και διαχείριση χωρικών δεδομένων (GIS) Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΞΚΞΩΛΥ-ΠΧΜ 17/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 775 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ2Ι6ΩΛΥ-ΥΧ5 14/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/48 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 936