ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω5ΑΞΩΛΥ-ΥΞΜ 23/09/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/454 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 64Θ4ΩΛΥ-ΜΒΣ 23/09/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/453 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες καθαρισμού εγκαταστάσεων κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΘΜΩΩΛΥ-82Ρ 23/09/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/511 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΚΖΝΩΛΥ-8ΤΥ 23/09/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/452 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ 03-2022
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ98ΗΩΛΥ-ΕΚΛ 23/09/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/451 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έλεγχος – συντήρηση δικτύων ύδρευσης(3ος Λογ)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω3ΖΧΩΛΥ-ΣΨ9 23/09/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/510 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και βελτίωση του οικονομικού πληροφοριακού συστήματος του Δήμου(4η Πληρωμή)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 9ΨΚΜΩΛΥ-1ΨΑ 23/09/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/509 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης πυροσβεστικών μέσων - δικτύου πυρόσβεσης κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα».
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΤΟ1ΩΛΥ-ΡΜ2 22/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 1091 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΚΗΙ2255
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ4Ι9ΩΛΥ-337 22/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 4953 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΚΗΗ3089
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΧΠΛΩΛΥ-Χ47 22/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 4954 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και συγκεκριμένα στο αρ. 75 παράγραφος Ια12 του νόμου ορίζεται στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνεται η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών κτι¬ρίων.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΤΗ1ΩΛΥ-71Ξ 21/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 4950 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΖΖΩΩΛΥ-9Ξ7 21/09/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/508 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 89/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Β’ τρίμηνου (Απριλίου - Ιουνίου) ελέγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 61ΒΑΩΛΥ-ΕΤΦ 21/09/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 89/2022 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
201_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής ενδοδικαστικής επίλυσης ή όχι καθώς και ορισμό δικηγόρου για παράσταση
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω28ΦΩΛΥ-Μ2Ξ 21/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού για Δημοτικά Τέλη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΜΟΜΩΛΥ-5Ο0 21/09/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/507 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΟΕ2ΩΛΥ-9ΦΓ 21/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 1086 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΛΠ ΑΠΟ 04/03/2022 - 03/09/2022
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 9ΞΖΖΩΛΥ-Ε5Φ 21/09/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/506 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΝΩΠΩΛΥ-Π9Ε 21/09/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/505 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ψ68ΩΛΥ-Ρ3Ζ 21/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 1082 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΔΡΚΩΛΥ-ΝΟΑ 21/09/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/504 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 1,276