ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «Κάλυψη δράσεων προς τιμήν της επετείου 200 χρόνων από την κήρυξη της επανάστασης του 1821( Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου)»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΙΝΖΩΛΥ-ΟΛΓ 06/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 571 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
141_2021 Συζήτηση και λήψη απόφασης εξειδίκευσης πιστώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΚΤΩΛΥ-Δ7Ψ 06/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
140_2021 Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Λ4ΖΩΛΥ-1ΕΔ 06/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ, ΡΑΧΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΤΝ0ΩΛΥ-Φ2Δ 06/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/233 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 3089
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΑΦ3ΩΛΥ-ΛΗΛ 06/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 2554 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ 01-2021
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 607ΑΩΛΥ-Ν68 05/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/179 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΣΓΒΩΛΥ-ΓΝΙ 05/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/178 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΦΨΟΩΛΥ-ΓΛΔ 05/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/177 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΞΡΙΩΛΥ-86Κ 05/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/176 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΚΗΙ2261
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΙΖΕΩΛΥ-ΟΙΨ 05/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 2536 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2ΜΗΝΗΣ & 4ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ & ΧΕΙΡΗΣΤΗΣ) ΜΗΝΟΣ 4ου 2021 (απο 20/04/2021)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Χ0ΙΩΛΥ-ΝΩΒ 05/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/232 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 5 ΗΜΕΡΟΜ. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ035ΩΛΥ-ΡΛΠ 05/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/231 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 49/2021 Δ.Σ.: "Λήψη απόφασης σχετικά με δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου στην Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Δ7ΑΩΛΥ-Ξ0Ε 05/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 49/2021 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 48/2021 Δ.Σ.: "Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ9ΠΖΩΛΥ-7Ω2 05/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 48/2021 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Δ5ΗΩΛΥ-Υ1Π 05/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/230 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ 02ου 2021
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΙΟΟΩΛΥ-ΛΨΦ 05/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/174 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΠΦΣΩΛΥ-Η1Ρ 05/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/227 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΛΥΧΩΛΥ-ΚΚΔ 05/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/228 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ0ΓΖΩΛΥ-2Χ1 05/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/229 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΧΨΚΩΛΥ-ΦΔΘ 05/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/222 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 1,076