ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΛΟΙΠΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 696ΜΩΛΥ-1Δ2 17/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 101 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 255/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και απόδοση πίστωσης για την επιχορήγηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης "επιΝΟΗΣΗ"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 682ΑΩΛΥ-ΣΒΙ 17/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 255/2019 Δ.Σ. ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 254/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της 229/2019 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με έγκριση των 8/2019 και 10/2019 αποφάσεων του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «επιΝΟΗΣΗ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤΝΑΩΛΥ-ΓΜΖ 17/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 254/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 254/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΩΝΖΩΛΥ-2Ρ4 17/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 100 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 251/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Σ4ΘΩΛΥ-8ΡΧ 16/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 251/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 250/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΜΔΤΩΛΥ-8ΟΡ 16/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 250/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 249/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών για το έτος 2020: α) Παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης μέχρι του ποσού 5.869,40 € χωρίς Φ.Π.Α. β) Παραλαβής έργων από 5869,41 € και πάνω χωρίς Φ.Π.Α."
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΩΔΨΩΛΥ-2Β6 16/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 249/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 248/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης-επισκευής οχημάτων του Δήμου για το έτος 2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 64ΘΔΩΛΥ-ΔΔΑ 16/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 248/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 247/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 649ΒΩΛΥ-01Φ 16/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 247/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 246/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου : «Συντήρηση οστεοφυλακίου Καλυβίων Πεζούλας»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΧΖΔΩΛΥ-ΝΓ4 16/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 246/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 246/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΝΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΧΣΥΩΛΥ-Ζ3Ρ 16/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/11 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ IOYΛIΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΓΞΞΩΛΥ-0Σ6 16/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/12 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 264/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταφορά υπολοίπου λήμματος Τ.Κ. Μορφοβουνίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΗΙΩΛΥ-ΑΡΟ 16/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 264/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 264/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 263/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΓ4ΞΩΛΥ-ΗΜΨ 16/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 263/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 263/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και συγκεκριμένα στο αρ. 158 παράγραφος 1δ του νόμου ορίζεται ότι οι προμήθειες των ανταλλακτικών και η συντήρηση των μηχανημάτων συγκαταλέγονται στις υποχρεωτικές δαπάνες του Δήμων.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 99Υ4ΩΛΥ-ΤΣ3 15/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 226 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 260/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της κ. Κουνατίδου Μαρίας για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου "Καφετέρια" στην Τ.Κ. Μεσενικόλα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΞ8ΦΩΛΥ-9ΨΤ 15/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 260/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 260/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1503Β/2006 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής», κάθε εργαζόμενος στον οποίο παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας, δικαιούται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΓΠΠΩΛΥ-ΩΛΧ 15/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 227 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 259/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Ζέρβα Χαράλαμπου του Αποστόλου για μείωση μισθώματος του ακινήτου «Αναψυκτήριο» στην Πλαζ Λαμπερού"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΗΗΚΩΛΥ-7ΥΒ 15/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 259/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 259/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 258/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταφορά υπολοίπου λήμματος Τ. Κ. Φυλακτής"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω0ΤΜΩΛΥ-ΨΨ5 15/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 258/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 258/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόδοση λογαριασμού στο με αριθμό Α-39316-09-2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 632019 απόφαση της Οικονομικής Επιτρ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑΖΚΩΛΥ-Σ26 15/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 137 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 929