ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΚΟΧΩΛΥ-Χ7Υ 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/625 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΩΝ 2ος - 7ος 2021
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΗΥ8ΩΛΥ-8ΗΧ 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/626 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΡ5ΦΩΛΥ-ΔΑ9 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 1165 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δημιουργία και αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ4ΗΒΩΛΥ-1Γ8 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 5748 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΛΟΜΩΛΥ-Μ34 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/624 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
284_2021 Σύνταξη εκθέσεως Γ΄ τριμήνου Ιούλιος – Σεπτέμβριος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1ΣΙΩΛΥ-6Χ8 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
283_2021 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού του δήμου έτους 2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΩΩΜΩΛΥ-ΦΣΦ 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εσωτερική οδοποία Δήμου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΛΖΨΩΛΥ-ΙΤΓ 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/623 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εσωτερική οδοποία Δήμου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 67Ω9ΩΛΥ-6ΚΡ 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 5740 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημιουργία και αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΨ2ΘΩΛΥ-0ΣΓ 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 5734 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΒ0ΥΩΛΥ-Ζ5Υ 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/448 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Γ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2021)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 62ΟΝΩΛΥ-9ΧΤ 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/622 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
126_2021 προμήθεια λοιπού εξοπλισμού αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων προμήθεια φορτηγού με υπερκατασκευή-αλυσιδάκι
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Σ9ΟΩΛΥ-ΜΧΕ 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΧΕΠ: Α/365,Α/363,Α/377,Α/367,Α/400
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΕ0ΚΩΛΥ-Λ54 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/447 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Α/367,Α/400,Α/363,Α/377,Α/365
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΤΤΜΩΛΥ-7Ι9 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/446 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΧΕΠ: Α/363,Α/365,Α/367,Α/400,Α/377
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 633ΗΩΛΥ-Σ2Ν 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/445 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% ΧΕΠ: Α/367,Α/400
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΤΥΦΩΛΥ-5ΦΚ 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/444 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% ΧΕΠ: Α/365
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΕ2ΔΩΛΥ-ΖΧΗ 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/443 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 547/2020 ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (Τόκοι)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ω80ΩΛΥ-ΟΒΝ 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/621 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ 20% ΧΕΠ: Α/363
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 9ΦΘΚΩΛΥ-ΙΔΣ 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/442 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 1,142