ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Προμήθεια εξοπλισμού μετάδοσης συνεδριάσεων Δ.Σ.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΡΦΖΩΛΥ-ΡΙΩ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 1418 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΠΨΧΩΛΥ-Λ1Η 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/102 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΙΩΕΩΛΥ-3ΨΞ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/103 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΣΟΧ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6019ΩΛΥ-ΤΒΦ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/101 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΩΧ2ΩΛΥ-ΛΤΝ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 1409 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 9ος - 12ος 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω2ΣΣΩΛΥ-Χ2Β 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/99 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 1ος - 2ος 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΜΓ7ΩΛΥ-Ρ9Σ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/100 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΩΣ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΜΡΘΩΛΥ-Β3Ρ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/98 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΛΥΑΩΛΥ-ΧΒΟ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/93 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ7ΑΩΩΛΥ-ΑΗΥ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/94 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΙΗΒΩΛΥ-Ρ4Κ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/95 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Τ.Κ. ΜΗΝΩΝ 1ος - 3ος 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΩΔ2ΩΛΥ-ΤΤΧ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/96 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΩΓ7ΩΛΥ-Ω34 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/97 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ7Π7ΩΛΥ-8ΚΨ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/90 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 66ΕΜΩΛΥ-Ρ4Ε 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/91 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΒΡΝΩΛΥ-4ΧΝ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/92 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΒΜΣΩΛΥ-Β8Ρ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/89 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αντ/κων και συντήρηση - επισκευή μηχ/των του Δήμου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΔΚ7ΩΛΥ-ΖΙΥ 01/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 1401 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή δικηγόρου Βασίλειου Μόσχου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 97Ξ8ΩΛΥ-0ΕΩ 01/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 1400 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 64Μ1ΩΛΥ-ΥΨΙ 01/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/88 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 951