ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
05_2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ρ9ΦΩΩΛΥ-7Ψ8 31/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
10_2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση επιτροπής παραλαβής έργων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΩ35ΩΛΥ-2Υ0 31/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα μηχανήματα πρασίνου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ3Ψ2ΩΛΥ-Ζ5Ρ 31/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 205 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΥ1881
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΟΕΖΩΛΥ-2ΔΦ 31/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 737 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Πλαστήρα»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΙΠΩΩΛΥ-ΧΣ2 31/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 201 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ1879
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΠΠΨΩΛΥ-ΞΧΑ 31/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 736 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
278_20225 Χορήγηση 1ης παράτασης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΒΒΞΩΛΥ-ΦΛ2 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
275_2022 Εγκριση πρακτικού V του έργου Βελτίωση δασικών δρόμων για αντιπυρική προστασία
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ24ΞΩΛΥ-ΗΝ8 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
274_2022 Εγκριση 1ου πρακτικούτου έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΥΛΑΚΤΗΣ αρ.φ. 14_2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ57ΗΩΛΥ-Α4Γ 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
273_2022 Εγκριση 1ου πρακτικούτου έργου ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ –ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ–Β ΦΑΣΗ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΗΩΟΩΛΥ-Σ1Ξ 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
272_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για προσδιορισμό αίτησης αναίρεσης, ορισμό δικηγόρου και ορισμό συμβολαιογράφου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Ο5ΛΩΛΥ-7ΗΝ 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
271_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για προσδιορισμό αίτησης αναίρεσης, ορισμό δικηγόρου και ορισμό συμβολαιογράφου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΥΙΨΩΛΥ-0ΘΦ 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
06_2023 Παράταση ισχύος προσφορών του έργου Βελτίωση δασικών δρόμων για αντιπυρική προστασία
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 62ΧΩΩΛΥ-ΕΦ6 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
08_2023 Εγκριση 3ου πρακτικού του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2022-2023
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΗ0ΩΛΥ-Λ7Ξ 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% ΧΕΠ: Α/791
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΤ5ΓΩΛΥ-ΒΒ0 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/35 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ-ΑΓΡΑΦΩΝ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΛ3ΓΩΛΥ-ΤΘ3 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 200 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ 10/2022
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΓΚΩΩΛΥ-Φ5Ε 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/40 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
277_20225 Χορήγηση 7 ης παράτασης προθεσμίας του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ9ΟΘΩΛΥ-ΠΩΛ 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
03_2023 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΨΦ0ΩΛΥ-ΡΒΠ 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός Φρεατίων - Υδατοσυλλεκτήρων Δήμου».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΖΒΓΩΛΥ-1ΡΣ 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 199 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 1.314