ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΙ4ΑΩΛΥ-ΩΧΟ 29/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/197 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω75ΣΩΛΥ-Κ5Η 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 434 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΠΟ 04/04/2020 - 03/05/2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ1ΧΨΩΛΥ-Π29 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/196 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ97ΝΩΛΥ-ΔΔ5 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 433 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων,δημοτικών κτηρίων και επαρχιακών οδών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΖΘΨΩΛΥ-ΘΦΓ 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 1914 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ66ΥΩΛΥ-ΝΩ0 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 428 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 2280
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΒ2ΚΩΛΥ-Τ4Δ 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 1910 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Κ9ΘΩΛΥ-Μ53 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/195 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και συγκεκριμένα στο αρ. 158 παράγραφος 1ιζ του νόμου ορίζεται ότι τα υλικά και το κόστος επισκευής των δικτύων αποχέτευσης (όμβριων υδάτων) συγκαταλέγονται στις αρμοδιότητες του Δήμου.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΩ1ΓΩΛΥ-ΑΙΦ 27/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 1899 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 9ΚΛΞΩΛΥ-ΤΡΜ 26/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/194 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Λαμπερού»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ76ΕΩΛΥ-9ΜΝ 26/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 95 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Φυλακτής - Κρυονερίου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 67ΨΣΩΛΥ-7Ω4 26/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 1893 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Καθορισμό όρων υλοτομίας Φυλακτής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΙ1ΙΩΛΥ-Γ59 26/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 94 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Καθορισμό όρων υλοτομίας Πεζούλας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΚΥΧΩΛΥ-ΥΥ1 26/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 93 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Καθορισμό όρων υλοτομίας Νεοχωρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΡΝΔΩΛΥ-ΟΣΥ 26/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 92 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
91-2020 Συζήτηση και λήψη απόφασης για Καθορισμό όρων υλοτομίας Κερασιάς
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Χ8ΨΩΛΥ-4Τ9 26/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 91 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΥΠΟΥ GPS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΓΖΗΩΛΥ-ΩΤΩ 25/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/193 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή γνώμης για την μετάταξη στα πλαίσια του πρώτου κύκλου κινητικότητας έτους 2019 (Ν. 4440/2016) του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα Ανδρέα Φασίδη του Γεωργίου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΠΞΥΩΛΥ-ΩΔΟ 25/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 1887 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (1ος λογ/σμος)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΥΛΠΩΛΥ-ΦΞΤ 25/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/192 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΩ39ΩΛΥ-Ψ94 25/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/163 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 965