ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Αποδοχές έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 69ΖΒΩΛΥ-0Δ9 28/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 487 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 93ΥΖΩΛΥ-ΚΑΥ 28/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 486 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χορήγηση ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 60Γ7ΩΛΥ-ΖΔΙ 28/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 195 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01/12/2021 ΕΩΣ 31/12/2021
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΒΟ3ΩΛΥ-Η4Α 27/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/19 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ9ΚΦΩΛΥ-ΛΒΙ 27/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/18 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΠΖΑΩΛΥ-Ι9Ξ 27/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/25 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απορρίμματα & ανακύλωση Π.Ο.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 9ΛΩ4ΩΛΥ-ΛΜΗ 27/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 463 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάπλαση πλατείας Φυλακτής
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 9ΧΚΝΩΛΥ-ΕΟ1 27/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 462 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΧΑΝΩΛΥ-Ι3Σ 27/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/23 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2208Β/2019 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής», κάθε εργαζόμενος στον οποίο παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας, δικαιούται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΙΗ0ΩΛΥ-ΡΘ3 27/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 456 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 127/2021 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τυχόν μεταβολές στους οικισμούς του Δήμου κατά την περίοδο 2011-2021"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘ2ΖΩΛΥ-ΕΤΖ 27/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 127/2021 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 125/2021 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση αιτημάτων επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών και ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΟΘΚΩΛΥ-Λ0Χ 27/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 125/2021 Δ.Σ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΨ2ΖΩΛΥ-ΕΒΝ 27/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 190 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΚΗΗ6634
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΜΨ4ΩΛΥ-Ξ2Λ 27/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 451 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2208 Β’/8-6-2019 και των τροποποιήσεων αυτού σχετικά με τις «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)», κάθε εργαζόμενος δικαιούται, ανάλογα με την ειδικότητα του, κάποια είδη ατομικής προστασίας.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 9ΠΛΕΩΛΥ-ΘΧΞ 27/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 446 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2021»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΝ5ΧΩΛΥ-1ΕΘ 27/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 7057 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΚΑ6ΩΛΥ-ΕΗ6 26/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 184/2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΨΖΘΩΛΥ-6Γ9 26/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 185 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΦΩΩΩΛΥ-Η48 26/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 186 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΚΗΙ2280
Δήμαρχος ΑΔΑ: 91ΗΠΩΛΥ-Υ5Χ 26/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 436 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 1,183